TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|कर्मविपाकसंहिता|

कर्मविपाकसंहिता - पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र

कर्मविपाकसंहितासे बडी सुगमतासे लोग अपना पूर्वजन्म का वृत्तांत जान सकते है और विधिपूर्वक प्रायश्चित्त करने से अपने मनोरथों को सिद्ध कर सकते है।


पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न होने वालों का प्रायश्वित्त

अथ चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ४४

शिव उवाच ॥

सौराष्ट्रविषये देवि शोभनं नाम वै पुरम् ‌ । तत्र क्षत्री वसत्येको धनधान्यसमन्वितः ॥१॥

मोहनेति च विख्यातस्तस्य पत्नी सती शुभा । वैश्यवृत्तिरितो नित्यं व्यापारं कुरुते सदा ॥२॥

व्यापारार्थं ततो देवि वृषभा बहु पालिताः द्वौ वृषौ योजितौ देवि कूपै वै पतितौ प्रिये ॥३॥

मृतौ तौ रात्रिसमये जगाम स तदा न च । पापं च स न जानाति धनगर्वाद्वरानने ॥४॥

यक्तिश्चिक्रियते कर्म शुभं वापि सुरेश्वरि । तमोगुणं ततो देवि मोहनो नाम क्षत्रियः ॥५॥

ततो बहुगते काले मरणं तस्य चाभवत् ‌ । पश्चान्मृता तस्य पत्नी महालुब्धा वरानने ॥६॥

निक्षिप्तो नरके घोरे यमदूतैर्यमाज्ञया । षष्टिवर्षसहस्त्राणि भुक्त्वा नरकयातनाम ‌ ॥७॥

पुनः सरटयोनिश्च वृषयोनिस्ततोऽभवत् ‌ । मानुषत्वं ततो देवि मध्यदेशे वरानने ॥८॥

वृषयोश्च पुरा मृत्योर्न कृतं पापमोचनम् ‌ । तस्माद्वयाधिः समुत्पन्नः पूर्वकर्मप्रपश्चतः ॥९॥

मुखरा याऽभवत्पत्नी पुरा च प्रबला प्रिये । पुनर्विवाहिता देवि तद्रूपा मुखरा तथा ॥१०॥

तत्पापशमनार्थं च षडंशं दानमाचरेत् ‌ । गायत्रीमूलमंत्रेण पंचलक्षजपं यदा ॥११॥

ततः पापं क्षयं याति शीघ्रं पुत्रो भवेत्प्रिये । अपुत्रा मृतवत्सा च काकवन्ध्या च या शिवे ॥१२॥

पुत्रिण्यश्चैव ताः सर्वा नात्र कार्या विचारणा । रोगाः सर्वे विनश्यंति शीघ्रमेव न संशयः ॥१३॥

इति कर्मविपाकसंहितायां चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥४४॥

अथ पश्चचत्वारिंशोऽध्यायः ४५

शिव उवाच ॥

कर्णाटदेशे भो देवि काष्ठकारोऽवसत्पुरा । छिनत्ति सर्वकाष्ठानि व्ययं कुर्याद्दिनेदिने ॥१॥

एका च गोत्रजा कन्या तस्यां वै मैथुनं कृतम् ‌ । ततो बहुगते काले तस्य मृत्युरभूत्पुरा ॥२॥

पश्चात्तस्य मृता नारी कुलटी व्यभिचारिणी । यमदूतैर्महाघोरैर्निक्षिप्तो नरकार्णवे ॥३॥

यमाज्ञया महादेवि भुक्त्वा नरकयातनाम् ‌ । षष्टिवर्षसहस्त्राणि नरके पच्यते च सः ॥४॥

कुक्कुटत्वं ततो जातं चक्रवाकस्ततोऽभवत् ‌ । मानुषत्वं ततो जातं देशे पूज्यतमे तथा ॥५॥

शूद्र्सेवारतो नित्यं शूद्रस्त्रेहेन यन्त्रितः । पितुर्मातुर्भवैद्वैरं महिष्याः क्रयविक्रयी ॥६॥

