TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

पूर्वखण्डः - अध्याय ७

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.


अन्तर्दशाध्यायः
भनोर्दशायां यदि शीतरश्मे
र्दशाविपाकं कुरुते तदा स्यात् ।
क्लेशेन वित्तं स्वधनेन मित्रं
भोगांच नित्यं हि विडम्बनेन ॥१॥
हृद्रोगमीर्ष्यं स्वजनापमानं
भयं सुशोकं प्रियलोकनाशम् ।
भानोर्दशायां कुरुते प्रविष्टा
दशा महीजस्य क्षतप्रकोपम् ॥२॥
बौधी विधत्ते पतितस्य लाभं
कुमित्रसङ्गं परिवारलाभम् ।
अपात्रदानं विचयातिवेगं
भानोर्दशायां यदि संप्रविष्टा ॥३॥
भानोर्दशायां सुरपूजितस्य
दशा विधत्ते कुनृपेण सख्यम् ।
असद्जयं पापविधानलाभं
दुष्टाबलासङ्गमसत्यमेव ॥४॥
शौक्री खरांशोर्यदि संप्रवृत्ता
दशा दशायां कुरुते कुपुत्रम् ।
कावत्तला ॥।कुजनेन सख्य
विदेशतः प्राप्तियथो नराणाम् ॥५॥
दशाविपाके दिनपस्य सौरी
दशा प्रविष्टाक्षिरुजं विधत्ते ।
वृचाटनं बन्धुजनेन वैरं
क्षुच्छस्त्रभूपालकृतं भयं च ॥६॥
लाग्नी दशा सौम्यविलग्नजाता
भानोर्दशायां खरवेशराप्तिम् ।
अश्रीयमस्त्रप्रभवं च लाभं
श्चामर्कटव्योमविचारिणीनाम् ॥७॥
पापोद्भवा पापमातिं विधत्ते
द्विजामरद्वेषगुरुप्रकोपम् ।
अन्तर्दशा सा दिनपस्य नित्यं
भयं दशायां नृपचौरजातम् ॥८॥
तृष्णौषधीसेवनचौर्यलाभं
सौख्यं तदोथ्यं विटकामिनिभीः ।
कुपुण्यां विविधैश्च दम्भै
रविर्दशायां कुरुत् हिमांशोः ॥९॥
कुभोजनाछादनपानलाभं
कुस्त्रीप्रसङ्गं कुधनं विचित्रम् ।
दशा महीजस्य सुधाकरस्य
प्राप्ता दशायां परमोच्चणं च ॥१०॥
॥त्नार्थहस्त्यश्चसुवर्णला
कुतुम्बवृद्धिं प्रियतां च लोके ।
बौधी दशा चन्द्रदशाप्रवेशे
करोति मर्त्यं बहुवित्तलाभम् ॥११॥
नरेन्द्रपूजा द्विजदेवभक्ति
र्यशः प्रशंसा स्थिरमित्रलाभम् ।
पुण्यानि शुभ्राणि जयं परेषां
चान्द्र्यां यदा देवगुरोः प्रयाता ॥१२॥
लाभं पुरग्राममहाधनानां
विहारविद्यागमवाजिनां च ।
शौक्री दशा चन्द्रदशां प्रयाता
करोति तुष्टिं परमां सदैव ॥१३॥
शौराबलीसधितमुग्रलाभं
पापानुरागं व्यसनेन सिद्धिम् ।
सौरेर्दशा चन्द्रदशां प्रयाता
वेश्मानुरागं कुरुते प्रभूतिम् ॥१४॥
सौम्योदयोत्था हि दशा हिमांशो
र्यदा दशायां कुरुते प्रवेशम् ।
आर्थलाभं कृषिकर्मासिद्धिं
नृणां विधत्ते विविधांश्च भोगान् ॥१५॥
खलोदयेत्य हिमगोर्दशायां
खरोष्ट्रधर्मप्रभवं च लाभम् ।
कुशास्त्रसेवां प्रणयेन वैरं
स्ववान्धवैर्मित्रसुतैश्च नित्यम् ॥१६॥
दशा खरांशोर्धरणिसुतस्य
यदा दशायां कुरुते प्रवेशम् ।
तदा ज्वरश्लेष्मसुपित्तवाइतैः
पीडां विधत्ते क्षतजैर्विकारैः ॥१७॥
