TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|कर्मविपाकसंहिता|

कर्मविपाकसंहिता - मूल नक्षत्र

कर्मविपाकसंहितासे बडी सुगमतासे लोग अपना पूर्वजन्म का वृत्तांत जान सकते है और विधिपूर्वक प्रायश्चित्त करने से अपने मनोरथों को सिद्ध कर सकते है।


मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने वालों का प्रायश्वित्त

अथ षट्‌सप्ततितमोऽध्याः ७६

शिव उवाच ॥

अयोध्यानगरे देवि कायस्थो वसति प्रिये । रामदास इति ख्यातस्तस्य पत्नी तु देविका ॥१॥

विष्णुभक्तिरतो नित्यं ब्राह्मणस्य च सेवकः । भार्या पतिव्रता तस्य पतिसेवासु तत्परा ॥२॥

भाग्यवान्सर्ववस्तूनां विक्रेता गजवाजिनाम् ‌ । तस्य मित्रं भवेद्विप्रो ब्राह्मणो वेदपारगः ॥३॥

आगतो वै गृहे तस्य प्रेमणा मित्रस्य भामिनि । चातुर्मास्यं स्थितस्तत्र स्वर्णं शतपलं तदा ॥४॥

कायस्थस्य गृहे तेन स्थापितं ब्राह्मणेन वै । वाराणस्यां गतो देवि स्त्रानार्थं स द्विजोत्तमः ॥५॥

शरीरं त्यक्तवांस्तत्र ब्रह्मचारी द्विजस्तदा । ततो बहुतिथे काले कायस्थस्य दरिद्रता ॥६॥

तद्धनं ब्राह्मणस्यैव भुक्तं तेन वरानने । पुनर्वै स मृतो देवि कायस्थो भार्यया सह ॥७॥

अयोध्यायां ततो देवि तयोः स्वर्गो ह्यजायत । नवतिवर्षसहस्त्राणि ब्रह्मलोके वरानने ॥८॥

भुक्तं सौख्यमनेकं तु देवानामपि दुर्लभम् ‌ । ततः पुण्यक्षये जाते मर्त्यलोके सुरेश्वरि ॥९॥

तत्पापेनाभवद्देवि कन्यापुत्रप्ररोधनम् ‌ । अस्य पापस्य वै शान्तिं श्रृणु मे परमेश्वरि ॥१०॥

प्रायश्चितं सुरश्रेष्ठे पूर्वजन्मसमुद्भवम‍ । गृहवित्तषडंशेन ततो दानं प्रकल्पयेत् ‌ ॥११॥

गायत्रीत्र्यंबकाम्यां च जातवेदेन चानघे । जपं वै कारयेन्नित्यं प्रतिमन्त्रं दशायुतम् ‌ ॥१२॥

ततो होम द्शांशेन पर्पणं मार्ज्नं तथा । पलदशसुवर्णेन ब्राह्मणस्य तदाकृतिम् ‌‍ ॥१३॥

पूजयित्वा यथान्यायं ब्राह्मणाय ततो ददेत् ‌ । ततो गां कपिलां दद्यात्स्वर्णवस्त्रविभूषिताम ‌ । वृषमेकं वरारोहे दशवर्णां ददेत्पुनः ॥१४॥

एवं कृते न सन्देहो वंशोऽस्य प्रभवेत्खलु । रोगः शरीरजन्योऽथ तस्य नाशः प्रजायते ॥१५॥

काकवन्ध्या लभेत्पुत्रं मृतवत्सा ततः प्रिये । चिरजीविसुतं चैव नात्र कार्या विचारणा ॥१६॥

इति कर्मविपाकसंहितायां षट्‌सप्ततितमोऽध्याः ॥७६॥

अथ सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ७७

शिव उवाच ॥

पश्चिमायामयोध्याया योजनानां त्रयोपरि । राघवस्य पुरं यत्र वसन्ति बहवो जनाः ॥१॥

तन्मध्ये ब्राह्मणो योगशर्मा ततः प्रिये । तस्य पत्नी समाख्याता गुणजा परमा शुभा ॥२॥

तत्र वासोऽभवद्देवि ज्ञानवानतिपंडितः । पुरोहितो महादेवि धनाढयः कृपणस्तथा ॥३॥

प्रतिग्रहेण भो देवि व्ययं कुर्याद्दिनेदिने । तस्य भ्राता कनिष्ठश्च व्यापारकरणे रतः ॥४॥

उभौ तौ ब्राह्मणौ देवि प्रीतिमन्तौ परस्परम् ‌ । ततो बहुगते काले बैरं जातं तदा शिव ॥५॥

स्वधनस्य विभागार्थं युद्धं जातं सुदारुणम् ‌ । तदुद्देशेन भो देवि मृतो भ्राता कनिष्ठकः ॥६॥

गृहीत्वा तद्ध्नं स्वर्णं सर्वं पुत्राय दत्तवान् ‌ । दानं नैव कृतं तेन ततो वै मरणं खलु ॥७॥

