TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|तृतीयः परिच्छेदः : उत्तरार्ध २|
अथनित्यश्राद्धम्

धर्मसिंधु - अथनित्यश्राद्धम्

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.


अथनित्यश्राद्धम्

अथनित्यश्राद्धम् वार्षिकादिश्राद्धदिनेश्राद्धात्पश्चात्तेनैवपाकेनपाकान्तरेण वा

नित्यश्राद्धंकार्यम् नित्यश्राद्धीयसर्वदेवतानांप्रथमश्राद्धेप्रवेशेप्रसङ्गसिद्धिरेव

तथाचदर्शादिषुमहालयान्वष्टकादिषुनित्यश्राद्धलोपएव

एतच्चदेवहीनंदर्शवत्षडदैवतंद्वावेकंवाविप्रनिमन्त्र्यदेशकालान्ननियमहीनंपुनर्भोजनब्रह्मचर्यादिकर्तृभोक्तृनियमरहितं

यादृशतादृशेनैवानिषिद्धान्नेनदिवैवरात्रौ प्रहरपर्यन्तंवाकार्यम् स्वस्याशक्तौपुत्रादिना सुतकेदर्शाद्विवल्लोपः

वृद्धयुत्तरंमण्डपोत्थानावधिसपिण्डैर्नकार्यम् नित्यवैश्वदेवान्तर्गतापितृयज्ञोत्तरंमनुष्ययज्ञात्प्रागेवभाति

तत्रदर्शवतषट्‌पितृन्देवहीनानुच्चार्यनित्यश्राद्धंकरिष्येइति

शिष्यादिश्चेद्यजमानस्यपितृपितामहेत्याद्युच्चार्यसंकल्पयेत् पितृणामिदमासनमित्यासनं

नित्यश्राद्धेक्षणःक्रियतामितिक्षणः पूर्वोच्चारिताःपितरःअयंवोगन्ध

इत्येवगन्धादिभिर्विप्रमभ्यर्च्यवर्तुलेचतुरस्रेवामण्डलेपात्रेऽन्नंपरिविष्यपृथ्वीतेपात्रमित्यादिब्रह्मार्पणान्तंदर्शवत्

भोजनान्तेदक्षिणांदत्वानमस्कारेणविसर्जयेत् ॥

विप्रस्यान्नादेर्वाऽभावेयथाशत्तयन्नमुद्धृत्यषोढाविभज्यास्मत्पितृ

पितामहेत्यादिचतुर्थ्यतषड्‌देवताउच्चार्येमन्नंस्वधानममेतित्यजेत्

तदन्नंविप्रायगोभ्योवादेयंजलादौवात्याज्यम्

अन्नत्यागस्यापिलोपेआर्चन्नत्रमरुतइतिऋचोदशवारंजपेत् इतिनित्यश्राद्धविधिः ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-01T22:39:33.7600000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

Office furniture

  • कार्यालय फर्निचर 
RANDOM WORD

Did you know?

हिंदू धर्मियांत विधवा स्त्रिया कुंकू का लावत नाहीत?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.