पूर्वजन्मनि भो देवि कृतं वृक्षस्य भेदनम् ‌ । तस्माद्रोगः समुत्पन्नः कटिशूलं निरन्तरम ‌ ॥७॥

गोत्रकन्याभिगमनं यत्कृतं पूर्वजन्मनि । तेन पापेन भो देवि पुत्रस्य मरणं भवेत् ‌ ॥८॥

गर्भस्त्रवो ततो भार्या काकवन्ध्यात्वमाप्रुयात ‌ । बह्वयः कन्यास्ततो जाताः कष्टं प्राप्रोत्यहर्निशम ‌ ॥९॥

अतः शांतिं प्रवक्ष्यामि पूर्वपापविशुद्धये । गृहवित्ताष्टमं भागं ब्राह्मणाय समर्पयेत् ‌ ॥१०॥

गायत्रीलक्षजाप्येन गोदानेन विशेषतः । वाटिकारोपणेनापि गृहदानेन वै शिवे ॥११॥

रोगाः सर्वे क्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा । पूर्वजन्मकृतं पापं क्षयं याति न संशयः ॥१२॥

जायन्ते बहवः पुत्राः शूराः कीर्तिविवर्धनाः । कन्यका नैव जायन्ते वन्ध्यात्वमु पशाम्यति ॥

इति कर्मविपाकसंहितायां पश्चचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४५॥

अथ षट्‌चत्वारिंशोऽध्यायः ४६

शिव उवाच ॥

सिंहले वै महाद्वीपे तत्र सिहंपुरे शिवे । कायस्थो वैष्णवोऽप्येकष्टीकारामेति नामतः ॥१॥

तस्य भार्या विशालाक्षी सूर्यानाम्री शुभा सती । आतिथ्यकरणे सक्ता देवतातिथिपूजका ॥२॥

कार्तिके माघवैशाखे दीपदानं करोति सा । कदाचिद्दैवयोगेन तीर्थयात्रार्थमागतः ॥३॥

स्वर्णकारो महादेवि बहुस्वर्णेन संयुतः । आगतः सिंहनगरे तत्र वासमकारयत् ‌ ॥४॥

प्रीतिः परस्पर्रं जाता कायस्थस्वर्णकारयोः । स्वर्णकारस्य कन्यैका सुंदरी कमलानना ॥५॥

कायस्थाभवद्भार्या दैवयोगात्तदा शिवे । स्वर्णकारस्य यत्सर्वं स्थितं तेन ह्रतम धनम् ‌ ॥६॥

द्रव्यक्षयमथो ज्ञात्वा स्वर्णकारो मृतः पुरा ॥७॥

पुत्रदारादिकं त्यक्त्वा कायस्थश्च तदा शिवे । तया सार्धं रमत्येको नित्यंनित्यं वरानने ॥८॥

एवं बहुगते काले कायस्थोऽपि मृतः प्रिये । कुम्भीपाकेऽभवद्वासो वर्षलक्षत्रयं तथा ॥९॥

पुनः कर्मवशाद्देवि मृगयोनिस्ततोऽभवत् ‌ । मानुषस्य वरारोहे पुनर्जातो महीतले । धनधान्यसमायुक्तो वंशो नैव प्रजायते ॥१०॥

बहुरोगसमायुक्तो ज्वरार्तेवै मृतेः समः । पुत्राणां मरणं देवि शीतलाद्यैरुपद्रवैः ॥११॥

पूर्वजन्मनि भो देवि परस्त्रीगमनं कृतम् ‌ । त्यक्ता विवाहिता नारी पुत्रकन्यासमन्विता ॥१२॥

तत्पापेन च भो देवि पुत्रादीनां विनाशनम् ‌ ॥ गर्भनाशो भवेद्देवि वन्ध्यात्वं जायते शिवे । काकवन्ध्या भवेन्नारी सुखं नैव प्रजायते ॥१३॥

स्वल्पभोगी कृशाङ्रश्च कथाश्रवणतत्परः । विद्यादानविहीनश्च स्वकुले बहुनिष्ठुरः ॥१४॥

