TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

पूर्वखण्डः - अध्याय ५

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.


आयुर्दयाध्यायः
आयुः परं मानववारणानां
शतं सविंशं कुलसम्भवानाम् ।
द्वात्रींशतिर्जात्यतुरङ्गमाणां
खरोष्ट्रयोर्विंशतिवर्षसंख्या ॥१॥
चतुर्विहीना च तथाविकानां
कासारगोशूकरर्मकटाणम् ।
चत्वारिविंशत् कथिता शुनां च
तदर्धतो व्यघ्नहरिद्दृकाणाम् ॥२॥
त्रिषष्टिसंज्ञः परभाजनानां
द्विजिह्वगृध्रप्रभवः सहस्त्रम् ।
संवत्सराः षड्वटटिदृभानां
यूकापतङ्गाकृमिकीटकानाम्
मासार्धजचैव पिपीलिकानां ॥३॥
[वृक्षोद्भवो वर्षशतं प्रदिष्ट]
स्तेषां पताशो द्विगुणेन वाच्यः ।
अश्वत्यन्यग्रोधशमीसमुत्यः
शनि विवृद्धा द्विजवृक्षतश्च ॥४॥
केन्द्रेषु सौम्या यादि पापहीनाः
सवेषु जातस्या मितिर्न वाच्या ।
।च्चाश्रिता वा मि पारसेज्ञा
विमित्रिता वा मनुनस्य तज्ज्ञैः ॥५॥
सुहृद्गृहस्थैः सकलैस्तु तुङ्ग
मथ प्रथातैर्गृहमंशकं वा ।
आयुः परं सूत्रनरस्य वाच्यं
सर्वैश्च वै वृद्धिगृहप्रयातैः ॥६॥
अर्थसंस्था यदि पापखेटाः
षडाष्तमस्या यदि वा स्युरेव ।
षष्ठ्यांशको मृत्युरिह प्रदिष्टः
सौम्यैर्दिना प्रोद्गतवंशयोगे ॥७॥
केन्द्रेषु पापा यदि सौम्यहीना
च वीक्षते देवगुरुः सितो वा ।
मृत्युस्तदा शस्त्रकृतः प्रवाच्यो
वर्षस्य मध्ये कृतसम्भवे वा ॥८॥
षष्ठाष्टमस्था यदि सौम्यखेटाः
पापा धनद्वादशग यदा स्युः ।
तदा विनाशो मनजस्य वच्यो
मासद्भवेनैव चतुष्पटोन्यः ॥९॥
षष्ठेऽष्टमे वा यदि शिवराश्मिः
पापेन दृष्टः सहितोऽथवा स्यात् ।
सद्यो विहन्यान् मनुजं न दृष्टो
यदा सुरेज्येन शुभस्त्रीतेन ॥१०॥
क्षीणः शशी मूर्तिगतः सपापो
द्यूने च पापो न शुभस्तु केन्द्रे ।
मृत्युस्तदा वत्सरमध्यमः स्यात्
नरस्य दृष्टो न यदा शुभेन ॥११॥
एतैर्वीवाहांशगुणैर्विलग्ने
ताड्यो ग्रहो नागनभः शशङ्कः ।
राश्यादितो दस्त्रशशङ्कभक्तः
शेनाब्दपुर्व आयुरुक्तः ॥१२॥
द्रेष्काणवर्गोत्तमरन्ध्रभाग
स्वक्षेत्रगस्य द्विगुणः प्रदिष्टः ।
द्विघ्नः स्वतुङ्गे कटिले च मार्गे
द्वयोश्च लब्धौ त्रिगणः प्र॥।इ॥। १३॥
अर्धं हरत्येव हि नीचसस्यः
अस्तं गतश्चार्कसुतो निहन्ति ।
शुक्रश्च आयुःकलुषोऽस्तगो वा
सर्वे त्रीभागा रिपुगा भवन्ति ॥१४॥
अर्धार्दिषष्ठान्तमपक्रमेण
त्वेकादशादेः प्रहरन्त्यानिष्टाः ।
सर्वे व्ययस्थाश्च शुभास्तटर्धं
विलोमतो वीर्ययुतश्च सौम्यः ॥१५॥
इति श्रीवृद्धयवन आयुर्दायाध्यायः पंचमः ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-11-10T13:22:09.8770000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

