TransLiteral Foundation

पूर्वखण्डः - अध्याय ३४

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.


लाभस्थानचिन्ताध्यायः
लाभाश्रितस्तीक्ष्णकरः स्वतुङ्गे
लाभं विधत्ते गजवाजिजं च ।
तस्यैव भागे महिषिसमुत्थं
षड्वर्गशुद्धः कनकोद्भवं च ॥१॥
नीचाश्रितो वासरपस्तु लाभे
लाभं विधत्ते जलपादपानाम् ।
तस्यैव भागे च कुधान्यकानां
पापस्य वर्गे परयोषितां च ॥२॥
मित्राश्रयस्थो दिनपस्तु लाभे
लाभं प्रसूते सुहृदां सदैव ।
मित्रांशकस्थः कुलयोषितानो
वर्गोत्तमस्थ प्रवरार्यकाणाम् ॥३॥
शत्र्वाश्रयस्थो दिनकृश्च लाभे
लाभं प्रसूते रथकम्बलानाम् ।
तदंशकस्थः खलमानवानां
मूलत्रिकोणे गुणिनां नितान्तम् ॥४॥
लाभाश्रितः शीतकरः स्वतुङ्गे
लाभं विधत्ते मणिमौक्तिकानाम् ।
तस्यैव भागे द्रविणान्नकानां
षड्वर्गशुद्धः प्रियमानुषाणाम् ॥५॥
नीचाश्र्यस्थो हिमगुश्च लाभे
लाभं प्रसूते कुकलत्रकाणाम् ।
तदंशकस्थस्तु सुसेवकानां
पापस्य वर्गे परपैशुनानाम् ॥६॥
मित्राश्रयस्थो हिमगुश्च लाभे
लाभं विधत्ते बहुबन्धवानाम् ।
तस्यैव भागे नदनर्तकानां
वर्गोत्तमस्थः प्रवरार्थकानां ॥७॥
शत्र्वाश्रयस्थो हिमगुश्च लाभे
लाभं प्रसूते बहुकन्दजानाम् ।
तदंशकस्थो हि महीरुहाणां
मूलत्रिकोणे क्षितिमृद्गृहाणाम् ॥८॥
भौमः स्वतुङ्गे यदि लाभसंस्थो
लाभं विधत्ते च चतुष्पदानाम् ।
तस्यैव भागेऽत्र सुभक्षकाणां
षड्वर्गशुद्धो नृपमण्डलानाम् ॥९॥
लाभाश्रितो भूतनयस्तु नीचे
लाभं विधत्ते बहुशौर्यजातम् ।
तस्यैव भागे बहुवंचनोत्थं
पापस्य वर्गे वधबन्धुजातम् ॥१०॥
मित्राश्रयस्थः क्षितिजस्तु लाभे
लाभं विधत्ते नृपलोकजातम् ।
तदंशकस्थस्तु महाजनोत्थं
वर्गोत्तमस्थो ह्युभयं सदैव ॥११॥
शत्र्वाश्र्यस्थः क्षितिजस्तु लाभे
लाभं सुवाते बहुवचकानाम् ।
तस्यैव भागे पर्तर्ककानां
मूलत्रिकोणेऽद्भुतभूषणानाम् ॥१२॥
सौम्यः स्वतुङ्गे यदि लाभसंस्थो
लाभं सुवाते बहुशास्त्रजातम् ।
तस्यैव भागे विविधैरुपायैः
षड्वर्गशुद्धस्त्वथ सर्वविधाम् ॥१३॥
लाभाश्रितः सोमसुतस्तु नीचे
लाभं विधत्ते बहुनीचसङ्गात् ।
तस्यैव भागे कृतकानुसङ्गात्
पापस्य वर्गेऽन्त्यजलोकपार्श्चात् ॥१४॥
मित्राश्रयस्थः शशिजस्तु लाभे
लाभं विधत्ते परलोकजातम् ।
तस्यैव भागे निजविधयातो
वर्गोत्तमस्थो व्यवहारतश्च ॥१५॥
