TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|वराहमिहीरस्य बृहत्संहिताः|
अध्याय ७०

बृहत्संहिताः - अध्याय ७०

’बृहत्संहिता’ ग्रंथात वास्तुविद्या, भवन निर्माण कला, वायुमंडळाची रचना, वृक्ष आयुर्वेद इ. विषय अंतर्भूत आहेत.


वस्त्रच्छेदलक्षणाध्यायः

प्रभूतवस्त्रदाश्विनी भरणि अथापहारिणी । प्रदह्यतेऽग्निदैवते प्रजेस्वरेऽर्थसिद्धयः ॥१॥

मृगे तु मूषकाद् भयं व्यसुत्वमेव शंकरे । पुनर्वसौ शुभागमः तदग्रभे धनैः युतिः ॥२॥

भुजंगभे विलुप्यते मघासु मृत्युमादिशेत् । भगाह्वये नृपाद् भयं धनागमाय चौत्तरा ॥३॥

करेण कर्मसिद्धयः शुभागमः तु चित्रया । शुभं च भोज्यमानिले द्विदैवते जनप्रियः ॥४॥

सुहूद्युतिः ( सुहृद्युतिः) च मित्रभे तदग्रभे ( पुरन्दरे) ऽबरक्षयः । जलप्लुतिश्च नैरृते रुजो जलाधिदैवते ॥५॥

मिष्टमन्नमपि वैश्वदैवते वैष्णवे भवति नेत्ररोगता । धान्यलब्धिः ( लब्धिं) अपि ( अथ) वासवे ( विश्वदैवते) विदुः वारुणे विषकृतं महद्भयम् ॥६॥

भद्रपदासु भयं सलिलोत्थं ( ७१।१२ब्) तत्परतश्च भवेत् सुतलब्धिः । रत्नयुतिं कथयन्ति च पौष्णे ( ७१।१२द्) योऽभिनवांबरमिच्छति भोक्तुम् ॥७॥

विप्रमतादथ भूपतिदत्तं यग विवाहविधावभिलब्धम् । तेषु गुणै रहितेष्वपि भोक्तुं नूतनमंबरमिष्टफलं स्यात् ॥८॥

भोक्तुं नवांबरं शस्तम् ऋक्षेऽपि गुणवर्जिते । विवाहे राजसम्माने ब्रह्मणाणां च सम्मते ॥९॥

वस्त्रस्य कोणेषु वसन्ति देवा नराश्च पाशान्तदशान्तमध्ये । शेषाः त्रयश्चात्र निशाचरांशाः तथैव शय्यासनपादुकासु ॥१०॥

लिप्ते मषीगोमयकर्दमाद्यैश्छिन्ने प्रदग्धे स्फुटिते च विन्द्यात् । पुष्टं नवेऽल्पाल्पतरं च भुक्ते पापं शुभं चाधिकमुत्तरीये ॥११॥

रुग्राक्षसांशेस्वथवाऽपि मृत्युः पुञ्जन्मतेजश्च मनुष्यभागे । भागेऽमराणामथ भोगवृद्धिः प्रान्तेषु सर्वत्र वदन्त्यनिष्टम् ॥१२॥

कंकप्लवौलूककपोतकाकक्रव्यादगोमायुखरौष्ट्रसर्पैः । छेदाकृतिः दैवतभागगापि पुंसां भयं मृत्युसमं करोति ॥१३॥

छत्रध्वजस्वस्तिकवर्धमानश्रीवृक्षकुंभांबुजतोरणाद्यैः । छेदाकृतिः नैरृतभागगा अपि पुंसां विधत्ते नचिरेण लक्ष्मीम् ॥१४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-01-16T20:51:32.3600000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

dime novel

 • सवंग ललितसाहित्य 
 • सवंग कादंबरी 
RANDOM WORD

Did you know?

मंत्रांचे वर्गीकरण कशा प्रकारे केले आहे?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.