दमयंती स्वयंवर - पृष्ठ १२

रघुनाथ पंडित यांच्या काव्यात इतके माधुर्य व इतका रस आहे की, ते आरंभापासून शेवटापर्यंत वाचल्यावाचून मनाची तृप्ति होत नाही व एकदा वाचले म्हणजे पुनः वाचावेसे वाटते.


गीति

'पाषाणरूप जाते । भ्रमवि तयाते धरूनि जे हाते ।

जीवंतही गवसला । समज तियेचे भ्रमीच मग वसला' ॥११२॥

मालिनी

चतुर नर यखादा बोलतो हंस तैसा ।

तरि न धरि मृगाक्षी विस्मयी भाव कैसा? ॥

'पळुनि मज निखंदी,' तीस तो खेद नाही ।

शिणहि विसरली ते बोलती होय काही ॥११३॥

दण्डी

"कोण तू गा कोठील कोऽणाचा? ।

कसा जाला तव देह सुवर्णाचा ?॥

कसी आली ही तूज मनुजवाचा? । काय भाग्योदय तूचि या वनाचा? ॥११४॥

धरिल पाहिल सोडील असा पाही । मजवरी विश्वास तुला नाही ॥

नसो पुसते ते सांग कथा काही । जाइ अथवा मग या वनात राही, ॥११५॥

असे बोलोनी मौन धरुनि राहे । काय बोलतो हंस असे पाहे ॥

तदा त्याचा वचनौघ असा वाहे ॥ राजकन्ये, तू आयके गिरा है ॥११६॥

"ब्रह्मदेवाचे बहु विमानवाही । हंस आहेत ऐकिले तुवाही ॥

तया माजी सुवर्णदेह हाही । ज्या समान साख्य सर्वमान्य नाही ॥११७

वसंततिलका

"मंदाकिनीमधिल जे कनकारविंदे । जे जेवितो मृदुलनालमृणालकंदे ॥

आम्ही असो नृपसुते, तरि कांचनाचे । जे कार्य ते धरिल की गुण कारणाचे ॥११८॥

जो मानसी विहरतो विहरो परी तो । का आमुची कुलसती असती करीतो ॥

राखी नळा निजयशोमय-हंसराया । आलो महीवरि फिरादि असी कराया ॥११९॥

मी गुंतलो नळ-महेंद्र-गुणौघपाशी । सेवेशी मग करोनि तयाच पासी ॥

आलोकुनी कवण या चतुरा न नाचे? । लोकेशता विभवही चतुराननाचे ॥१२०॥

गंगोदकी घडिघडीस बुडीस देतो । पंखा सुशीतल करोनि तसाच येतो ॥

तेणे नळासि करोति मग वीजनाते । बाळे जसा न धरि तो सुरतश्रमाते ॥१२१॥

एकांत लेखनहि वाचनही करी तो । माझी तनु-द्युति समीप तदा धरीतो ॥

या कारणे नळ मला बहु आप्त मानी । तो सांगता निज मनोरथ होय कानी ॥१२२॥

आधीच नैषधकथा नवनीतभेला । होता अलंकरणरूप इच्या जिभेला ॥

हंसोदये विघरता अधरी धरी ते । स्वीकारिता वचन हे मग आदरीते ॥१२३॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 11, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP