दमयंती स्वयंवर - पृष्ठ ६

रघुनाथ पंडित यांच्या काव्यात इतके माधुर्य व इतका रस आहे की, ते आरंभापासून शेवटापर्यंत वाचल्यावाचून मनाची तृप्ति होत नाही व एकदा वाचले म्हणजे पुनः वाचावेसे वाटते.


दण्डी

सखे माझे परतोनि घरा येता । तुवा सजणे हा समाचार घेता ॥

तया शोके घायाळ ह्रदय होता । कसी होसिल ते आठवितो आता ॥५१॥

थोर होतील बाळ तुझे बाळे। तुला कामा येतील वेलहाळे ॥

माय माझी बैसेल शोकसाळे । मला आळविता ह्रदय तिचे पोळे ॥५२॥

मालिनी

सदय ह्रदय याचे भूप हा तापहारी ।

म्हणुनि परिसता मी होय येथे विहारी ॥

मजहि वध कराया पातकी पातला जो ।

वरुनि पति तसा ही भूमि कैसी न लाजो ॥५३॥

वसंततिलका

येणेपरी परिसता अति दीन वाचा । हेलावला नळ पयोधि दयारसाचा ॥

सोडी. वदे "विहर जा अथवा फिराया । राहे यथा निजमनोरथ हंसराया !" ॥५४॥

मालिनी

सुटुनि खग पळाला बैसला शालशाखे ।

क्षणभरि निजदेही मुक्तिविश्रांति चाखे ॥

स्वजन तव तयाचे भोवताले मिळाले ।

कवळीति निजबंधू बाष्पबिंदू गळाले ॥५॥

शिखरिणी

विसावा हे काही उडुनि लवलाही परतला ।

नृपाळाचे स्कंधी बसुनि मणिबंधी उतरला ॥

म्हणे हंस क्षोणीपतिस "तुज कोण्ही सम नसे ।

दयेचाही केवा तुजजवळि देवा बहु वसे ॥५६॥

दण्डी

ऐक राया तु थोर दयासिंधू । नीतिसुंदर तू, तूचि दीनबंधू ॥

निखंदूनी बोलिलो नको मंदू । सकल-वंदनीय पाय तुझे वंदू ॥५७॥

पारधीमाजी खगा मृगा राजे । करिति हिंसा जे ते बरीच साजे ॥

तुवा दिधली मज मोकळीक गा जे । दया केली हे कीर्ति तुझी गाजे ॥५८॥

हंस मिळणेस कठिण महीलोकी । सोनयाचा तो नवल हे विलोकी ॥

तशा मजलाही सोडिले तुवा की । तुझा ऐसा उपकार मी न झांकी ॥५९॥

तुझा करपंजर होय मला थारा । तुझा वचनौघ तोचि दुग्धचारा ॥

तुझे मानस बहु थोर गा उदरा । सत्यलोकेश तूचि गुणागारा ॥६०॥

किती रावे असतील तुझ्या धामी । किती कोकीळ सारिका तसा मी ॥

चित्त लागले हे तुझ्या लगामी । नृपस्वामी, मज योजि तुझ्या कामी ॥६१॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 11, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP