TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|वराहमिहीरस्य बृहत्संहिताः|
अध्याय २०

बृहत्संहिताः - अध्याय २०

’बृहत्संहिता’ ग्रंथात वास्तुविद्या, भवन निर्माण कला, वायुमंडळाची रचना, वृक्ष आयुर्वेद इ. विषय अंतर्भूत आहेत.


ग्रहशृंगाटकाध्यायः

यस्यां दिशि दृश्यन्ते विशन्ति ताराग्रहा रविं सर्वे ॥॥ भवति भयं दिशि तस्यामायुधकोपक्षुधातंकैः ॥१॥

चक्रधनुःशृंगाटकदण्डपुरप्रासवज्रसंस्थानाः ॥ क्षुद् वृष्टिकरा लोके समराय च मानवेन्द्राणाम् ॥२॥

यस्मिन् खांशे दृश्या ग्रहमाला दिनकरे दिनान्तगते ॥ तत्रऽन्यो भवति नृपः परचक्रौपद्रवश्च महान् ॥३॥

तस्मिन्न् ऋक्षे कुर्युः समागमं तज्जनान् ग्रहा हन्युः ॥ अविभेदिनः परस्परममलमयूखाः शिवाः तेषाम् ॥४॥

ग्रहसंवर्तसमागमसम्मोहसमाजसन्निपाताख्याः ॥ कोशश्चेत्येतेषामभिधास्ये लक्षणं सफलं ॥५॥

एकर्क्षे चत्वारः सह पौरैः यायिनोऽथवा पंच ॥ संवर्तो नाम भवेत्शिखिराहुयुतः स सम्मोहः ॥६॥

पौरः पौरसमेतो यायी सह यायिना समाजाख्यः ॥ यमजीवसंगमेऽन्यो यद्यागच्छेत् तदा कोशः ॥७॥

उदितः पश्चादेकः प्राक् चान्यो यदि स सन्निपाताख्यः ॥ अविकृततनवः स्निग्धा विपुलाश्च समागमे धन्याः ॥८॥

समौ तु संवर्तसमागमाख्यौ सम्मोहकोशौ भयदौ प्रजानाम् ॥॥ समाजसंज्ञो सुसमा प्रदिष्टा ( समाज्ञः सुसमः प्रदिष्टो) वैरप्रकोपः खलु सन्निपाते ॥९॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-01-16T20:51:06.3900000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

diversified farming

  • विविधीकृत शेती 
  • विविधीकृत शेती 
  • बहुउद्देशीय शेती 
RANDOM WORD

Did you know?

पुष्पे पत्रे, किती काळाने शिळी ( निर्माल्य ) होतात ? पूजेत वापरू नयेत?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site