यमदूतैर्महाघोरे निक्षिप्तो रक्तकर्दमे । बहून्यब्दसहस्त्राणि भुक्त्वा नरकयातनाम् ‌ ॥८॥

नरकान्निर्गतो देवि गर्दभत्वमवाप्तवान् ‌ । वृकयोनिस्ततो भूत्वा मानुषत्वं ततोऽलभत् ‌ ॥९॥

वैद्यविद्यारतो देवि कन्यकापुत्रवर्जितः । रोगयुक्तो महादेवि सदा भिक्षारतो नरः ॥१०॥

पूर्वपापविशुद्धयर्यं प्रायश्चित्तं श्रृणुष्व मे । हरिवंशश्रवणं देवि शिवपूजनमेव च ॥११॥

अमायां पिण्डदानं च गोदानं च विशेषतः षडक्षरं तथा मन्त्रं शुद्धं मम सुरेश्वरि ॥१२॥

जप्यं वै जापयेतप्रेमणा दशलक्षं वरानने । होमं वै कारयेच्चैव कुण्डे चित्रे वरानने ॥१३॥

चतुरस्त्रे वरारोहे तिलधान्यादितण्डुलैः ॥१४॥

प्रतिमां कारयेदेवं भ्रातुः स्वर्णस्य वै शिवे । पलं दशप्रमाणेन मंत्रेणानेन पूजयेत् ‌ ॥१५॥

ॐ नमः सवित्रे देवाय वेदवेदाङ्रपारग । पूर्जजन्मकृतं सर्वं मम पापं व्यपोहय ॥१६॥

अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा भ्रातुरंशापहारतः तदर्थं गौर्मया दत्ता साध्वी भूताय ते नमः ॥१७॥

प्रतिमां पूजयित्वा तु ब्राह्मणाय ददेत्ततः । एवं कुते विधाने शीघ्रं पुत्रमवाप्रुयात् ‌ ॥१८॥

कांकवन्ध्या वरं पुत्रं जनयेच्चैव भामिनी । व्याधयो नाशमायान्ति तूलराशिर्यथाऽनले ॥१९॥

इति कर्मविपाकसंहितायां सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ॥७७॥

अथाष्टसप्ततितमोऽध्यायः ७८

शिव उवाच ॥

सरयवाश्चोत्तरे कूले मंगलं नाम वै पुरम् ‌ । तत्र क्षत्री वसत्येको मद्यं मांसं भुनक्ति सः ॥१॥

भावसेनश्च नाम्रा स तस्य पत्नी मनोहरा । वेश्याद्यूतरतश्चासौ लुब्धश्चोरेषु संमतः ॥२॥

प्रत्यहं चौरकार्येण व्ययं कुर्याद्दिनेदिने । ततो बहुगते काले तस्य मृत्युरभूक्तिल ॥३॥

सर्पेणापि महादेवि यमदूतैर्यमाज्ञया । रौरवे नरके क्षिप्तः षष्टिवर्षसह्स्त्रकम् ‌ ॥४॥

नरकान्निर्गतो देवि व्याघ्रयोनिं ततोऽलभत् ‌ । मानुषत्वं ततो लेभे कुले महति पूजिते ॥५॥

पूर्वजन्मनिअ भो देवि दीपदानं कृतं यतः । तत्फलेन महादेवि धनाढयत्वं प्रजायते ॥६॥

मद्यपानफलाद्देवि जीर्णज्वरसमुद्भवः । वेश्यासुरतसंयुक्तो यतोऽसौ पूर्वजन्मनि ॥७॥

तेन पापेन भो देवि पुत्राणां मरणं खलु । मनस्युद्विग्नता नित्यं जातो द्यूतरतः पुरा ॥८॥

अस्य शांतिं प्रवक्ष्यामि सर्वपापविशुद्धये । गृहवित्तषडंशेन पुण्यकार्यं च कारयेत् ‌ । वापीकूपतडागांश्च पथिमध्ये च कारयेत् ‌ ॥९॥

गायत्रीमूलमंत्रेण लक्षं जाप्यं वरानने । दशांशहवनं तद्वत्तर्पणं मार्जनं तथा ॥१०॥

दशवर्णां ततो दद्याद् ‌ वृषभेण समन्विताम ‌ । एवं पापविशुद्धिः स्यान्नात्र कार्या विचारणा ॥११॥

पुत्रश्च जायते देवि वन्ध्यात्वं च्च प्रणश्यति । मृतवत्स लभेत्पुत्रं चिरंजीविनमुत्तमम ‌ ॥१२॥

रोगा विनाशमायांति व्याधयश्च तथ शिवे ॥१३॥

इति कर्मविपाकसंहितायां अष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥७८॥

अथैकोनाशीतितमोऽध्यायः ७९

मध्यदेशे विशालाख्ये हैडम्बं नाम वै पुरम् ‌ । भीमो लवणकारो हि वस्त्येको विचक्षणः ॥१॥

प्रत्यहं लवणं कृत्वा विक्रयं कुरुते सदा । तस्य पुण्यवती भार्या पुत्रत्रयमजीजनत् ‌ ॥२॥

