TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

तृतीयाः पाद: - सूत्र ३

ब्रह्मसूत्र वरील हा टीकाग्रंथ आहे. ब्रह्मसूत्र ग्रंथात एकंदर चार अध्याय आहेत.


सूत्र ३
गौण्यसंभवा‍त् ॥३॥

अस्मिन्विप्रतिषेधे कश्चिदाह गौण्यसंभवात् ।
नास्ति वियत उत्पत्ति: । अश्रुत्रेरेव ।
या त्वितरा वियदुत्पत्तिवादिनी श्रुतिरुदाहृता सा गौणी भवितुमर्हाति । कस्मात् । असंभवात् ।
न हयाकासस्योत्पत्ति: संभावयितुं शक्या श्रीमत्कणभुगभिप्रायानुसारिषु जीवत्सु ।
ते हि कारणसामम्यसंभवादाकाशस्योत्पत्तिं वारयन्ति ।
समवाय्यसमबायिनिमित्तकारणेभ्यो हि किल सर्वमुत्पद्यमानं समुत्पद्यते ।
द्रव्यस्य चैकजातीयकमनेकं च द्रव्यं समवायिकारणं भवति ।
न चाकाशस्यैकजातीयकमनेकं च द्रव्यमारम्भकमस्ति यस्मिन्समवायिकारणे सत्यसमवायिकारणे च तत्संयोग आकाश उत्पद्येत ।
तदभावातु तदनुग्रहप्रवृत्तं निमित्तकारणं दूरापेतमेवाकाशस्य भवति ।
उत्पत्तिमतां च तेज:प्रभृतीनां पूर्वोत्तरकालयोर्विशेष: संभाव्यते प्रागुत्पत्ते: प्रकाशादिकार्यं व बभूव पश्चाच्च भवतीति ।
आकाशास्य पुनर्न पूर्वोत्तरक्तालयोर्विशेष: संभावयितुं शक्यते ।
किं हि प्रागुत्पत्तेरनवकाशमसुषिरमच्छिद्रं बभूवेति शक्यतेऽध्यवसातुम् ।
पृथिव्यादिवैधर्म्याच्च विभुत्वादिलक्षणादाकाशस्याजत्वसिद्धि: ।
तस्माद्यथा लोक आकाशं कुरु - आकाशो जात इत्येवंजातीयको गौण: प्रयोगो भवति यथा च घटाकाश: करकाकाशो गृहाकाश इत्येकस्याप्याकाशस्यैवंजातीयको भेदव्यपदेशो गौणो भवति वेदेप्यारण्यानाकाशेष्वालभेरन्नित्येवमुत्पत्तिश्रुतिरपि गौणी द्रष्टव्या ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-12-07T20:15:02.9230000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

हंसतीला पाहुणा रडतीलाही पाहुणा

  • घरीं पाहुणा आला म्हणजे आनंद झाला किंवा वाईट वाटलें तरी पाहुण्यास जेवावयास घालणें भागच असतें मग उगाच दुःखी कष्टी होण्यांत काय अर्थ, आनंदानें केल्यास सर्वोसच बरें वाटतें. 
RANDOM WORD

Did you know?

वास्‍तुदोषावर आरसा काय करतो आरशांचा उपयोग कसा होतो
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site