खंडोबाचीं पदें - पद ४७

श्री खंडोबा देवाचे जागरण गोंधळ करताना देवाच्या स्तुतीपर वाघ्या मुरळी प्रस्तुत पारंपारिक पदे तन्मयतेने गातात.


सण दसर्‍याचे दिवशीं शिलांगण खेळावया निघाले मलुराज मोकाशी

जी झेंडें आडीशी पिवळे गे नानापरीचे वाद्य वाजती

किती बरव तयासी ग (चाल) शोभती हत्तीवरती अंबारी

कोतवाल घोडे थरथर करी वाजती झांज तुतारी

आघाडी चोपदार ललकारी. भंडाराची गरदी भारी

मोरचेल उडती देवावरी. मिळवणी.

कडेपठारचें राजे आले आशी

कोंश्याच्या राहती टप्यावर लखलखाट दिवट्या साजे

घणघण घंटा वाजें गे मानकर्‍याचा थाट बरोबर पालखींत मलुराजे जी०॥

स्वारी कर्‍हेला जाती गे० आली किल्ल्यांतून स्वारी

बाहेर केवढी मौज पाहा दिसती जी

चवरी मोरचेल ढळती गे सडे स्वारीचा थाट

समुद्र भरती जी० ॥ (चाल) स्वारी काय उतरली शहरांत

आघाडी गेली बुधवारांत मिळाली अठरा प्रगट जात

गरदी भंडाराची मात क्रिया भाक हातावर हात

मिळवणी पहिला मान त्याचा देती जी० ॥

सवाई मल्हारराव अहल्याबाई तयाची भक्ती जी० ॥

नागड धिम नागडधीम जशी काय चपळा सुटती गें ० ॥

आली शहरांतून बाहेंर स्वारी दुसरा मान कडी तुटती जी० ॥

कडक धुमाळी सुटती० गे० गर्गकलावे घेत चालली शेतकर्‍याचे लुटले जी० ॥

(चाल) देव काय खेळती शिकार हो ती सावदोचें बार०

दौडती बैल घोडे सरदार होती बंदुकीचे बार

चमकती तलवारीचे वार मिळवणी ।

कैक तयामधें पडती जी फौजा दाणोंदाणु चौकडे रानुरानु

दवडती जी नागड धिमा ॥३॥

मिळाले रुषीचें भाट कर्‍हाबाई भरली दोई काठ

उसळती जशी समुद्र लाट प्रेमाचि टाळी वाजती दाट ।

गरजती वाघे पुढें गोंगाट ॥ (मिळवणी) स्वर्गलोकीं देव करिती जयजयकार ।

भंडारा पुष्पें वरषती जी० ॥ नागडधिमा ॥४॥

परत निघाली स्वारी जी० ॥ दिनकर चौथेप्रहरी गे.

रवि अस्तमान झाला मशाल दिवटया रात्र आंधारी जी० ॥

(चाल) । गरदी आदितवारामधी दाट स्वारी चढती

किल्ल्याचा घाट दुहेरी दिपमाळ लखलखाट

कचेरी किल्ल्यामध्यें घनदाट होती हाजेरी

वाजती घाट पुकारती भालदार चोपदार वाणी भाट

मिळवणी बत्तीस भंडार लुटती गे

मुकुंदगिर प्रसन्न० बापुचा मलबा सवाई गुण गाती जी० ॥

नागडधिम नागडधिम झडती गे०

मानकर्‍याचा थट बरोबर० पालखींत सवाई मलुराज ॥जी॥०

N/A

References : N/A
Last Updated : September 29, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP