दमयंती स्वयंवर - पृष्ठ २५

रघुनाथ पंडित यांच्या काव्यात इतके माधुर्य व इतका रस आहे की, ते आरंभापासून शेवटापर्यंत वाचल्यावाचून मनाची तृप्ति होत नाही व एकदा वाचले म्हणजे पुनः वाचावेसे वाटते.


वसंत तिलका

याची पदे धरिति देव शिरोललामी । स्वाराज्यता मिरवितो गजराजगामी ॥

तो वज्रपाणि बहुलोचन कांति भारी । हा पाहिजे तरि वरी नळ रूप-धारी ॥२४१॥

साहील कोण सजणे बहु तेज याचे । मध्यस्थरूप धरितो हरिचे यमाचे ।

स्नेहा धरी अधिक होय तमास वारी । हा पाहिजे तरि वरी नळ रूप-धारी ॥२४२॥

वसंत तिलका

'संपूर्ण ते समज यास्तव दक्षिणाशा । पाप्यास दंड भरितो करितो विनाशा ॥

देही जयास मिरवे घन-कांति सारी । हा पाहिजे तरि वरी नळ रूप-धारी ॥२४३॥

आधार हाच सजणे बहु जीवनाचा । रक्षी दया करुनि मान ऋषीश्वरांचा ॥

या दास फार म्हणती बहु सौख्यकारी । हा पाहिजे तरि वरी नळ रूपधारी ॥२४४॥

होतील नंदन विलास जयास तो हा । आहे धनंजयहि, धर्महि जाणतो हा ॥

रत्‍नाकरी तुज विराजविता विहारी । हा पाहिजे तरि वरी नळ रूपधारी ॥२४५॥

स्वागता

शारदेस मग राजसुता हे । शारदेंदुवदना वदताहे ।

शेवटील नळ हा मज बाई । मानला बहु मनी सुखदाई ॥२४६॥

वोव्या

तेव्हा दमयंती सुंदरी । इंद्रादिका नमस्कारी ॥

तयां बोले या उत्तरी । अमृतापरी मधुर ॥२४७॥

माझा भीम जैसा पिता । तैसे तुम्ही जी तत्त्वता ।

करा कन्यादान आता । नळनाथाचे करी ॥२४८॥

द्रुतविलंबित

सुर समस्त इच्या वरनिश्चये । सुरस मस्त ! असे वदले स्वये ।

"नळवरास वरूनि सुखी असे । तुज नको जन कोण म्हणे असे?" ॥२४९॥

वसंत तिलका

मायेचना सुख मनी, कमनीय बाला । मायेसही विसरली; न पुसेच बा-ला ।

दूर्वादली कलितबंध-मधूक-माला । तीणे अलंकृत करी नळ-कंठनाला ॥२५०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 11, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP