मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|श्रीविठोबाअण्णाकृत पदे|
रामजयजयकारध्यानं

रामजयजयकारध्यानं

अण्णा जसे शास्त्रविद्येंत निपुण होते, तसेंच श्रौतस्मार्तज्ञकर्मविधींतही अपूर्व निष्णात होते.


रामजयजयकारध्यानं संस्कृतं.

(चाल सदर.)

सजलपयोधरश्यामल । धूतस्वजनमनोमल ॥
रघुनंदनरघुनंदन । जयसीताधिपते ॥
पंचशरायुतसुंदर । पृथ्वीपालपुरंदर ॥ रघु० ॥
सरसीरुहमृदुलचरण । सदयजगत्रितयशरण ॥ रघु० ॥
हीरकण - प्रतिभटनख । रक्षितकुशिकात्मजमख ॥ रघु० ॥
सिंजन्मणिमंजीरक । रविकुलनरपति हीरक ॥ रघु० ॥
सुरुचिरजंघाजानो । स्वांधतमसशतभानो ॥ रघु० ॥
विपुरोरुद्वयभास्वर । विद्युतद्युतिपीतांबर ॥ रघु० ॥
आवर्तकनाभिविवर । त्रिवलीबंधरितोदर ॥ रघु० ॥
प्रपदलुठन्मणिहारक । संसारार्णवतारक ॥ रघु० ॥
अरर - विशंकटवक्षो । हतखरदूषणरक्षो ॥ रघु० ॥
पीनस्कंधभुजगभुज । हृतशरणागतजनरुज ॥ रघु० ॥
करधृतकार्मुकसायक । भुवनत्रितयीनायक ॥ रघु० ॥
कंबुप्रतिभटकंघर । भक्तत्राणधुरंघर ॥ रघु० ॥
पार्श्वविलुठदुत्तरपट । निजत्द्दतसेवकसंकट ॥ रघु० ॥
मंदस्मितकुंदरदन । निर्मलशरदिंदुवदन ॥ रघु० ॥
द्विगुणद्युतिबिंबाधर । संगरहतदशकंधर ॥ रघु० ॥
विमलकपोलसनासिक । निगमव्याख्यानरसिक ॥ रघु० ॥
फुल्लसरोरुह - लोचन । संसृतिपाश - विमोचन ॥ रघु० ॥
कार्मुककुटिलभ्रूयुग । प्रेमलभक्त - जनानुग ॥ रघु० ॥
कृतमृगमदतिलक भाल । दशरथनरपालबाल ॥ रघु० ॥
भृंतप्रभकुटिलालक । भुवनत्रय - परिपालक ॥ रघु० ॥
श्रवणलसन्मणिकुंदल । विनिहतराक्षसमंडल ॥ रघु० ॥
मणिखचितस्वर्णमुकुट । प्रेमलपरिषत्प्रस्फुट ॥ रघु० ॥
भास्वन्मुक्ताशेखर । साकेतपुराधीश्वर ॥ रघु० ॥
सच्चित्सुखमयविग्रह । विहितस्वजनानुग्रह ॥ रघु० ॥
कारुण्यामृतसिंधो । दीनजनैकसबंधो ॥ रघु० ॥
शरयूतीरविहारिन् । शतमखमुखसुखकारिन् ॥ रघु० ॥
सीतालक्ष्मणसंयुत । पुरतस्थितमारुतसुत ॥ रघु० ॥
पंचवटीतटगामिन् । पंतविठ्ठलस्वामिन् ॥ रघु० ॥

॥ श्रीमद्राजाधिराजरामचंद्रपदद्वंद्वारविंदमिलिं दायमानमानसेन पंतविठ्ठलशर्मणाविरचितं जयजयकारध्यानं समाप्तं. ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : January 09, 2015

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP