TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|वराहमिहीरस्य बृहत्संहिताः|
अध्याय ९३

बृहत्संहिताः - अध्याय ९३

’बृहत्संहिता’ ग्रंथात वास्तुविद्या, भवन निर्माण कला, वायुमंडळाची रचना, वृक्ष आयुर्वेद इ. विषय अंतर्भूत आहेत.


हस्तिचेष्टिताध्यायः

दन्तस्य मूलपरिधिं द्विरायतं प्रोह्य कल्पयेत्शेषम् । अधिकमनूपचराणां न्यूनं गिरिचारिणां किंचित् ॥१॥

श्रीवृक्ष ( श्रीवत्स) वर्धमानच्छत्रध्वजचामरानुरूपेषु । छेदे दृष्टेष्वारोग्यविजयधनवृद्धिसौख्यानि ॥२॥

प्रहरणसदृशेषु जयो नन्द्यावर्ते प्रनष्टदेशाप्तिः । लोष्ठे तु लब्धपूर्वस्य भवति देशस्य संप्राप्तिः ॥३॥

स्त्रीरूपेऽश्वविनाशो भृंगारेऽभ्युत्थिते सुतौत्पत्तिः । कुंभेन निधिप्राप्तिः यात्राविघ्नं च दण्डेन ॥४॥

कृकलासकपिभुजंगेष्वसुभिक्षव्याधयो रिपुवशित्वं ( रिपुवशत्वं) । गृध्रौलूकध्वांक्षश्येनाकारेषु जनमरकः ॥५॥

पाशेऽथवा कबन्धे नृपमृत्युः जनविपत् स्रुते रक्ते । कृष्णे श्यावे रूक्षे दुर्गन्धे चाशुभं भवति ॥६॥

शुक्लः समः सुगन्धिः स्निग्धश्च शुभावहो भवेघेदः । गलनम्लानफलानि च दन्तस्य समानि भंगेन ॥७॥

मूलमध्यदशनाग्रसंस्थिता देवदैत्यमनुजाः क्रमात् ततः । स्फीतमध्यपरिपेलवं फलं शीघ्रमध्यचिरकालसंभवम् ॥८॥

दन्तभंगफलमत्र दक्षिणे भूपदेशबलविद्रवप्रदम् । वामतः सुतपुरोहिते भयान् ( भपान्) हन्ति साटविकदारनायकान् ॥९॥

आदिशेदुभयभंगदर्शनात् पार्थिवस्य सकलं कुलक्षयम् । सौम्यलग्नतिथिभादिभिः शुभं वर्धतेऽशुभमतोऽन्यथा वदेत् ( भवेत्) ॥१०॥

क्षीरमृष्ट ( क्षीरवृक्ष) फलपुष्पपादपेष्वापगातटविघट्टितेन वा । वाममध्यरदभंगखण्डने ( खण्डनं) शत्रुनाशकृदतोऽन्यथा परम् ॥११॥

स्खलितगतिः अकस्मात् त्रस्तकर्णोऽतिदीनः श्वसिति मृदु सुदीर्घं न्यस्तहस्तः पृथिव्याम् । द्रुतमुक्लितदृष्टिः स्वप्नशीलो विलोमो भयकृदहितभक्षी नैकशो ऽसृक्षकृत्कृत् ( ऽसृक् छकृत् च) ॥१२॥

वल्मीकस्थाणुगुल्मक्षुपतरुमथनः स्वेच्छया हृष्टदृष्टिः यायाद् यात्रानुलोमं त्वरितपदगतिः वक्त्रमुन्नाम्य चौच्चैः । कक्ष्यासन्नाहकाले जनयति च मुहुः शीकरं बृंहितं वा तत्काले ( तत्कालं) वा मदाप्तिः जयकृदथ रदं वेष्टयन् दक्षिणं च ॥१३॥

प्रवेशनं वारिणि वारणस्य ग्रहणे नाशाय भवेन् नृपस्य । ग्राहं गृहीत्वा उत्तरणं नृपस्य ( द्विपस्य) तोयात् स्थलं वृद्धिकरं नृभर्तुः ॥१४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-01-16T20:51:43.1730000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

निबिड

 • न. अरण्य ; जंगल . जैसा वाकडी घाली घन । तैसा निबिड माजले । - मुविराट ६ . १०९ . - वि . १ दाट ; गडद ( अंधकार ). २ गर्द ; दाट ( झाडी , बन ). ३ मोठा ; जोराचा ( पाऊस ). ४ घनदाट ( मेघ ). जैसा प्रळयांबूचा उभडु । बुडवूनि विश्वाचा पवाडू । होय आपणपे निबिडु । आपणचि । - ज्ञा १६ . १३८ . ५ गाढ ( झोप ). विकळ निबिड निद्र कैकया मोहखाणी । - मुराबाल ५४ . ६ लीन ; स्निग्ध . निर्गुणस्वरुपी जाला निबिड । - दावि २७४ . [ सं . ] 
 • a  pop. निबीड 
 • a  Thick. Close. Heavy. Sound. 
RANDOM WORD

Did you know?

I'm not able to locate this Mahakurma PuraNa vAkhya
Category : Hindu - Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.