लांकूड

  • न. १ काष्ठ . २ लांकडाचा तुकडा ; दांडका . ते यत्नातर मातले पशुवशा येती अहो ! लांकुडें। - मोकृष्ण ६८ . ३२ . ३ ( ल .) ताठ , टणक , न लवणारें शरीर , गात्र , शेंग इ० कोणताहि पदार्थ . म्हशीला शेतकर्‍यांने खाऊं घाअतलें नाहीं म्हणून ती लाकूड झाली . [ सं . लुगड ; प्रा . लक्कुड ; हिं लकडी ] ( लाकूड शब्दाच्या समासांत पूर्वपदीं लाकड असा उच्चार होतो ). ( वाप्र .) लाकडास माकड लावणें --- जिभेला कोरड पडणें ; जीभ वळणे ०पडणें --- काष्ठपण येणें ; लाकडासारखें जड होणें . सर्वेद्रिया लांकुड पडे । स्मृति भ्रमामाजी बुडे । मन होय वेडें । कोंडे प्राण। - ज्ञा ८ . २२७ . ०वळणें - होणें - काठी किंवा काष्ठाप्रमाणे निर्जीव - निःसत्व होणें . लाकडाचा तट --- पु . लांकडी कोट , भिंत ; लढाईत तोफेचे गोळे अंगावर येऊं नयेत म्हणून संरक्षणासाठी असा तट उभारतात . लांकडाचा क्षार - पु . एक क्षार . एखाद्या लांकडाचा काढलेला क्षार . कोरडचा क्षारास तैजस क्षार म्हणतात - योर १ . २५९ . लाकडाचें तखतेल - न . लाकडापासून काढलेलें तेल ; ( इं .) नाफतेल . वुड नाफ्‌था - सेंपू १ . १५३ . लाकडाचे दोर --- पुअव . लाकडामध्यें असलेल्या बारीक बारीक रेषा . लाकडी - स्त्री . ( खा .) काथी ; दंड आन ऐकेकापे एकेक लाकडी दीन आख्यों - केलेलें [ गुं .] ०खेळ - पु . लाकडी बाहुल्या इ० खेळणीं ; लाकडाच्या केलेल्या , भातुकली वगैरे खेळाच्या जिनसा ( पूर्वी सासर्‍याकडून नव्या सुनेस श्रावणपाटीवर देत ). ०घोडी - स्त्री . पफवाज ठेवण्याकरितां उपयोगांत आणतात ती लाकडी घडवंची . घोडी पहा . ०बोंब - पु . ( कों . नाविक ) नाळीच्य अबाहेर शीड लावण्यासाठी बुंधा दाटयावरील बोंब पातलीस अडकवून नाळीच्य अभुरडयास बांधलेले सरळ लांकूड . हा डोलकाठीप्रमाणें उभा न करतां पालथा ठेवितात . हा कलमीहून बराच लहान असतो . याच्या बुंध्यास भोंक पाडून त्यांत एक लाकडी खिळी ( लहानसा लाकडी खुंटा ) घालून त्या खिळीस फेरे घेऊन बांधतात . ०लास - पु ( चांभारी ) बुटांत घालावयाचा लाकडी ठोकळा ; कलबूत . लाकूड फांटे - पुअव . १ घर वगैरे बांधण्यासाठी उपयोगी काटक्या ; शेणी , गवत इ० जळण , सर्पण . ०भारा - पु . लाकडाचें ओझें - भारा ( डोक्यवर वाहण्याचा किंवा जनावरावर लादण्याचा ). ०मदारी - पु . अतिशय रोडका , कृश मनुष्य . मदारी पहा . 
RANDOM WORD

Did you know?

गणेशोत्सवाच्या काळात सत्यनारायण पूजा करावी काय? मग कोणती पूजा करावी?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site