TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|कूर्मपुराणम् पूर्वभागः|
अष्टत्रिंशत्तमोऽध्यायः

पूर्वभागः - अष्टत्रिंशत्तमोऽध्यायः

पुराण म्हणजे भारतीय संस्कृतीचा अमूल्य ठेवा आहे. महापुराणांच्या क्रमवारीत कूर्मपुराण पंधराव्या स्थानावर आहे.


अष्टत्रिंशत्तमोऽध्यायः
मार्कण्डेय उवाच ।
षष्टिस्तीर्थसहस्राणि षष्टिस्तीर्थशतानि च ।
माघमासे गमिष्यन्ति गङ्‌गायमुनसंगमम् ॥३८.१

गवां शतसहस्रस्य सम्यग् दत्तस्य यत् फलम् ।
प्रयागे माघमासे तु त्र्यहं स्नातस्य तत् फलम् ॥३८.२

गङ्‌गायमुनयोर्मध्ये काष्टाग्निं यस्तु साधयेत् ।
अहीनाङ्‌गोऽप्यरोगश्च पञ्चेन्द्रियसमन्वितः ॥३८.३

यावन्ति रोमकूपाणि तस्य गात्रेषु मानवः ।
तावद् वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥३८.४

ततः स्वर्गात् परिभ्रष्टो जम्बूद्वीपपतिर्भवेत् ।
भुक्त्वा स विपुलान् भोगांस्तत् तीर्थं भजते पुनः ॥३८.५

जलप्रवेशं यः कुर्यात् संगमे लोकविश्रुते ।
राहुग्रस्तो यथा सोमो विमुक्तः सर्वपातकैः ॥३८.६

सोमलोकमवाप्नोति सोमेन सह मोदते ।
षष्टिं वर्षसहस्राणि षष्टिं वर्षशतानि च ॥३८.७

स्वर्गतः शक्रलोकेऽसौ मुनिगन्धर्वसेवितः ।
ततो भ्रष्टस्तु राजेन्द्र समृद्धे जायते कुले ॥३८.८

अधः शिरास्त्वयोधारामुर्ध्वपादः पिबेन्नरः ।
शतं वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥३८.९

तस्माद् भ्रष्टस्तु राजेन्द्र अग्निहोत्री भवेन्नरः ।
भुक्त्वा तु विपुलान् भोगांस्तत् तीर्थं भजते पुनः ॥३८.१०

यः स्वदेहं विकर्त्तेद् वा शकुनिभ्यः प्रयच्छति ॥३८.११
विहगैरुपभुक्तस्य श्रृणु तस्यापि यत्फलम् ।

शतं वर्षसहस्त्राणि सोमलोके महीयते ॥३८.१२
ततस्तस्मात् परिभ्रष्टो राजा भवति धार्मिकः ।
गुणवान् रूपसंपन्नो विद्वान् सुप्रियवाक्यवान् ॥३८.१३

भुक्त्वा तु विपुलान् भोगांस्तततीर्थं भजते पुनः ।
उत्तरे यमुनातीरे प्रयागस्य तु दक्षिणे ॥३८.१४

ऋणप्रमोचनं नाम तीर्थं तु परमं स्मृतम्।
एकरात्रोषितः स्नात्वा ऋणैस्तत्र प्रमुच्यते ॥३८.१५

सूर्यलोकमवाप्नोति अनृणश्च सदा भवेत् ॥३८.१६

इति श्रीकूर्मपुराणे षट्‌साहस्त्र्यां संहितायां पूर्वविभागे अष्ट्‌त्रिंशोऽध्यायः ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:53:21.2570000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती

 • नाशाची परिस्‍थिति जमून आली होती पण नाश होण्याचे राहिले. अगदी जवळ जवळ जिवावर बेतण्याचा प्रसंग आला असतां त्‍यांतून निभावल्‍यास म्‍हणतात. (प्रत्‍येकाच्या मृत्‍युची ठराविक वेळ असते असा समज). 
RANDOM WORD

Did you know?

मूल जन्मानंतर पांचव्या दिवशी सटवाई पूजन करतात, ते काय आहे?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.