मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पोथी आणि पुराण|गणेश पुराण|क्रीडा खंड|पूर्वार्ध|
अध्याय २९

क्रीडा खंड - अध्याय २९

श्री गणेश पुराणाचे पारायण केल्याने समाधान मिळते आणि जीवनातील सर्व पापे नष्ट होतात.


(वसंततिलका)

व्यासास वामन कथा विधि सांगतात ।

पूर्वी जनीत वसुधा करण्यास देत ॥

आज्ञा मदीय सुत जो मुनि कश्यपास ।

तेव्हां गजानन वरें बल येइ त्यास ॥१॥

चौदा स्त्रिया जनित त्या करिती धरा ही ।

होत्या स्त्रिया प्रमुख या अदिती दिती ही ॥

एके दिनीं दिति वदे मुनिलागिं हेतू ।

भोगा मशीं मुनिवरा पुरवाच हेतू ॥२॥

तेव्हां वदे मुनि तिला तिनिसांज झाली ।

अग्नीस होम यजनां मशिं वेळ झाली ॥

आतां तुला रतिस कीं दिधल्यास योग्य ।

सूतास तूं प्रसवसी दिति हें अयोग्य ॥३॥

बोले पतीस दिति ती मज कामतापें ।

पोळे तनू खचित कीं मम कामतापें ॥

झालीच विव्हळ अशी दिति ती श्रवीना ।

जाणून हें मुनि तिला रति देत मौनां ॥४॥

झाले तिला द्वय सख्या एक दक्ष ।

एकास नाम दिधलेंच हिरण्य-आक्ष ॥

नामें हिरण्य-कशिपू दुसरा असे तो ॥

एतद्विषीं श्रविच भाग पुढें असे तो ॥५॥

घेती तपास शिवमंत्र पित्याकडून ।

जाती तपास द्वय ते विपिनीं म्हणून ॥

केलें तपास अति दारुण त्या द्वयांनीं ।

पावे तयांस शिव कीं तप साधनांनीं ॥६॥

देती तयांस वर हे शिव मागती ते ।

रात्रीं दिनीं मरण कीं ख च भू न येतें ॥

कोणांकडून मरणें न घडोच देवा ।

द्यावा अम्हांस वर हा प्रभु सांबदेवा ॥७॥

झाले प्रसन्न शिव ते वर देत त्यांस ।

जाती अधीं करित ते सुरलोकवास ॥

इंद्रास घालवित ते तइं राज्य घेती ।

व्यासां तिथें प्रबळ ते दितिसूत होती ॥८॥

(भुजंगप्रयात)

धरी रुप विष्णू किरी हा त्वरेनें ।

हिरण्याक्ष तेथें वधिला रदानें ॥

अतां राहिला एक तो दैत्य मित्रा ।

कथा ऐकती हो असे ती विचित्रा ॥९॥

तयाला असे कीं सुत विष्णुभक्त ।

तया नांव ठेवीच प्रल्हाद युक्त ॥

करी सूत मोठी हरीचीच भक्ती ।

पित्यासी रुचेना रिपूचीच भक्ती ॥१०॥

सुताचा करावा त्वरें नाश तात ।

करी यत्‍न ते कीं बहूसाळ सूत ॥

मरेना तरी कीं हरि रक्षि त्याला ।

प्रभूरुपि तो नारसिंहाख्य झाला ॥११॥

(गीति)

आंत नको बाहेरी, यास्तव दारामधेंच तो चतुर ॥

दिवसा रात्रिं नसावा, यास्तव गोरज धरीच वेळ तर ॥१२॥

खालीं-वरी न येवो, यास्तव अंकावरीच घेत असे ॥

सजिव न अजिव न येवो, यास्तव नखिंचा प्रयोग योजितसे ॥१३॥

शस्त्रीं अस्त्रिं न येवो, यास्तव नखिंनीं विदारिला पोटीं ॥

वधिला रिपु भक्ताचा, हरि सजला भक्‍तरक्षणासाठीं ॥१४॥

त्या भक्‍तासी झाला, सूत विरोचन प्रसिद्ध नांवाचा ॥

त्याचा पुत्र असे कीं, बलि नांवानें प्रथीत तो साचा ॥१५॥

(उपेंद्रवज्रा)

विरोचनानें रवि आळवीला ।

प्रसन्न तेव्हां रवि त्यास झाला ॥

किरीट देई रवि त्यास एक ।

शिरीं असे तों नच मृत्यु ऐक ॥१६॥

अशा वरानं जगतास जिंकी ।

म्हणून सारे सुर चिंतिती कीं ॥

हरीस सारें कळलेंच व्यासा ।

नटेच तेव्हां हरि नारि खासा ॥१७॥

विरोचनाच्या जवळीच गेली ।

त्वरीत त्याची मति मोहविली ॥

विरोचनाला उपदेश केला ।

शिरास लावीन सुंगधतैला ॥१८॥

शिरास चोळी स्वबळें करुन ।

निघून गेला जिव त्यामधून ॥

विरोचनाचा करि अंत नारी ।

हरी सुरांचा बघ साहकारी ॥१९॥

करुन व्यासा हरी इष्ट कार्या ॥

कथा अशा त्या भृगु भूपतीला ।

कथीत ऐके नृप त्या स्थळाला ॥२०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 15, 2010

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP