TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

तृतीयाः पाद: - सूत्र २

ब्रह्मसूत्र वरील हा टीका ग्रंथ आहे. ब्रह्मसूत्र ग्रंथात एकंदर चार अध्याय आहेत.


सूत्र २
भेदान्नेति चेन्नैकस्यमपि ॥२॥

इहापि कंचिद्विशेशमाशङकय परिहरति ॥
भेदान्नेति चेदान्नेति चेन्नैकस्यामपि ॥ स्यादेतत् ।
सर्ववेदान्तप्रत्ययत्वं विज्ञानानां गुणभेदान्नोपपद्यते ।
तथा हि वाजसनेयिन: पञ्चाग्निविद्यां प्रस्तुत्य षष्ठमपरमग्निमामनन्ति तस्याग्निरेवाग्निर्भवतीत्यादिना ।
छन्दोगास्तु तं नामनन्ति पञ्चसंख्ययैव च त उपसंहरन्त्यथ ह य एतानेवं पञ्चाग्नीन्वेदेति ।
येषां च स गुणोऽस्ति येषां च नास्ति कथमुभयेषामेका विद्योपपद्येत ।
न चात्र गुणोपसंहार: शक्यते प्रत्येतुं पञ्चसंख्याविरोधात् ।
तथा प्राणसंवादे श्रेष्ठादन्यांश्चतुर: प्राणान्वाक्चक्षु: श्रोत्रमनांसि च्छन्दोगा आमनन्ति ।
वाजसनेयिनस्तु पञ्चममप्यामनन्ति रेतो वै प्रजापत्ति: प्रजायते ह प्रजया पशुभिर्य एवं वेदेति ।
आवापोद्वापभेदाच्च वेद्यभेदो भवति वेद्यभेदाच्च विद्याभेदो द्रव्यदेवताभेदादिव यागस्योति चेत् ।
नैष दोष: ।
यत एकस्यामपि विद्यायामेवंजातीयको गुणभेद उपपद्यते ।
यद्यपि षष्टस्याग्रेरुपसंहारो न संभवति तथापि द्युप्रभृतीनां पञ्चानामग्नीनामुभयत्र प्रत्यभिज्ञायमानत्वान्न विद्याभेदो भवितुमर्हति ।
न हि षोडशिग्रहणाग्रहणयोरतिरात्रो भिद्यते ।
पथयतेऽपि च षष्ठोऽग्निश्च्छन्दोगैस्तं प्रेतं दिष्टमितोऽग्नय एव हरन्तीति ।
वाजसनेयिनस्तु सांपादिकेषु पञ्चस्वग्निष्वनुवृत्ताया: समिद्धमादिकल्पनाया निवृत्तये तस्याग्निरेवाग्निर्भवति समित्समिदित्यादि समामनन्ति स नित्यानुवाद: ।
अथाप्युपासनार्तह एष वादस्तथापि स गुण: शक्यते छन्दोगैरप्युपसंहर्तुम् ।
न चात्र पञ्चसङ्खयाविरोध आशङ्कय: सांपादिकाग्न्यभिप्राया हयेषा पञ्चसङ्खया नित्यानुवादभूता न विधिसमवायिनीत्यदोष: ।
एवं प्राणसंवादादिष्वप्यधिकस्य गुणस्येतरत्रोपसंहारो न विरुध्यते ।
नचावापोद्वापभेदावेद्यभेदोविद्याभेदश्चाशङ्कय: ।
कस्यचिद्वेद्याशस्यावापोद्वापयोरपि भूयसोर्वेद्यराशेरभेदावगमात् ।
तस्मादैकविद्यमेव ॥२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-12-20T02:09:09.1970000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

निर्बी

 • न. ( बीं चा सुद्धां अभाव ) पूर्ण अभाव ; निर्मूलन ; उच्छेद . निर्बीज - न . बीजहि उरले नाही अशा प्रकारचा नाश ; निर्मूलन . - वि . १ बी नसलेली ; बीजरहित ( कांही फळे ). बेदाणा निर्बीज आहे . २ संपूर्ण नाश , उध्वस्त केलेला ; नायनाट केलेला . ढेकूण निर्बीज झाले . ३ निराधार ; आधाररहित अविश्वसनीय ( बातमी , लेख इ० ). त्याने ही गोष्ट निर्बीज सांगितली . [ सं . निर + बीज ] 
RANDOM WORD

Did you know?

मरणानंतर पंचांगात नक्षत्र कां पाहतात? त्याचा प्रेताशी काय संबंध?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.