TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|प्रथम परिच्छेदः|
अथस्मार्तनिर्णयः

धर्मसिंधु - अथस्मार्तनिर्णयः

This Grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.

अथस्मार्तनिर्णयः

तत्रसूर्योदयवेधवतीविद्धातद्रहिताशुद्धाचेतिद्विविधापिप्रत्येकंचतुर्धा एकादशीमात्राधिक्यवती उभयाधिक्यवती द्वादशीमात्राधिक्यवती

अनुभयाधिक्यवती अनुभयाधिक्यातीत्येवमष्टभेदाभवन्ति अत्रोदाहरणानि दशमी ५८ एकादशी ६०।१ द्वादश्याः क्षयः ५८ इयंशुद्धा

एकादशीमात्राधिक्यवती ।

दशमी ४ एकादशी २ द्वादश्याः क्षयः ५८ इयंविद्धाएकादशीमात्राधिक्यवती ।

अत्रोभयत्रापिस्मार्तानांगृहिनांपूर्वोपोष्या यतिभिर्निष्कामगृहिभिर्वनस्थैर्विधवाभिर्वैष्णवैश्चपरैवोपोष्या

विष्णुप्रीतिकामैःस्मार्तैरुपवासद्वयंकार्यमिति केचित् उभयाधिक्यवतीविशुद्धा । यथादशमी ५८ एकादशी ६०। द्वादशी ४

उभयाधिक्यवतीविशुद्धा ।

यथा दशमी २ एकादशी ३ द्वादशी ४ अत्रोभयत्रापिसर्वैः स्मार्तैर्वैष्णवाश्चावशिष्टापारैवैकादशी उपोष्या

द्वादशीमात्राधिक्यवतीशुद्धा यथा दशमी ५८ एकादशी ५९ द्वादशी ६०।१

अत्रशुद्धत्वात्स्मार्तानामेकादस्यामेवोपवासोनद्वादश्यामितिमाधवमतम्

हेमाद्रिमतेतुसर्वैःपराद्वादश्येवोपोष्या केचित्तुमुमुक्षुभिःस्मार्तैः परोपोष्येत्याहुः द्वादशीमात्राधिकाविद्धा यथा दशमी १

एकादशीक्षयगामिनी ५८ द्वादश्यावृद्धिः ६०।१

अत्रैकादश्याविद्धेत्वात् द्वादश्यामेव स्मार्तानामप्युपवासः

एवंचोभयाधिक्येद्वादशीमात्राधिक्येचस्मार्तानांविद्धायास्त्यागोनान्यत्रवैष्णवानांतुषङ्विधामप्याधिक्यावतीत्यक्त्वाद्वादश्युपोष्याअनुभयाधिक्यवतीशुद्धा ।

यथा दशमी ५७ एकादशी ५८ द्वादशी ५९ स्मार्तानामेकादश्यामेवोपवासोनद्वादश्याम् वैष्णवानांद्वादश्यामुपवासः

अस्मिन्नुभयानाधिक्यवतीविद्धाचरमभेदे प्रथमभेदद्वयेइवयतिभिर्मुमुक्षुभिर्विधवाभिःपरोपोष्य

विष्णुप्रीतिकामैरुपवासद्वयंकार्यमितितुल्ययुक्त्याप्रतिभाति

इदानींशिष्टास्तुहेमाद्रिमंतनिष्कामत्वादिकंचानादृत्यमाधवमतेनैवसर्वस्मार्तनिर्णयमविशेषेणवदन्तिनतुक्वचिदुपवासद्वयंशुद्धाधिकद्वदशिकायां

सर्वेषामेकंपरोपवासंवावदन्ति इतिसर्वत्रदेशेषुप्रायोमाधवोक्तानुसारएवप्रचारइतिबोध्यम्

एतेनवैष्णवाष्टादशभेदानांस्मार्ताष्टादशभेदानांचनिर्णयः ।

सर्वोपिगतार्थोभवतीतिविभावनीयम् विस्तरस्तुमहाग्रन्थेष्वनुसंधेयः

अत्राष्टादशभेदानांपृथक्‌पृथगुदाहरणकथनेतन्निर्णयकथनेचबालानांव्यामोहमात्रंस्यादितिसनिर्णयः ।

पृथगेवपट्टेलिखित्वास्थापितोनुसंधेयः ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-04-21T01:54:06.9300000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

दिवसा मशाल लावणे

  • १ दिवसा दिवे लावणे ; उधळपट्टी करणे ; अनीतीची कृत्ये उघडपणे करणे ( दारुपिणे , जुवा , रंडीबाजी इ० ). २ एखादे महत्कृत्य करणे . दिवसावर नजर देणे , दिवसासारखा होणे - काळाप्रमाणे वागणे ; वारा येईल तशी पाठ फिरविणे ; काळवेळ पाहून वागणे . अजून पहिला प्रथम - पूर्व दिवस आहे - अजून प्रारंभासारखीच स्थिति आहे , तीत फरक नाही . दुसर्‍या दिवसावर नेणे - थांबविणे ; तहकूब करणे ; काळांतरावर टाकणे . नवा दिवस उगवणे - जिवावरच्या दुखण्यांतून बरे होणे किंवा महा संकटांतून पार पाडणे . मागला प्रहर दिवस राहतां - दुपारच्या तीन वाजतां ; एक प्रहर दिवस शिलक असताना . वर्षायेवढा दिवस - १ उत्तरायणांतील मोठे दिवस . २ कंटाळवाणा दिवस . म्ह ० १ जेथे जावे तेथे डोईवर दिवस . २ चार दिवस सासूचे चार दिवस सुनेचे = प्रत्येकाचा चालता काळ केव्हा तरी येतो . ३ दिवस गेला रेटारेटी चांदण्या रात्री कापूस वेठी = सर्व दिवस फुकट घालवून रात्री कामास लागणे . सामाशब्द - 
  • १ दिवसा दिवे लावणे ; उधळपट्टी करणे ; अनीतीची कृत्ये उघडपणे करणे ( दारुपिणे , जुवा , रंडीबाजी इ० ). २ एखादे महत्कृत्य करणे . दिवसावर नजर देणे , दिवसासारखा होणे - काळाप्रमाणे वागणे ; वारा येईल तशी पाठ फिरविणे ; काळवेळ पाहून वागणे . अजून पहिला प्रथम - पूर्व दिवस आहे - अजून प्रारंभासारखीच स्थिति आहे , तीत फरक नाही . दुसर्‍या दिवसावर नेणे - थांबविणे ; तहकूब करणे ; काळांतरावर टाकणे . नवा दिवस उगवणे - जिवावरच्या दुखण्यांतून बरे होणे किंवा महा संकटांतून पार पाडणे . मागला प्रहर दिवस राहतां - दुपारच्या तीन वाजतां ; एक प्रहर दिवस शिलक असताना . वर्षायेवढा दिवस - १ उत्तरायणांतील मोठे दिवस . २ कंटाळवाणा दिवस . म्ह ० १ जेथे जावे तेथे डोईवर दिवस . २ चार दिवस सासूचे चार दिवस सुनेचे = प्रत्येकाचा चालता काळ केव्हा तरी येतो . ३ दिवस गेला रेटारेटी चांदण्या रात्री कापूस वेठी = सर्व दिवस फुकट घालवून रात्री कामास लागणे . सामाशब्द - 
  • ०गत स्त्री. ठरलेल्या काळापेक्षा जास्त उशीर लावणे ; विलंब ; कालहरण . ( क्रि० लावणे ; लागणे ). 
  • ०गत स्त्री. ठरलेल्या काळापेक्षा जास्त उशीर लावणे ; विलंब ; कालहरण . ( क्रि० लावणे ; लागणे ). 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

स्त्रिया पायात चांदीचे दागिने वापरतात, मग सोन्याचे कां नाही?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site