शत्र्वाश्रयस्थः शशिजस्तु लाभे
करोति लाभं वितथोपचारात् ।
तस्यैव भागे कपटैरनेकै
र्मूलत्रिकोणे क्रयविक्रयाभ्याम् ॥१६॥
जीवः स्वतुङ्गे यदि लाभसंस्थो
नरेन्द्रलाभं कुरुते नराणाम् ।
तस्यैव भागे नृपसेवकानां
षड्वर्गशुद्धः प्रचुरप्रभावात् ॥१७॥
नीचाश्रितो देवगुरुश्च लाभे
लाभं नराणां कुरुते धनं च ।
नीचांशकस्थो भृतकाह्वयानां
पापस्य वर्गे बहुकष्टतश्च ॥१८॥
मित्राश्रयथः कुरुते सुरेज्यो
लाभं च लाभे रजतोद्भवं च ।
तस्यांशकस्थो बहुधातुजातं
वर्गोत्तमस्थः सुजनोद्भवं च ॥१९॥
शत्र्वाश्र्यस्थः कुरुते सुरेज्यो
लाभं च लाभे पुरुषाधमानाम् ।
तस्यैव भागे गुणवर्जितानां
मूलत्रिकोणे विविध जानाम् ॥२०॥
शुक्रः स्वतुङ्गे यदि लाभसंस्थो
लाभं सुवाते सुतबान्धवोत्थम् ।
तस्यांशकस्थो नृपकन्यकोत्थं
षड्वर्गशुद्धो द्वितयस्य चास्य ॥२१॥
नीचाश्रयस्थो भृगुजस्तु लाभे
लाभं विधत्ते च कुपश्यकानाम् ।
तदंशकस्थस्तु कुबुद्धिकानां
पापस्य वर्गे द्विजनिन्दितानाम् ॥२२॥
मित्राश्रयथो भृगुजस्तु लाभे
करोति लाभं वरवाहनानाम् ।
तस्यैव भागे वरसुन्दरीणां
वर्गोत्तमस्थः प्रियदर्शनानाम् ॥२३॥
शत्र्वाश्रय्थो भृगुजश्च लाभे
करोति लाभं हतबान्धवानाम् ।
तस्यैव भागे गतसौहृदानां
मूलत्रिकोणे सुखिनां सदैव ॥२४॥
सौरोच्चसंस्थो यदि लाभसंस्थो
लाभं विधत्ते पुरुषोत्तमानाम् ।
तस्यैव भागे धनधान्यकानां
वर्गोत्तमस्थः प्रवरार्चितानाम् ॥२५॥
नीचाश्रितः सूर्यौतस्तु लाभे
लाभं विधत्ते बहुपातकानाम् ।
तस्यैव भागे जननर्डितानां
पापय वर्गे मतिवर्जितानाम् ॥२६॥
मित्राश्रयस्थोऽर्कसुतस्तु लाभे
लाभं विधत्ते बहुमित्रनातम् ।
तस्यिव भागे वनितासमुत्यं
वर्गोत्तमस्थः शुभकर्यलाभम् ॥२७॥
शत्र्वाश्रयस्थोऽर्कसुतस्तु लाभे
लाभं विधत्ते बहुवित्तजं च ।
तस्यैव भागे कृमिजं सदैव
मूलत्रिकोणे स्थिरधर्मजातम् ॥२८॥
इति श्रीवृद्धयवने लाभस्थानचिन्ता ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-11-10T14:02:52.3430000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

पगडी उरुं न देणें

  • नक्षा उतरणें 
  • जेरीस आणणें 
  • पाडाव करणें 
  • हतबल करणें. ‘जेणें अप्रणतांच्या न शिरीं शाश्वत उरों दिली पगडी॥’ 
More meanings
RANDOM WORD

Featured site