भौम्यां हिमांशोः सहसा प्रयाता
दशा दशायां कुनयेन लाभम् ।
द्युतानुरागं परदारसौख्यं
प्रपोषणं देवगुरुद्विजानाम् ॥१८॥
बौधी दशा भौमदशां प्रयाता
करोति सौख्यं वनदेशजातम् ।
आत्मप्रशंसाजनितं च तेषं
नृणां महायासभवं च सौख्यम् ॥१९॥
भौम्यां यदा देवपुरोहितम्
दशा प्रयाता त्वरितं दशायाम् ।
करोति दैन्यप्रभवं च लाभं
पराबलायाः स्वकलत्रहानिम् ॥२०॥
विधत्तेऽन्त्यजनेन मैत्रीं
क्वचिद्विषादं क्रचिदेव हर्षम् ।
परापराधोदवमाशकर्म
नृणां विधत्तेऽल्पफलां च वृद्धिम् ॥२१॥
गुरुप्रकोपं बहुगुह्यरोगं
पामाविचर्थिप्रभवां हि पीडाम् ।
सौरी दशा वक्रदशाविपाके
प्राप्ता सुवैरं निजबन्धुदारैः ॥२२॥
लाग्नी दशा भौमदशां प्रयाता
वास्यानि धत्ते परदाररागम् ।
क्वचिद्भयं पार्थिवजं च लाभं
क्वचित् क्वचिद्बन्धुजने प्रहर्षम् ॥२३॥
खलोदयोत्था च दशा दशायां
भौमस्य धत्ते स्वरुजाङ्गपीडाम् ।
मानापमानं निजलोकमध्ये
मिथ्या प्रबुद्धिं स्वपरैः सदैव ॥२४॥
रवेर्दशा सौम्यदशा प्रयाता
करोति मानं खलजं सदैव ।
लाभं विकृत्या परदेशतोऽन्यन्
मायापटुत्वं बहुकामसेवाम् ॥२५॥
॥।दशा प्रयाता
तदा विधत्ते नृपतेस्तु मानम् ।
आरोग्यतां साधुजनेन सख्यं
॥।ओगान् विचित्रान् द्विजदेवसेवाम् ॥२६॥
चनानी
क्लेशोदयः संशय एव पुंसाम् ।
यदा दशायां शशिजस्य याता
दशा धरित्रीतनयस्य नित्यम् ॥२७॥
विद्यागमं पार्थिवमानमोजो
जयं विवेकं प्रियतां च लोके ।
यदा दशा देवपुरोहितस्य
बौध्यां प्रयाता सततं विधत्ते ॥२८॥
मानं प्रशांसां नृपलोकसख्यं
विद्यार्जनं धर्ममतिं सदैव ।
शौक्री दशा सौम्यदशां प्रपना
करोति मुक्तामणिवित्तलाभन् ॥२९॥
व्रणप्रकोपं कलह कुबुद्धिं
विदेशवासं मतिसंक्षयं च ।
सौरी दशा सौम्यदशाविपाके
धत्ते नराणां बहुवित्तनाशम् ॥३०॥
यशः प्रतापं परमं च सौख्यम्
चतुष्पदाधादनभूमिलाभम् ।
लाग्नी दशा सौम्यविलग्नजाता
बौध्यां दशायां विविधं च भोगम् ॥३१॥
कुतुम्बवैरं पशवित्तनाशं
रोगान् विचित्रान् सततं च युद्धम् ।
दयोत्या तु दशा दशायां
लाग्नी विधत्ते शशिनन्दनस्य ॥३२॥
देवद्विजोत्यं कुरुते सुलाभं
प्रपोषणोत्यं विविधैः प्रपंचैः ।
दशा यदा देवपुरोहितस्य
भानोर्दशायां कुरुते विपाकम् ॥३३॥
नानार्थलाभं पशुपुत्रवृद्धिं
यशःप्रमोदं प्रभुतां सदैव ।
गुरोर्दशा रात्रीपतेर्दशायां
सौम्ख्यानि धत्ते विविधानि पुंसाम् ॥३४॥
कृच्छेण सिद्धिं बहुदैन्यमेव
स्वपक्षविद्वेषणतश्च लाभम् ।
वेश्यानुरागं कपटं नितान्तं
गुरोर्दशां भौमदशा प्रपन्ना ॥३५॥
हस्त्यश्चयानाशनभोजनानि
नानाविमित्राणि च मण्डनानि ।
बौधी दशा देवपुरोहितस्य
