मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पोथी आणि पुराण|गणेश पुराण|क्रीडा खंड|पूर्वार्ध|
अध्याय १४

क्रीडा खंड - अध्याय १४

श्री गणेश पुराणाचे पारायण केल्याने समाधान मिळते आणि जीवनातील सर्व पापे नष्ट होतात.


(गीति)

काशीराजा आला, नगरामाजी विनायकासहित ।

ऐकुन दुसरे दिवशीं, तेथिल ब्राह्मण नृपाकडे येत ॥१॥

वेदामध्यें तैसा, शास्त्रांमाजी प्रवीण ब्राह्मण तो ।

होतें नाम तयाचें, प्रथित असें धर्मदत्त भिक्षुक तो ॥२॥

कश्यपपुत्र कुठें तो, पुशिलें त्यानें नृपास ते समयीं ।

क्रीडेसाठीं गेला, कळलें त्याला खचीत ते ठायीं ॥३॥

कश्यपपुत्र असे तो, मम मित्राचा सुपुत्र कीं आहे ।

भेटी त्याची घेउन, हातीं धरुनीच नेत लवलाहें ॥४॥

ऐकुन कीर्ति तुझी मीं, तुजला सदनास नेत आवडिनें ।

सदनीं येऊन बाळा, पुनित करीं सर्वही पदरजानें ॥५॥

(साकी)

धर्मदत्त हा विनायकाला सदनीं नेता झाला ।

मार्गामध्यें घात कराया पाठवि दो असुरांला ॥६॥

धृ०॥सुन सुन हें कथन भूपा दे अवधान ।

काम क्रोध हिं असती नामें परस्परें ते लढती ।

लढतां लढतां विनायकाच्या अंगावरि ते पडती ॥७॥

पाहुन बाळें बहु भीतीनें जाती पळोन सदनीं ।

कश्यपनंदन ठाके तेथें हलला नाहीं मानी ॥८॥

दोनी राक्षस पायीं धरिले भूवर ते आपटिले ।

प्राण निघोनी गेला त्यांचा विप्र विनायक चाले ॥९॥

इतुक्यामध्यें मार्गावरि तो हत्ति भयानक दिसला ।

चाल तयाची जाणुन त्यानें हस्त सोडुनी दिधला ॥१०॥

विनायकानें उडी मारिली गंडस्थळिं कीं छान ।

अंकुश टोंचुन प्राण हरोनी मृत्यूसी अवदान ॥११॥

पडला होउन राक्षस तेथें छातीवरि तो बसला ।

लोक पाहती धर्मदत्त त्या सदनीं नेता झाला ॥१२॥

विघ्ननिवारण झालें म्हणुनी धर्मदत्त त्या पूजी ।

धूम्राक्षाची पत्‍नी जंभा उत्तम नटली ताजी ॥१३॥

तेथें येउन विनायकाचें शौर्य वर्णिलें फार ।

झालें दर्शन म्हणुनी मजला मोद जाहला फार ॥१४॥

ऐसा बालक ज्याचे उदरीं जन्मा येई त्याचें ।

भाग्य खरोखरी शंका नाहीं बोलतसे ती वाचें ॥१५॥

मुला तुवां जो आज पराक्रम केला आहे भारी ।

कष्ट जाहले यास्तव स्नेहें आंग रगडिते श्रम हारी ॥१६॥

उष्णोदकिं तें स्नान घालितें इच्छा झाली मजला ।

पूर्ण करी तूं ऐकुन विनती प्रार्थितसे ती अबला ॥१७॥

(भुजंगप्रयात्)

विनंती करी मान्य तो आबलेची ।

करीं घेतलें वीष तें स्नेह तेंची ।

विषें मर्दिलें प्रेम तें दाखवीत ।

असें पाहुनी लोक ती आदरीत ॥१८॥

परंतू घडे कीं चमत्कार थोर ।

नसे बाधलें वीष देहास हेर ।

तिचे अंगिं तें बाधलें वीष सारें ।

तिचें अंग तें दाहलें पूर्ण सारें ॥१९॥

सुरानंद तो ऊचली नारळाला ।

तिच्या मस्तकीं मारिला त्याच वेळा ।

शिरीं वाहतें रक्त तें पाट जैसा ।

पडे देह विक्राळ तेथेंच तैसा ॥२०॥

(गीति)

जृंभा मरुन गेली, काशीराजा प्रवेशता झाला ।

हय गज आदि करुनी, वहनें आणून नेतसे त्याला ॥२१॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 15, 2010

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP