TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|कर्मविपाकसंहिता|

कर्मविपाकसंहिता - पूर्वाषाढा नक्षत्र

कर्मविपाकसंहितासे बडी सुगमतासे लोग अपना पूर्वजन्म का वृत्तांत जान सकते है और विधिपूर्वक प्रायश्चित्त करने से अपने मनोरथों को सिद्ध कर सकते है।


पूर्वाषाढा नक्षत्र मे उत्पन्न होने वालों का प्रायश्वित्त

अथाशीतितमोऽध्यायः ८०

शिव उवाच ॥

अयोध्याया महादेवि वसिष्ठस्यैव चाश्रमे । श्रीधनेश्वरशर्मेति ब्राह्मणो वसति प्रिये ॥१॥

स पंडितो गुणज्ञश्च धनी मानी विचक्षणः । पतिव्रता च तस्य स्त्री पतिसेवासु तत्परा ॥२॥

पुत्रद्वयं तथा जातं विद्यया स तु जीवति । भागिनेयस्ततो देवि तद्धनेश्वरशर्मणः ॥३॥

तत्र वासार्थमायातः सह पत्न्या वरानने । तीर्थयात्राप्रसंगेन गृहे तस्यावसदि‌द्वजः ॥४॥

मासमेकं स्थितस्तत्र भागिनेयस्ततो मृतः । दष्टः सर्पेण देवेशि कर्मकाण्डं तथा कृतम् ‌ ॥५॥

वर्षमात्रे ततो जाते भागिनेयस्य वै स्त्रियाः । धनेश्वरे महाप्रीतिर्जाता खलु वरानने ॥६॥

भार्यापुत्रविरोधश्च प्रत्यहं जायते तदा । गृहे स्वर्णं च रौप्यं च सर्वं तस्यै न्यवेदयत् ‌ ॥७॥

ततो बहुगते काले तस्य मृत्युरभूत्किल । यमदूतैर्महाघोरे नरके क्षिप्त ईश्वरि ॥८॥

जमाज्ञया वरारोहे षष्टिवर्षसहस्त्रकम् ‌ ॥९॥

अन्यत्रापि कृतं पापं प्रयागे च विनश्यति । प्रयागे यत्कृतं पापं रामपुर्यां विनश्यति । अयोध्यायां कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति ॥१०॥

नरकान्निःसृतो देवि बकयोनिरजायत । पुनर्दर्दुरयोनिर्वै काकयोनिस्ततोऽभवत् ‌ ॥११॥

पुनर्मानुषयोनिं वै धनधान्यसमन्विताम् ‌ । यातः पुण्यतमे देशे देवगन्धर्वसेविते ॥१२॥

सर्वविद्यासु विख्यातो गुणज्ञो रूपवांस्तदा । पूर्वजन्मनि देवेशि भागिनेयवधूं प्रति । सम्भोगं कृतवान्विप्रः कुक्षिपीडा ततः परम् ‌ ॥१३॥

वंशच्छेदो विशालाक्षि कन्यका बहवस्तथा ॥१४॥

भागिनेयस्य वै द्रव्यं भुक्तं पुत्रयुतं यतः । शरीरे बहुधा पीडा परस्त्रीगमनादनु ॥१५॥

अस्य शांतिं प्रवक्ष्यामि श्रृणु त्वं मम वल्लभे । गृहवित्तषडंशं च पुण्यकार्यं च कारयेत् ‌ ॥१६॥

गायत्रीजातवेदोम्यां जपं वै कारयेत्ततः । दशांशहवनं कृत्वा तर्पणं मार्जनं तथा ॥१७॥

जीर्णोद्धारं वरारोहे कूपं चैव तडागकम् ‌‍ । तद्वदेव च वै कुर्यात् ‌ षष्टिवृक्षावरोपणम् ‌ ॥१८॥

प्रयागे माघमासे तु तुलादानं प्रयात्नतः । धूम्रवर्णां तथा गां वै दद्याद्विप्राय सत्कृताम् ‌ ॥१९॥

एवं कृते वरारोहे पूर्वपापं विशुद्धयति । पुत्रोऽपि जायते देवि वन्ध्यात्वं च प्रशाम्यति ॥२०॥

काकवन्ध्यात्वशान्त्यै वै रवियुक्तां तु सप्तमीम् ‌ । कृत्वा पत्नी वरारोहे सुवर्णं दानमाचरेत् ‌ ॥२१॥

शय्यादानं ततो दद्यान्मृतवत्सा सुपुत्रिणी । सर्वे रोगाः क्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा ॥२२॥

इति कर्मविपाकसंहितायां अशीतितमोऽध्यायः ॥८०॥

अथैकाशीतितमोऽध्यायः ८१

शिव उवाच ॥

कर्णाटके शूभे देशे पुरं च शिवसंज्ञकम् ‌ । वसन्ति तत्र बहवो वैश्याः पण्योपजीविनः ॥१॥

