TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

तृतीयाः पाद: - सूत्र २०

ब्रह्मसूत्र वरील हा टीका ग्रंथ आहे. ब्रह्मसूत्र ग्रंथात एकंदर चार अध्याय आहेत.


सूत्र २०
संबन्धादेवमन्यत्नापि ॥२०॥

संबन्धादेवमन्यत्रापि ॥ बृहदारण्यके सत्यं ब्रम्हेत्युपक्रम्य तद्यत्त्त्सत्यमसौ स आदित्यो य एष तस्मिन्मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्  पुरुष ति तस्यैव सत्यस्य ब्रम्हाणोऽधिदैवतमध्यात्मं चायतनविशेषमुपदिश्य व्याहृतिशरीरत्वं च संपाय द्वे उपनिषदावुपदिश्येते ।
तस्योपनिषदहरित्याधिदैवतम् ।
तस्योपनिषदहमित्यध्यात्मम् ।
तत्र संशय: ।
किमविभगेनैवोभे अप्युपनिषदावुभयत्रानुसन्धातव्ये उत विभागेनैकाधिदैवमेकाध्यात्ममिति ।
तत्र सूत्रेणैवोपक्रमत्ने ।
यथा शाण्डिल्यविद्यायां विभागेनाप्यधीतायां गुणोपसंहार उक्त एवमन्यत्राप्येवंजातीयके विषये भवितुमर्हति ।
एकविद्याभिसंबन्धात् ।
एका हीयं सत्यविद्याऽधिदवमध्यात्मं चाधीता ।
उपक्रमाभेदाव्द्यतिषक्तपाठाच्च ।
कथं तस्यामुदितो धर्मंस्तस्यामेव न स्यात् ।
यो हयाचार्ये कश्चिदनुगमादिराचारश्चोदित: स ग्रामगतेऽरण्यगते च तुल्यवदेव भवति ।
तस्मादुभयोरप्युपनिषदोरुभयत्र प्राप्तिरिति ॥२०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-12-20T02:21:42.1970000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

documentation

  • न. प्रलेखन 
  • न. दस्ताइवज करणे 
  • न. प्रलेखन 
  • प्रलेखीकरण 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

If the rituals after the death are not performed what are the consequences?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site