TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

द्वितीयाः पाद: - सूत्र ३

ब्रह्मसूत्र वरील हा टीकाग्रंथ आहे. ब्रह्मसूत्र ग्रंथात एकंदर चार अध्याय आहेत.


सूत्र ३
पयोऽम्बुवच्चेत्तत्रापि ॥३॥

पयोऽम्बवच्चेत्तत्रापि ।
स्यादेतत् ।
यथा क्षीरमचेतनं स्वभावेनैव वत्सविवृद्धयथ प्रवर्तते यथा च जलमचेतनं स्वभावेनैव लोकोपकाराय स्यन्दत एवं प्रधानमचेतनं स्वभावेनैव पुरुषार्थसिद्धये प्रवर्तिष्यत इति ।
नैतत्साधूच्यते । यतस्तत्रापि पयोऽम्बुनोश्चेतनाधिष्ठितयोरेव प्रवृत्तिरित्यनुमिमीमहे ।
उअभयवादिप्रसिद्धे रथादावचेतने केवले प्रवृत्त्यदर्शनात् ।
शास्त्रं च योऽप्सु तिष्ठन्योऽपोऽन्तरो यमयति - एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन गार्गि प्राच्योऽन्या नद्य: स्यन्दन्त इत्येवंजातीयकं समस्तस्य लोकपरिस्पन्दितस्येश्वराधिष्ठिततां श्रावयति ।
तस्मात्साध्यपक्षनिक्षिप्तत्वात्पयोऽम्बुवदित्यनुपन्यास: ।
चेतनायाश्च धेन्वा स्नेहेच्छया पयस: प्रवर्तकत्वोपपत्ते: ।
वत्सचोषणेन च पयस आकृप्यमाणत्वात् ।
न चाम्बुनोऽप्यत्यन्तमनपेक्षा निन्नभूम्याद्यपेक्षत्वात्स्यन्दनस्य ।
चेतनापेक्षत्वं तु सर्वत्रोपदर्शितम् ।
उपसंहारदर्शनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धीत्यत्र तु बाहयनिमित्तनिरपेक्षमपि स्वाश्रयं कार्यं भवतीत्येतल्लोकदृष्टया निदर्शितम् ।
शास्त्रदृष्टया तु पुन: सर्वत्रैवेस्वरापेक्षत्वमापद्यमानं न पराणुद्यते ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-12-06T22:56:45.2930000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

जीव रखमेस (रकमेस) येणें

 • (कु.) कंटाळणें 
 • दमणें 
 • थकणें 
 • मट्‌टयास येणें. 
RANDOM WORD

Did you know?

श्रीदत्तपुराणटीका and more books for shree dattaray
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.