TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

द्वितीयाः पाद: - सूत्र १३

ब्रह्मसूत्र वरील हा टीकाग्रंथ आहे. ब्रह्मसूत्र ग्रंथात एकंदर चार अध्याय आहेत.


सूत्र १३
समवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थिते: ॥१३॥

समवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थिते: ।
समवायाभ्युपगमाच्च तदभाव इति प्रकृतेनाणुकारणवादनिराकरणेन संबध्यते ।
द्वाभ्यां चाणुभ्यां व्द्यणुकमुत्पद्यमानमत्यन्तभिन्नमणुभ्यामण्वो: समवैतीत्यभ्युपगम्यते भवता ।
न चैवमभ्युपगच्छता शक्यतेऽणुकारणता समर्थयितुम् ।
कुत: । साम्यादनवस्थिते: ।
यथैव हयणुभ्यामत्यन्तभिन्नं सदव्द्यणुकं समवायलक्षणेन संबन्धेन ताभ्यां संबध्यत एवं समवायो‍ऽपि समावायिभ्योऽत्यन्तभिन्न: सन्समवायलक्ष्यणेनान्येनैव संबन्धेन समवायिभि: संबध्येतात्यन्तभेदसाम्यात् ।
ततश्च तस्य तस्यान्योऽन्य: संबन्ध: कल्पयितव्यैत्यनवस्थैव प्रसज्येत ।
नन्विह - प्रत्ययग्राहय:  समवायो नित्यसंबद्ध एव समवायिभिर्गृहयते नासंबद्ध: संबन्धानतरापेक्षो वा ।
ततश्च न तस्यान्य: संबन्ध: कल्पयितव्यो येनानवस्था प्रसज्येतेति ।
नेत्युच्यते । संयोगोऽप्येवं सति संयोगिभिर्नित्यसंबद्ध एवेति समवायवन्नान्यं संबन्धमपेक्षेत ।
अथार्थान्तरत्वात्संयोग: संबन्धान्तरमपेक्षेत समवायोऽपितहर्यर्थान्तरत्वात्संबन्धान्तरमपेक्षेत ।
न च गुणत्वात्संयोग: संबन्धान्तरमपेक्षते न समवायोऽगुणत्वादिति  युज्यते वक्तुम ।
अपेक्षाकारणस्य तुल्यत्वात् । गुणपरिभाषायाश्चातन्त्रत्वात् ।
तस्मादर्थान्तरं समवायमभ्युपगच्छत: प्रसज्येतैवानवस्था प्रसज्यमानायां चानवस्थायामेकासिद्धौ सर्वासिद्धेर्द्वाभ्यामणुभ्यां व्द्यणुकं नैवोत्पद्येत । तस्मादप्यनुपपन्न: परमाणुकारणवाद: ॥१३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-12-06T23:03:34.4330000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

झिडकाविणें

 • उ.क्रि. धुतकारणें ; धुडकावणें ; कठोर भाषणानें धिक्कार करणें ; झटकारणें ; झिटकारणें . तिजलागीं पोटासि धरिता होये । तों ती तयातें झिडकावीत । - जै ७७ . १७ . चांडाळा निघ बाहेरी झिडकिला मार्जारवेषें दडे । - कीर्तन १ . ८२ . [ झटक , झिडका ; हिं . झिडकना ] 
RANDOM WORD

Did you know?

कोणतेही कार्य करतांना मुहूर्त कां पहावा? त्यामागची संकल्पना काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.