अस्य शान्तिं प्रवक्ष्यामि कृतं यत्पूर्वजन्मनि । तत्सर्वं श्रृणु मे देवि यतः शुद्धिमवाप्नुयात् ‌ ॥१५॥

गायत्रीमूलमंत्रेण लक्षं जाप्यं वरानने । हवनं तद्दशांशेन तर्पणं मार्जनं ततः ॥१६॥

श्रवणं हरिवंशस्य कुर्यात् ‌ त्र्यावृत्तिसंख्यया । दशवर्णाप्रदानं च स्वर्णदानं विशेषतः ॥१७॥

निष्कत्रयं प्रदद्याच्च ततः पापक्षयो भवेत् ‌ । भोजयेद्‌ब्राह्मणान् ‌ षष्टिं तथा दद्याच्च दक्षिणाम् ‌ ॥१८॥

एवं कृते विधानेन पुत्रो भवति नान्यथा । रोगाः सर्वे क्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा ॥१९॥

एवं यदा न कुर्यात्तु तदा रोगः पुनः पुनः । जायते नात्र संदेहः पूर्वजन्मफलात्किल ॥२०॥

इति कर्मविपाकसंहितायां षट्‌चत्वारिंशोऽध्यायः ॥४६॥

अथ सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ४७

शिव उवाच ॥

नर्मदादक्षिणे कूले ब्राह्मणो वसति प्रिये । ब्रह्मकर्मकरो नित्यं सदा वेदपरायणः ॥१॥

शंकरस्य पुरे देवि प्रत्यहं वेदपाठनम् ‌ । अर्भकान्ब्रह्मजातीयान्पाठयामास वै सदा ॥२॥

तस्य भार्याद्वयं चासीदेका प्रीतिमती सदा । विरोधिनी ततो ह्येका ज्येष्ठां भार्यां ततोऽत्यजत् ‌ ॥३॥

एवं बहुगते काले ब्राह्मणश्च सदाशिवे । ततो मृत्युवशं यातस्तस्य भार्या गरीयसी ॥४॥

चितां कृत्वा प्रयत्नेन भर्तुः खलु वरानने । भर्त्रा सह च भो देवि सती जाता च तत्क्षणात् ‌ ॥५॥

सत्यलोकस्त्वभूत्तस्य जायया सहितस्य वै । बहुवर्षसह्स्त्राणि सत्यलोकेऽवसत्तदा ॥६॥

ततः पुण्यक्षये जाते मर्त्यलोकेऽभवत्पुनः । मानुषत्वं शुभे जन्म कुले महति पूजिते ॥७॥

धनधान्यसमायुक्तो वंशहीनो विचक्षणः । पूर्वजन्मनि भो देवि भार्यात्यागः कृतो यतः ॥८॥

तेन दोषेण भो देवि ततः पुत्रो न जीवति । दिने दिने कुक्षिपीडा तस्य कन्या प्रजायते ॥९॥

पुण्यं श्रृणु महादेवि यतः पुत्रः प्रजायते । गृहवित्तषडंशेन पुण्यकार्यं च कारयेत् ‌ ॥१०॥

वाणी कूपतडागांश्च पथि मध्ये च कारयेत् ‌ ॥११॥

गायत्रीजातवेदोम्यां जपं कुर्याद्विचक्षणः । होमं च तद्दशांशेन तिलतण्डुलपायसैः ॥१२॥

दशवर्णा प्रदातव्या विप्राणां भोजनं शतम् ‌ । एवं कृते न संदेहो वंशलाभो भवेदनु ॥१३॥

व्याधिश्चैव प्रमुच्येत सत्यं सत्यं वरानने ॥१४॥

इति कर्मविपाकसंहितायां सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४७॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-05-05T04:36:26.2770000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

सझा

 • स्त्री. शिक्षा ; परिपत्य ; दंड ; ताडन ; कैद . ( क्रि० देणें ). ही गोष्ट लटकी जाली तरी पातशा मज सजा पोचविते . - रा १५ . ४ . [ फा . सझा ] 
RANDOM WORD

Did you know?

हिंदू स्त्रियांच्या मंगळसूत्रातील काळ्या मण्यांचे महत्त्व काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.