तन्मध्ये वैश्य एको हि धरणीकरविश्रुतः । तस्य रूपवती भार्या सुन्दरी बहुसम्मता ॥२॥

व्यापारेण महादेवि धनं च बहु संचितम् ‌ । ततो बहुदिने जाते तस्य मित्रं द्विजोऽप्यभूत् ‌ ॥३॥

ब्राह्मणःसोऽपि वै भ्रष्टः कष्टं भुक्त्वा दिनेदिने । स्वर्णं शतपलं देवि हीरकं मौक्तिकं तथा ॥४॥

स्थापितं ब्राह्मणद्रव्यं स्वगृहे मित्रकारणात् ‌ । ततो वृद्धे तु वै जाते वैश्यमृत्युरभूतपुरा ॥५॥

पश्चात् ‌ पत्नी मृता तस्य व्रतिनी गर्ववर्जिता ॥६॥

वैश्यस्यैवाभवत् ‌ स्वर्गो दिव्यवर्षसहस्त्रकम ‌ । पत्न्या सहा वरारोहे भुक्त्वा स्वर्गफलं ततः ॥७॥

काकयोनिं ततो लेभे चक्रवाकस्ततोऽभवत् ‌ । हंसयोनिस्ततो जातो मानुषत्वं ततोऽलभत् ‌ ॥८॥

पूर्वसंबन्धतः पत्नी पुण्यात्पातिव्रतादपि । पुनर्विवाहिता देवि न पुत्रं सा व्यजीजनत् ‌ ।

वन्ध्या जाता तु सा नारी दुःखिता चाप्यहर्निशम् ‌ ॥९॥

तस्य देहे भवेद्वयाधिः कफवातसमन्वितः । धनाढयो बहुधा कन्या जायन्ते च पुनः पुनः ॥१०॥

अस्य निग्रहहेत्वर्थं श्रृणु यत्नं वरानने । यद्‌गृहे वित्तमर्धं हि ब्राह्मणाय समर्पयेत् ‌ ॥११॥

ॐ लक्ष्म्यै नमो मन्त्रेण दशायुतजपं ततः । द्शांशहवनं तद्वत्तर्पणं मार्जनं तथा ॥१२॥

गामेकां कृष्णवर्णां वै स्वर्णश्रृङ्रीं सवत्सकाम् ‌ । ब्राह्मणाय ततो दद्यान्मुक्तालांगूलग्रन्थिताम ‌ ॥१३॥

भोजयेत ‌ परमान्नेन ब्राह्मणान्वेदपारगान् ‌ । शतं वा द्विशतं देवि त्रिशतं वा विशेषतः ॥१४॥

पलशतं सुवर्णस्य वेदीं कृत्वा विचक्षणः । तन्मध्ये च द्विजस्यैवाकृतिं रौप्यस्य कारायेत् ‌ ॥१५॥

पूजयेच्चैव देवेशि मन्त्रेणैवं पुनः पुनः ॥१६॥

ब्रह्मस्त्वं कपिलो विष्णुः सर्वसाक्षी जगन्मयः । ममापराधं देवेश क्षम्यतां पूर्वजन्मनः ॥१७॥

द्र्व्यं मित्रस्य भो देवि स्थापितं स्वगृहे मया । न दत्तं वै मयाऽज्ञानात्क्षम्यतां परमेश्वर ॥१८॥

मन्त्रेणानेन देवेशि पूजनं विधिपूर्वकम् ‌ । पूजयित्वा ततो देवि ब्राह्मणाय प्रदापयेत् ‌ ॥१९॥

एवं कृते वरारोहे शीघ्रं पुत्रः प्रजायते ॥२०॥

काकवन्ध्या पुनर्देवि कन्यकाजननी तथा । पुत्रं प्रसूयते देवि नच कन्या प्रसूयते ॥२१॥

मृतवत्सा लभेत्पुत्रं चिरञ्जीविनमुत्तमम ‌ । व्याधयः संक्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा ॥२२॥

इति कर्मविपाकसंहितायां एकाशीतितमोऽध्यायः ॥८१॥

अथ द्वयशीतितमोऽध्यायः ८२

श्रीशिव उवाच ॥

अंतर्वेदे विशालाक्षि लोध्रो वसति पुण्यकृत् ‌ । गंधर्वपुरविख्याते नगरे यमुनातटे ॥१॥

स भाग्यवान् ‌ गुणज्ञो हि बहु भृत्यैः सुपूजितः । भूपतिस्तस्य देशस्य दाता भोक्ता विचक्षणः ॥२॥

ब्राह्मणाय ह्रता भूमिरज्ञानाद्वा सुरेश्वरि । ब्राह्मणोऽपि विषं भुक्त्वा मृतस्तस्योपरि प्रिये ॥३॥

ततो बहुगते काले तस्य मृत्युरभूत्पुरा । यमदूतैर्महाघोरे कुंभीपाके निपातितः ॥४॥

यमाज्ञया वरारोहे युगमेकं पपाच वै । महादुःखेन सन्तप्तो बहु कष्टं प्रलब्धवान् ‌ ॥५॥

