TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

तृतीयाः पाद: - सूत्र १५

ब्रह्मसूत्र वरील हा टीका ग्रंथ आहे. ब्रह्मसूत्र ग्रंथात एकंदर चार अध्याय आहेत.


सूत्र १५
आत्मशब्दाच्च ॥१५॥

आत्मशब्दाच्च । इतश्च पुरुषप्रतिपत्त्यर्थैवेयमिन्द्रियादिप्रवाहोक्ति: ।
यत्कारणमेष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते ।
दृश्यते त्वग्र्यया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्यदर्शिभिरिति प्रकृतं पुरुषमात्मेत्याह ।
अतश्चानात्मत्वमितरेषां विवक्षितमिति गम्यते ।
तस्यैव च दुर्विज्ञानतां सुसंस्कृतमतिगम्यतां च दर्शयति ।
तद्विज्ञानायैव च यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञ इत्याध्यानं विदधाति ।
तव्द्याख्यातमानुमानि कमप्येकेषामित्यत्र ।
एवमनेकप्रकार आशयातिशय: श्रुते: पुरुषे लक्ष्यते नेतरेषु ।
अपि च सोऽध्वन: पारमाप्नोति तद्विष्णो: परमं पदमित्युक्ते किं तदध्वन:  पारं विष्णो: परमं पदमित्यस्यामाकाङ्क्षायामिन्द्रियाद्यनुक्रमणात्परमपदप्रतिपत्त्यर्थ एवायमायास इत्यवसीयते ॥१५॥

Translation - भाषांतर

Last Updated : 2014-12-20T02:18:28.1800000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

मांजर करी एकादशी, उंदीर मारून भरी कुशी

  • मांजर लबाड प्राणि आहे, एकीकडे एकादशीचा उपवास असल्‍याचा आव आणतो व कोणाचे लक्ष्य नाही असे पाहून हळूच उंदीर मारून खातो. याप्रमाणें वरवर साधुत्‍वाचे ढोंग असणार्‍या मनुष्‍यावर विश्र्वास ठेवूं नये. पंचतंत्रातील गोष्‍ट पहा. 
RANDOM WORD

Did you know?

सौभाग्यवती स्त्रियांनी कुंकू का लावावे ?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site