धनधान्यं वृषच्छागगोमहिष्यादिकं तथा । बहूनि सश्चितानि स्युर्लवणकारस्य वै गृहे ॥३॥

तस्य ज्येष्ठः सुतो देवि वेश्यासुरततत्परः । एकस्मिन्समये देवि लवणकूपे निशामुखे ॥४॥

भार्यया सह देवेशि वृषभौ पतितौ तदा । श्रुत्वा तेन तदा देवि निशायां न गतोऽपि सः ॥५॥

त्रयाणां वै भवेन्मृत्युः स्वकाले ज्ञातिना सह । भार्या निःसारिता तेन वृषभौ मृत्युसंयुतौ ॥६॥

ततः सर्वं वयो यातं वृद्धे सति वरानने । मरणं तस्य वै जातं लवणकारस्य पार्वति ॥७॥

यमदूतो महाघोरे नरके घोरसंज्ञके । पातयामास देवेशि द्वाविंशतिसहस्त्रकम् ‌ ॥८॥

वर्षं सुभुज्यते देवि कृमिसूचीमुखैर्युतम् ‌ । नरकरान्निःसृतो देवि व्याघ्रयोनीवजायत ॥९॥

पुनश्छगस्य वै योनिर्बिडालस्य ततोऽभवत् ‌ । मानुषत्वं ततो लेभे देशे पुण्यतमे शुभे ॥१०॥

स्वकर्मवशगो नित्यं धनधान्यसमन्वितः । गुणज्ञःसर्वविद्यानां कन्यापुत्रो ह्यजायत ॥११॥

लवणकारस्य मरणं गङ्रायां पूर्वजन्मतः । तत्फ्लेन महादेवि धनाढयत्वं प्रजायते ॥१२॥

स्वभार्या पतिता देवि लवणकूपे निशामुखे । नैव निःसारिता देवि ततः कन्या प्रजायते ॥१३॥

वृषभौ पतितौ कूपे पातितौ मृत्युमागतौ । तेन दोषेण देवेशि पुत्रो नैव प्रजायते ॥१४॥

परस्त्रीरतिसंयोगो यत्कृतः पूर्वजन्मनि । तेन पापेन भो देवि शरीरे रोगसंभवः ॥१५॥

अस्य शान्तिं प्रवक्ष्यामि श्रृणु देवि सुशोभने । गृहवित्ताष्टमं भागं ब्राह्मणाय समर्पयेत् ‌ ॥१६॥

गायत्रीलक्षजाप्यं च विप्रद्वारा च कारयेत् ‌ । हवनं तद्दशांशेन मार्जनं तर्पणं तथा ॥१७॥

सुवर्णस्य कृता मूर्तिर्लक्ष्म्याः पंचपलस्य तु । रौप्यस्यैव वरारोहे वृषभौ द्वौ सुनिर्मलौ ॥१८॥

पलदशकस्य वै कुर्यात्पूजयित्वा यथाविधि । मन्त्रेणानेन देवेशि चोपचारैः पृथक्पृथक ‌ ॥१९॥

ॐ लक्ष्मि देवि महालक्ष्मि कमले सर्वसिद्धिदे । मम पूर्वकृतं पापं ततक्षमस्व दयानिधे ॥२०॥

ॐ लक्ष्म्यै नमः पाद्यं समर्पयामि । ॐ महालक्ष्म्यै नमः अर्घ्यं समर्पयामि । ॐ देव्यै नमः स्त्रानं समर्पयामि । ॐ कमलायै नमः गन्धं समर्पयामि ।

ॐ सर्वायै नमः धूपं समर्पयामि । ॐ सिद्धिदायै नमः दीपं समर्पयामि । एवं पाद्यादीनि सर्वाणि दापयेत् ‌ । ॐ नन्दिकेश्वर भूतेश गणानामधिप प्रभो ।

मम पूर्वकृतं पापं क्षम्यतां परमेश्वर ॥२१॥

इति मंत्रेण वृषभौ पूजितौ शुभरूपिणौ । पूजयित्वा यथान्यायं ब्राह्मणाय ददेत्ततः ॥२२॥

ततो गां कपिलां दद्यात्स्वर्णश्वृङ्रीं सुभूषिताम ‌ ॥२३॥

एवं कृते वरारोहे यत्कुतं पूर्वजन्मनि । तत्सर्वं नाशमायाति शीघ्रमेव न संशयः ॥२४॥

पुत्रोऽपि जायते देवि वन्ध्यात्वं च प्रशाम्यति । रोगाः सर्वे क्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा ॥२५॥

मृतवत्सा लभेत्पुत्रं चिरंजीविनमुत्तमम् ‌ । काकवंध्या लभेत्पुत्रं पुनर्देवि न संशयः ॥२६॥

इति कर्मविपाकसंहितायां एकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥७९॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-05-05T04:48:05.0630000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

मेकलणें

 • स.क्रि. घट्ट बांधणें . मेखलणें पहा निद्रालस्या न मेकली । - माज्ञा १८ . १०२७ . ( पाठ ). [ मेख ] 
RANDOM WORD

Did you know?

Why Cows are considered secred in Hinduism?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.