ददाति पुत्रान् विविधांश्च भृत्यान् ॥३६॥
नृपप्रसादं बहुवित्तलाभं
धर्मानुरागं विजयं रिपूणाम् ।
भृगोर्दशा जीवदशाविपाके
पुंसां विधत्ते सुबहुप्रशंसाम् ॥३७॥
नीचानुरागं
नीचेन सख्यं परधर्मसेवाम् ।
सौरेर्दशा जीवदशाविपाके
नृणां विधत्ते परवाम्चनानि ॥३८॥
लाग्नी दशा सद्ग्रहजा प्रयाता
गुरोर्दशायां कुरुते प्रहर्षम् ।
हस्त्यश्चलाभं नृपतेश्च मानं
विवेकतां धर्ममतिं सदैव ॥३९॥
पापोद्भवा लग्नदशा दशायां
जीवस्य धत्ते कलहेन लाभम् ।
संसेवया नीचजनस्य नित्यं
विद्वेषणं साधूजनस्य पुंसाम् ॥४०॥
लाभं खरोष्ट्रप्रभवं नराणां
कुधान्यजं चैव जनापवादम् ।
शौक्री दशा सौर्यदशाविपाके
करोति बालस्य तथा प्रमोहम् ॥४१॥
धर्मक्रीयाराधनमुन्त्तमानां
लाभं पुरक्षेत्रविलासिनीनाम् ।
भृगोर्दशा रात्रिप्तेर्दशायां
नृणां विधत्ते बहुवित्तजं च ॥४२॥
विदेशवासं परपक्षपूजां
कुधर्मसेवां कुजनानुरागम् ।
भृगोर्दशां भुमदशा प्रयाता
करोति वेश्याजनसंप्रयोगम् ॥४३॥
विद्यां विवेकं प्रभुतो च कीर्तिं
सुधर्मलब्धं नृपमेश्च मानभ ।
दशा भृगोः सौम्यदशाविपके
नृणां विधत्ते गत्तवार्जितलाभम् ॥४४॥
लाभं गृहक्षेत्रपुरास्वजातं
सुवर्णस्वनाम्बरयो जनानाम् ।
दशा भृगोर्जीवदशाविपके
करोति लाभं सुतदारसौख्यम् ॥४५॥
प्रमादनिद्राकलहं सुवेश
मालस्यतां देहकृतं च लाभम् ।
द्रोहं स्ववर्गेण परेण ॥
आति शौक्री रविजस्य पाके ॥४६॥
शौक्रीं दशां लग्नदशा प्रयाता
सौम्योद्भवायं कुरुतेऽर्थसिधिम् ।
प्रतापवृद्धिं प्रभुतां विवेकं
॥४७॥
पापोद्भवे वंचनतस्तु लाभं
दैन्येन पापं बहुगर्जितेन ।
कुकर्मणा सूधुनिपीडनेन
भृगोर्दशा लग्नदशाविपाके ॥४८॥
मान्दी दशा भानुर्दशाविपाके
करोति नाशं धनपुत्रसम्भवम् ।
क्लेशं प्रवासं भयमिष्टहानिं
देवद्विजानां परिपीडानं च ॥४९॥
मान्दी दशा चन्द्रदशाविपाके
आलस्यमार्तिं कुरुते सदैव ।
कुकर्मसिद्धिं कुजनस्य लाभं
कुकर्मसेवां सततं नराणाम् ॥५०॥
हृद्रोगदुःखं परवित्तहानिं
पोषणं चौरकृतं सदैव ।
शनिर्दशा भौमदशाविपाके
करोति वैरं निजबन्धुलोकैः ॥५१॥
बौधी दशा सौरदशां प्रयाता
वृद्धिं जनयेन्मनुष्यम् ।
पित्तानिलश्लेष्मकृतं विकार
मालस्यमुद्वेगमहाभयं च ॥५२॥
दशा शनेर्देवपुरोहितस्य
यदा दशायां परिपाकमेति ।
असद्वयं बान्धवबन्धनं च
तदा विधत्ते गुणविप्रकर्षम् ॥५३॥
शौक्री दशा सौरदशाविपाके
करोति पुंसां प्रभुतां कुवर्गे ।
नीचैर्विवादं बहुनीचलाभं
धर्मस्य नाशं परधर्मवृद्धिम् ॥५४॥
लाग्न्यां यदा सुर्यसुतो विपाकं
सौम्योद्भवायां कुरुतेऽतिगर्वम् ।
औद्धत्यमिष्टैः सह वंचनानि
नानापटुत्वं सततं नितान्तम् ॥५५॥
