TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

द्वितीयाः पाद: - सूत्र ८

ब्रह्मसूत्र वरील हा टीकाग्रंथ आहे. ब्रह्मसूत्र ग्रंथात एकंदर चार अध्याय आहेत.


सूत्र ८
अङ्गित्वानुपपत्तेश्च ॥८॥

अङिगत्वानुपपत्तेश्च ।
इतश्च न प्रधानस्य प्रवृत्तिरवकल्पते यद्धि सत्त्वरजस्तमसामन्योन्यगुणप्रधानभावमुत्सृज्य साम्येन स्वरूपमान्त्रेणावस्थानं सा प्रधानावस्था ।
तस्यामवस्थायामनपेक्षस्वरूपाणां स्वरूपप्रणाशभयात्परस्परं प्रत्यङ्गाङ्गिभावानुपपत्ते: ।
बाहयस्य च कस्यचित्क्षोभयितुरभावाद्रुणवैषम्यनिमितो महदाद्युत्पादो न स्यात् ॥८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-12-06T22:59:40.1830000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अंगी असेल तें काम, पदरीं असेल तो दाम

  • जें काम आपल्याला स्वतः करतां येत असेल तेंच हातीं घ्यावें व तसें केलें तरच तें सिद्धीस जातें 
  • दुसर्‍यावर अवलंबून राहण्यांत फारसा अर्थ नसतो व वेळेवर फसगत होते 
  • त्याप्रमाणेंच जो पैसा प्रत्यक्ष आपल्या संग्रहीं असेल तोच वेळेवर उपयोगी पडतो, इतरांकडून येणें असलेला किम्वा दुसर्‍यानें कबूल केलेला वेळेवर उपयोगीं पडत नाही. अंग पहा. 
RANDOM WORD

Did you know?

How to make essay about Hindu culture
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site