दमयंती स्वयंवर - पृष्ठ १७

रघुनाथ पंडित यांच्या काव्यात इतके माधुर्य व इतका रस आहे की, ते आरंभापासून शेवटापर्यंत वाचल्यावाचून मनाची तृप्ति होत नाही व एकदा वाचले म्हणजे पुनः वाचावेसे वाटते.


दण्डी

अमरनाथे मग मात बोलिजेली । सर्व ऊर्वी निर्वीर काय जाली ॥

राजसंतति कोठे असे दडाली । युद्धवार्ताही ते दिसे उडाली ॥१६१॥

मग सुरेंद्रा ऋषि बोलतो गिरा हे । "भीम नृप तो तुज ठाउकाच आहे ॥

सुता त्याची दमयंती नाम लाहे । मदनशस्त्र जे कुसुमकोमला हे ॥१६२॥

भुजंगप्रयात

समुद्रोद्भवा अप्सरा साठि कोटी । जयांची द्युति त्या रतीलाहि लोटी ॥

विधीने तशा त्या तुळू पाहिजेल्या । इयेशी हळू जाहल्या उंच गेल्या ॥१६३॥

मालिनी

उपवर दमयंती जाहली नोवरि ते ।

कवण वर कळेना हे जयाते वरीते ॥

दृढतर निजलज्जागव्हरी सिंह केला ।

जिवलगहि सखीला जो नसे सांगिजेला ॥१६४॥

दण्डी

नवे तोरण नृपवर तीजसाठी । मोहिले ते करिताति यत्न कोटी ।

कलहवार्ता ही मानिताति खोटी । जया युवतीची आस तया मोठी" ॥१६५॥

असा नारद बोलोनि तो निहाला । जाय ह्रदयास मानल्या स्थळाला ॥

थोर चिंता मग होय सुरेंद्राला । म्हणे कैसी ते वरिल आपणाला ॥१६६॥

वरुण पावक यम इंद्र हे मिळाले । असे अवघेही रथारूढ जाले ॥

महीलोकासी यावया निघाले । तया कुंडिननगरासमीप आले ॥१६७॥

द्रुतविलंबित

तंव तया चवघांस तया पथी । निषधनायक येत दिसे रथी ॥

तरुण सुंदर जो चतुराग्रणी । अतुळवैभव राजशिखामणी ॥१६८॥

मालिनी

निरखुनि निषधेंद्रा इंद्र तो बोलताहे ।

युवति उभयथाही लभ्य आम्हांसि नोहे ॥

वरिल जरि नळाते ते तया लाभलीजे ।

न वरि तरि तसी ही मूढ ते काय कीजे ॥१६९॥

शिखरिणी

नळाते पाचारी सुरपति विचारी कुशल तो ।

म्हणे 'आम्हांपासी तव गुरु विलासी निवसतो ॥

खूणा ज्याज्या त्याच्या तुजजवळि राजा निरखितो ।

हिरा तू तद्वंशी म्हणउनि तदंशी समजतो ॥१७०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 11, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP