TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

द्वितीयाः पाद: - सूत्र ४४

ब्रह्मसूत्र वरील हा टीकाग्रंथ आहे. ब्रह्मसूत्र ग्रंथात एकंदर चार अध्याय आहेत.


सूत्र ४४
विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेध: ॥४४॥

विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेध: ।
अथापि स्यान्न चैते संकर्षणादयो जीवादिभावेनाभिप्रेयन्ते किं तर्हीश्वरा एवैते सर्वे ज्ञानैश्वर्यशक्तिबलवीर्यतेजोभिरैश्वर्यधर्मैरन्विता अभ्युपगम्यन्ते वासुदेवा एवैते सर्वे निर्दोषा निरधिष्ठाना निरवद्याश्चेति तस्मान्नायं यथावर्णित उत्पत्त्यसंभवो दोष: प्राप्नोतीति ।
अत्रोच्यते ।
एवमपि तदप्रतिषेध उत्पत्यसंभवस्याप्रतिषेध: प्राप्नोत्येवायमुत्पत्त्यसंभवो दोष: प्रकारान्तरेणेत्यभिप्राय: । कथम् ।
यदि तावदयमभिप्राय: परस्परभिन्ना एवैते वासुदेवादयश्चत्वार ईश्वरास्तुल्यधर्माणो नैषामेकात्मकत्वमस्तीति ततोऽनेकेश्वरकल्पनानर्थक्यम् ।
एकेनैवेश्वरेणेश्वरकार्यसिद्धे: । सिद्धान्तहानिश्च ।
भगवानेवैको वासुदेव: परमार्थतत्त्वमित्यभ्युपगमात् ।
अथायमभिप्राय एकस्यैव भगवत एते चत्वारो व्यऊहास्तुल्यधर्माण इति तथापि तदवस्थ एवोत्पत्त्यसंभव: ।
न हि वासुदेवात्संकर्षणस्योत्पत्ति: संभवति संकर्षणाच्च प्रद्युन्नस्य प्रद्युन्नाच्चानिरुद्धस्य ।
अतिशयाभावात् ।
भवितव्यं हि कार्यकारणयोरतिशयेन यथा मृद्धटयो: ।
न हयसत्यतिशये कार्यं कारणमित्यवकल्पते ।
न च पञ्चरात्रसिद्धान्तिभिर्वासुदेवादिष्वेकस्मिन्सर्वेषु वा ज्ञानैश्वर्यादितारतम्यकृत: कश्चिद्भेदोऽभ्युपगम्यते वासुदेवा एव हि सर्वे व्यूहा निर्विशेषा इष्यन्ते ।
न चैते भगवद्वय़ूहाश्चतु: संख्यायामेवावतिष्ठेरन्ब्रम्हाअदिस्तम्बपर्यन्तस्य समस्तस्यैव जगतो भगवद्वयूहत्वावगमा‍त् ॥४४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-12-07T20:10:14.2670000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

बातल

 • वि. 
 • खोटी ; निराधार ; रद्द ; पोकळ ; व्यर्थ ( गोष्ट , हकीकत ). 
 • खोटी हकीकत सांगण्याची आवड असलेला ; एखादी गोष्ट अतिशयोक्तीनें सांगणारा . [ अर . बातिल ] 
RANDOM WORD

Did you know?

घरातील देव्हारा पूर्व पश्चिम कां ठेवतात, इतर दिशा कां वर्ज्य?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.