TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

द्वितीयाः पाद: - सूत्र २७

ब्रह्मसूत्र वरील हा टीकाग्रंथ आहे. ब्रह्मसूत्र ग्रंथात एकंदर चार अध्याय आहेत.


सूत्र २७
उदासीनानामपि चैवं सिद्धि: ॥२७॥

उदासीनानामपि चैवं सिद्धि: ।
चाभावाद्भावोत्पत्तिरभ्युपगम्येतैवं सत्युदासीनानामनीहमानानामपि जनानामभिमतसिद्धि: स्यात् ।
अभावस्य सुलभत्वात् ।
कृषीवलस्य क्षेत्रकर्मण्यप्रयतमानस्यापि सस्यनिष्पत्ति: स्यात् ।
कुलालस्य च मत्संस्कियायामप्रयतमानस्याप्यमत्रोत्पत्ति: ।
तन्तुवायस्यापि तन्तूनतन्वानस्यापि तन्वानस्येव वस्त्रलाभ: ।
स्वर्गापवर्गयोश्व न कश्चित्कथंचित्समीहेत ।
न चैतद्युज्यतेऽभ्युपगम्यते वा केनचित् ।
तस्मादनुपपन्नोऽयमभावाद्भावोत्पत्त्यभ्युपगम: ॥२७॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-12-07T05:31:52.1070000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

जात बाटली परंतु हात बाटला नाहीं

  • मनुष्‍याच्या हातून एखादी गोष्‍ट अनिष्‍ट घडली म्‍हणून काही तो सर्वथा त्‍याज्‍य होत नाही. याच्या उलट ‘रीत बाटली म्‍हणून जात थोडीच बाटली.’ एखाद्याने रीत सोडली म्‍हणून त्‍याची जात थोडीच जाते, या अर्थी. 
RANDOM WORD

Did you know?

pl. kartiksnanache ani kakadariche mahatva sangave ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.