TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|तृतीयः परिच्छेदः : उत्तरार्ध २|
अथामश्राद्धम्

धर्मसिंधु - अथामश्राद्धम्

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.


अथामश्राद्धम्

अथामश्राद्धम् तत्रकेनचित्संकटेनपाकासंभवेजातकर्मणिचग्रहणनिमित्तकश्राद्धेचामश्राद्धंकार्यम्

सपिण्डनश्राद्धंमासिकंप्रतिवार्षिकंमहालयाष्टकान्वष्टकादिश्राद्धंचामेननकार्यम्

शूद्रस्यतुदशाहापिण्डादिश्राद्धमात्रमानेन नकदापिपाकेन

तत्रपितृनुद्दिश्यामुकश्राद्धंसदैवंसपिण्डमामेनहविषाकरिष्यइतिसंकल्पः

अन्यःप्रयोगःपूर्वोक्तएव पाकप्रोक्षणस्थानेआमप्रोक्षणम

आवाहनेउशंतस्त्वेतिमन्त्रेहविषेअत्तवेइत्यत्रहविषेस्वीकर्तवेइत्यूहः

भस्ममर्यादान्तंप्राग्वत् विप्रहस्तेषुतुण्डुलैरग्नौकरणम्

अनाच्चतुर्गुणंद्विगुणंसम्मातत्तदामंपात्रेषुसंस्थाप्यपाणिहोमशेषंपिण्डार्थसंस्थाप्यपात्रेषुदत्वापृथ्वीतेपात्रमित्यादि

इदमाम्हव्यंकव्यमित्यादि इदमामममृतरूपंस्वाहेत्यादियथाधर्ममध्वित्यन्तं

प्राकृतम् यथसुखंजुहध्वमित्यस्यापोशनप्राणाहुतितृप्तिप्रश्नानालोपः

संपन्नवाचनान्तेन्नशेषप्रश्नलोपः सर्वमतेतण्डुलैःसक्तुभिर्वापिण्डदानम्

केचिद्गृहसिद्धान्नेपायसेनवापिण्डानाहुः ॥

एवंविप्रसमिपेपिण्डदानान्तेनमोवःपितरइषेइत्यत्रोपस्थानमन्त्रइषेस्थानेआमद्रव्यायेत्यूहः

पिण्डोद्वासनान्तेपिण्डजातीयद्रव्येणविकिरदानम् आमश्राद्धेस्वस्तीतिब्रूतेतिवर्ज्यम्

वाजेवाजेइतिमन्त्रेतृप्तायातेतिस्थानेतर्प्स्यथयातेत्यूहः ततः प्राग्वच्छेषंसमापयेत्

आमश्राद्धंद्विजैःपूर्वाह्णेकार्यम् शूद्रैरपराह्णएव आमान्नाभावेहिरण्यश्राद्धमप्येवमेव

संकल्पादौसर्वत्रहिरण्यपदमापदस्थानेयोज्यम् ॥

आमवद्धेमप्रोक्षणम् अत्तवइत्यादिमन्त्रत्रयोहःप्राग्वदेव

तण्डुलादिभिर्हस्तेऽग्नौकरणम्हिरण्यमन्नादष्टगुणंचतुर्गुणंद्विगुणंसमंवादेयम्

हिरण्यश्राद्धेदक्षिणास्त्येव श्राद्धीयमामंहेमवाद्विजदत्तंयेथेष्टंविनियोज्यम्

शूद्रदत्तंतुभोजनादन्यत्रविनियोज्यम् श्राद्धीयामेनपञ्चयज्ञाःश्राद्धंचनकार्यम्

हेमश्राद्धेआमश्राद्धेचपिण्डदानविकल्पात्सांकल्पिकविधिनाप्येतद्वयम् ॥

सांकल्पिकेचसमन्त्रकावाहनार्घ्याग्नौकरणपिण्डदानविकिराक्षय्यस्वधावाचनप्रश्नेत्येतत्सप्तकंवर्ज्यम्

तत्रामुकश्राद्धमामेनहविषाहिरण्येनवासांकल्पिकविधिनाकरिष्य

इतिसंकल्पः शूद्रगृहेऽन्यदीयमपिक्षीराद्यपिनभक्ष्यम् किमुततदीयमामादि

तद्गृहेपक्त्वानभक्ष्यमिति तस्माच्छूद्राल्लब्धंद्विजगृहेपक्त्वाभक्ष्यम् इत्यामश्राद्धहेमश्राद्धविधिः ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-01T22:42:07.5130000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

धर्मशाळेचे उखळीं येत्याजात्यानें कांडावें

  • धर्मशाळेमध्यें असलेल्या उखळांत कोणासहि कांडण्यास मनाई करतां येत नाही. सार्वजनिक वस्तूचा कोणीहि उपभोग घेऊं शकतो. ज्या वस्तूस एक माल नाहीं ती वाटेल त्यानें वापरावी. अनाथ स्त्रियांच्या बाबतींतहि ही म्हण वापरतात. 
RANDOM WORD

Did you know?

Navchandi Paath explain why it should be done?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.