पापोद्भवायां रविजस्य जाता
ं कुरुते सुहानिम् ।
शिरोर्तिपित्तज्वरवेदनाश्च
बहुप्रकाराः परमं च शोकम् ॥५६॥
विलग्णि सूर्यदशाविपाके
करोति सौम्यांनियमं कु ।
असज्जनैः सङ्गामथाज्ञता च
विद्वेषतां बन्धुजनेन नित्यम् ॥५७॥
चान्द्र्यां प्रयाता प्रकरोति सिद्धिं
दशा विलग्नस्य तु सौम्यरूपा ।
मिष्टान्नपानानि पृथग्विधानि
शत्रुक्षयं पार्थिवलोकपूजाम् ॥५८॥
सौम्या दशा भूमिसुतस्य पाके
यदा विलग्नस्य करोति पाकम् ।
तदातिरोगं रुधिरोद्भवं स्या
द्विद्वेषता सर्वजनेन नित्यम् ॥५९॥
प्रतापं प्रणयं च लोके
विवेकविद्यागममर्थसिद्धिम् ।
विलग्नी दशा सौम्यदशाविपाके
सौम्या विधत्ते गुरुकामसेवाम् ॥६०॥
मन्त्रौवधीछादनभोजनानि
विलग्नी दशा जीवदशां प्रयाता ।
सुधनानि सौख्यं
सौख्यं नरेन्द्रेण विवेकतां च ॥६१॥
भृगोर्दशायां प्रकरोति लाग्नी
सौम्या दशा मानुसुखं विधत्ते ।
प्रियातिथित्वं प्रचुरांश्च भोगाम्
विवेकतां साधु नन सख्यम् ॥६२॥
पापादशा लग्नसमुद्भवा च
शनेर्दशायां कुरुते प्रमादम् ।
आलस्यमुद्वेगगुरुप्रकोपं
विमाननां पार्थिवजं भयं च ॥६३॥
पापा दशा लग्नसमुद्भवा च
रवेर्दशायां प्रकरोति हानिम् ।
सदा प्रमासं प्रचुरां च पीडाम् ॥६४॥
सुहृत्प्रकोपं कुरुते न सौख्यं
                                                                 ।
लाग्नी दशा चन्द्रदशां
पापा विधत्ते खलुबन्धवं च ॥६५॥
शिरोर्तिदाहज्वरमिष्टनाशं
भयं प्रकोपं कलहं सदैव ।
लाग्नी दशा भौमदशाविपाके
करोति नाशं निजबन्धवानाम् ॥६६॥
सौम्यां दशायां कुरुते प्रवा
लाग्नी दशा पापरतिं कुपूजाम् ।
पापातिपापानि यथा विधत्ते
गुरुद्विजप्रेषणजैर्विकारैः ॥६७॥
गुरोर्दशायामनुसंप्रविष्टा
दशा विलग्नस्य यदा च पापा ।
तदा धनैरात्मगृहोद्भवैश्च
करोति भोगान् विविधान् मनुष्यः ॥६८॥
दम्भेन धर्मं सभयेन चिन्त्यं
नृणां विधत्ते कुधिया च चारम् ।
लाग्नी दशा शुक्रदशाविपाके
पापा सुदैन्यं न कुतुम्बवृद्धिम् ॥६९॥
क्लेशान् विचित्रान् सुतदारवैरं
धनप्रणाशं प्रचुरां च वाणीम् ।
लाग्नी दशा मन्ददशाविपाके
पापा विधत्ते विविधांश्च रोगान् ॥७०॥
इति श्रीवृद्धयवनेऽन्तर्दशाध्यायः ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-11-10T13:24:09.8770000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

menial

 • पु. घरगडी 
 • पु. किंकर 
 • पु. हमाल 
 • घरकामविषयक 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

नाग आणि नागपंचमी यांचा परस्परसंबंध काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.