मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पोथी आणि पुराण|गणेश पुराण|क्रीडा खंड|उत्तरार्ध|
अध्याय १२७ - १२८

क्रीडा खंड - अध्याय १२७ - १२८

श्री गणेश पुराणाचे पारायण केल्याने समाधान मिळते आणि जीवनातील सर्व पापे नष्ट होतात.


(शार्दूलविक्रीडित)

व्यासानें विधिला नमून पुसलें द्वापारिंचें वृत्त तें ।

त्रेतीं त्या मयुरेश नाम वदती झालें मला श्रूत तें ॥

पावे ईश गजाननास बरवें नामास कीं कारण ।

त्यासी मूषक हें वहान कथणें कैसें मिळे कारण ॥१॥

होतों मी अपुला खुशाल निजलों भेटीस ये शंकर ।

त्यांनीं त्या समयीं मला उठविलें जृंभाच ये सत्वर ॥

तेव्हां तींतून एक बालक निघे गेले गृहा शंकर ।

त्यांना मीं पुसलें तया झडकरी तूं कोण सांगें तर ॥२॥

बोले बालक तें तुम्हांस उठतां जृंभा तदा येतशी ।

माझा जन्म तियेमधून पडलों तुंडांतुनी भूमिशीं ॥

माझे तात तुम्ही म्हणून सुत मी आहें वदे तें तदा ।

आतां काय करुं कुठें गमन मी खाउन राहूं वदा ॥३॥

आज्ञा ही मजसी श्रवून वदलों जाई फिरें तूं जगीं ।

नाहीं भीति तुला जया कवळिशी त्या मृत्यु ये या युगीं ॥

आहे ताम्रतनू म्हणून तुजला सिंधूर हें नाम मी ।

ठेवीं सत्य तुला म्हणून वदलों सिंधूर मातें नमी ॥४॥

(वसंततिलका)

सिंधूर तो करितसे स्वमनीं विचार ।

केलें नमून जप नी तप मी कुमार ॥

तातें मशीं वर दिला मज येइ शंका ।

पाहूं प्रचीत म्हणुनी सुत येइ लोका ॥५॥

मातें वदे प्रथम मी बघतों प्रचीती ।

आलिंगितों प्रथम मी तव देह हातीं ॥

ऐकून मी वदतसें मुर होइ सूता ।

मारी गजानन तुला मम शाप सूता ॥६॥

(गीति)

गेलों पळून मग मी, विष्णूकडे त्वरित खास वैकुंठीं ।

सिंधुर तेथें येउन, तातडिनें लागला असे पाठीं ॥७॥

विष्णू वदले त्याला, अमुचे वाटे कशास जातोसी ।

मोठा पराक्रमी शिव, युद्ध करी धैर्य दाखवी त्यासी ॥८॥

चिडवून त्याला दिधलें, हरिलें संकट त्वरीत दोघांनीं ।

गेला कैलासीं तो, शंकर ध्यानस्थ हें बघे नयनीं ॥९॥

दिसली पार्वति त्याला, रुपा भुलला त्वरीत घे तिजला ।

स्वमुखीं गजाननाचा, करित्ये धावा प्रभू तिथें आला ॥१०॥

विप्रस्वरुप होतां, तों आले शंभुही तया स्थानीं ।

सिंधुर तयास म्हणतो, योग्य नसे शंकरा तुला पत्‍नी ॥११॥

बोलुन शिवास ऐसें, बोलावी तो तयास कर युद्ध ।

करिती तिथेंच दोघे, मल्लयुधा लागले स्वतां सिद्ध ॥१२॥

इतुक्यामध्यें तेथें, शिरला द्विज काय बोलतो वाचे ।

तुमच्या दोघांमध्यें, हाल नको या गरीब अबलेचे ॥१३॥

माझेपाशीं ठेवा, अबला ही सागतों करा युद्ध ।

ज्यासी मिळेल जय त्या, देईं अबला तयास मी सिद्ध ॥१४॥

राक्षस कबूल झाला, युद्धासी पातला शिवासंगें ।

कवळी शिवास तों करिं, गुप्तत्वें परशु फेकि द्विज अंगें ॥१५॥

केला अघात त्यानें, शिव त्रिशुलानें मिळून एकसरें ।

झाला विव्हळ सिंधुर, विप्र वदे तूजला नसे जय रे ॥१६॥

यास्तव हक्क तुझा कीं, गेला आहे खरोखरी स्त्रीचा ।

आतां सावध व्हावें, नाहीं तर भस्म हो करीं साचा ॥१७॥

सिंधुर उदास झाला, गेला सत्वर निघून माघारीं ।

प्रकटे तेथें प्रभु तो, आई भेटे तुम्हांस द्वापारीं ॥१८॥

वचन कराया साचें, उदरीं जन्मोन तुमच्या आई ।

पुढती कथानकाला, ऐकें व्यासा सुशांतसा भाई ॥१९॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 15, 2010

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP