TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

तृतीयाः पाद: - सूत्र ३

ब्रह्मसूत्र वरील हा टीका ग्रंथ आहे. ब्रह्मसूत्र ग्रंथात एकंदर चार अध्याय आहेत.


सूत्र ३
स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच्च सववच्च तन्नियम: ॥३॥

स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच्च सववच्च तन्नियाम: ॥ यदप्युक्त - माथर्वणिकानां विद्यां प्रति शिरोव्रताद्यपेक्षणादन्येषां च तदनपेक्षणाद्विद्याभेद इति तत्प्रत्युच्यते ।
स्वाध्यायस्यैष धर्मो न विद्याया: ।
कथमिदमवगम्यते ।
यतस्तथात्वेन स्वाध्यायधर्मत्वेन समाचारे वेदव्रतोपदेशपरे ग्रन्थे आथर्वणिका इदमपि वेदव्रतत्वेन समाख्यातमिति समामनन्ति ।
नैतदचीर्णव्रतोऽधीयते इति चाधिकृतविषयादेतच्छब्दादध्ययनशब्दाच्च स्वोपनिषदध्ययनधर्म एवैष इति निर्धार्यते ।
ननु च तेषामेवैतां ब्रम्हाविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णमिति ब्रम्हाविद्यासंयोगश्रवणादेकैव सर्वत्र ब्रम्हाविद्येते सङ्कीर्येतैष धर्म: । न ।
तत्राप्येतामिति प्रकृतप्रत्यवमर्शात्  ।
प्रकृतत्वं च ब्रम्हाविद्याया ग्रन्थविसेषापेक्षत्वमिति ग्रन्थविशेषसंयोग्येवैष धर्म: ।
सववञ्च तन्नियम ति निदर्शननिर्देश: ।
यथा च सवा: सप्त सौर्यादय़: शतौदनपर्यन्ता वेदान्तरोदितत्रेताग्न्यनभिसंबन्धादाथर्वणोदितैकाग्न्याभिसंबन्धाच्चाथर्वणिकानामेव नियम्यन्ते तथेवायमपि धर्म: स्वाध्यायविशेषसंबन्धाततत्रैव नियम्यते ।
तस्मादप्यनवद्यं विद्यैकत्वम् ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-12-20T02:10:05.0100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

आधींच सोन्याचे, त्यांत (वर) जडाबाचें

  • दूधांत साखर या म्हणीप्रमाणे यांत सदगुणांचा योग्य परिस्थितीत प्रकर्ष होतो असे दाखविले आहे. सोन्याची वस्तु जर जडाव्याच्या कोंदणांत बसविली तर तिचे सौंदर्य अधिकच वाढते. 
RANDOM WORD

Did you know?

मरणानंतर पंचांगात नक्षत्र कां पाहतात? त्याचा प्रेताशी काय संबंध?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site