नरकापन्निःसृतो देवि सूकरत्वं स्म जायते । ऋक्षयोनौ ततो भूत्वा शुकयोनिं ततोऽलभत् ‌ ॥६॥

पुनर्मानुषयोनिं वै मध्यदेशे वरानने । धनधान्यसमायुक्तो वंशहीनो वरानने ॥७॥

पूर्वजन्मनि देवेशि ह्रता भूमिर्वरानने । ब्राह्मणौ वै मृतः पूर्वं तदुद्देशेन वै शिवे ॥८॥

अतः पुत्रविहीनोऽयं बहुकन्याप्रजोऽभवत् ‌ । महारोगेण सन्तप्तो मृतवत्सः पुनः पुनः ॥९॥

अस्य शान्तिमहं वक्ष्ये पूर्वपापस्य शान्तये । गायत्रीजातवेदोम्यां त्र्यम्बकेण वरानने ॥१०॥

दशायुतं जपः कार्यः प्रतिमंत्रैः सुरेश्वरि । दशांशं हवनं तद्वत्तर्पणं मार्जनं तथा ॥११॥

दानं च दशवर्णाया शतब्राह्मणभोजनम् ‌ । भूमिदानं ततः कुर्याच्छतविग्रहमानकम् ‌ ॥१२॥

पलं पश्चसुवणस्य ब्राह्मणाय तथाऽऽकृतिम् ‌ । पूजयित्वा यथान्यायं ब्राह्मणाय प्रदापयेत् ‌ ॥१३॥

प्रयागे मकरे मासि पत्न्या सह वरानने । स्त्रानं कुर्याच्च देवेशि पूर्वपापं व्यपोहति ॥१४॥

एवं कृते वरारोहे पुत्रो जातः स वै शिवे । वंध्यात्वं नाशमायाति काकवन्ध्या च गुर्विणी ॥१५॥

मृतवत्सा लभेत्पुत्रं चिरंजीविनमुत्तमम ‌ । रोगाः सर्वे क्षयं यान्ति नात्र कार्य विचारणा ॥१६॥

इति कर्मविपाकसंहितायां द्वयशीतितमोऽध्यायः ॥८२॥

अथ त्र्यशीतितमोऽध्यायः ८३

शिव उवाच ॥

अयोध्यायां विशालाक्षि मालाकारोऽवसत् ‌ पुरा । साधुवृत्तिरतः श्रीमान्ब्राह्मणानां च सेवक ॥१॥

तस्य पत्नी महादुष्टा कुलटा व्यभिचारिणी । माल्यं कृत्वा विशालाक्षि जीवयामास बान्धवान् ‌ ॥२॥

तस्य मित्रं द्विजोऽप्येकः स्वर्णलक्षद्वयं तथा । स्थापितं स्वगृहे देवि गताश्च बहुवासराः ॥३॥

तेन स्वं याचितं द्र्व्यमर्धं प्राप्तं तदा प्रिये । तदर्धं च व्ययं यातं मालाकारस्य वै गृहे ॥४॥

एवं बहुगते काले मालाकारो मृतः पुरा । अयोध्यायां विशालाक्षि स्वर्गस्तस्याभवत्किल ॥५॥

लक्षवर्षं वरारोहे भुक्तं स्वर्गफलं शुभम् ‌ । ततः पुण्यक्षये जातो मानुषत्वं भवेत्पुनः ॥६॥

मध्यदेशे च देवेशि पुत्रकन्याविवर्जितः । तस्य पत्नी पुनर्देवि या स्थिता पूर्वजन्मनि ।

विवाहिता च सा देवि व्याधियुक्ता ज्वरातुरा ॥७॥

अस्य शान्तिं वरारोहे श्रृणु मे परमेश्वरि । षडंगं पाठयेन्नित्यं शिवपूजनपूर्वकम् ‌ ॥८॥

षडक्षरेण मन्त्रेण लक्षजाप्यं वरानने । हवनं तद्द्शांशेन मार्जनं तर्पणं तथा ॥९॥

श्रृणुयान्मासमेकं तु चण्डिकाचरितत्रयम् ‌ ॥ ततः षडंशं देवेशि ब्राह्मणाय समर्पयेत् ‌ ॥१०॥

ततो गां कपिलां दद्यात्तिलधेनुं सुपूजिताम् ‌ । अश्वदानं विशालाक्षि महिषीं दुग्धुसंयुताम् ‌ ॥११॥

सुवर्णस्य कृतं वृक्षं फलपुष्पसमन्वितम् ‌ । दद्याद्दशपलस्यैवं ततः पुत्रः प्रजायते ॥१२॥

मृतवत्सा च नारी या काकवन्ध्या च रोगिणी । सर्वासां वाञ्छितं कार्यं जायते नात्र संशयः ॥१३॥

इति कर्मविपाकसंहितायां त्र्यशीतितमोऽध्यायः ॥८३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-05-05T04:49:37.0970000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

optimum combination of factors

 • इष्टतम घटक संयोग 
 • इष्टतम घटक संयोग 
RANDOM WORD

Did you know?

Is there any reference in Vedas or puranas for eating non-veg food?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.