TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

तृतीयाः पाद: - सूत्र ४३

ब्रह्मसूत्र वरील हा टीका ग्रंथ आहे. ब्रह्मसूत्र ग्रंथात एकंदर चार अध्याय आहेत.


सूत्र ४३
अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवादित्वमधीयत एके ॥४३॥

अंगो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवादित्वमधीयत एके ॥
जीवेश्चरयोरुपकार्योपकारकभाव उक्त: ।
स च संबद्धयोरेव लोके दृष्टो यथा स्वामिभृत्ययोर्यथावाऽग्निविस्फुलिङ्गयो: ।
ततश्च जीवेश्वरयोरप्युपकार्योपकारकभावाभ्युपगमात्कि स्वमिभृत्यवत्संबन्ध आहोस्विदग्निविस्फुलिङ्गवदित्यस्यां विचिकित्सायामनियमो वा प्राप्नोति ।
अथवा स्वामिभृत्यप्रकारेष्वेवेशित्रीशितव्यभावस्य प्रसिद्धत्वात्तद्विध एव संबन्ध इति प्राप्नोति ।
अतो ब्रवीत्यंश इति ।
जीव ईश्वरस्यांशो भवितुमर्हति यथाऽग्नेर्विस्फुलिङ्गा ।
अंश इवांश: ।
न हि निरवयवस्य मुख्योंऽश: संभवति ।
कस्मात् । पुनर्निरवयवत्वात् ।
स एव न भवति नानाव्यपदेशात् ।
सोऽन्वेष्टव्य: स विजिज्ञासि तव्य एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति य आत्मनि तिष्ठन्नात्मानमन्तरो यमयतीति चैवंजातीयको भेदनिर्देशो नासति भेदे युज्यते ।
ननु चायं नानाव्यपदेश: सुतरां स्वामिभृत्यसारूप्ये युज्यत इत्यत आह ।
अन्यथा चापीति ।
न च नानाव्यपदेशादेव केव लादंशत्वप्रतिप्रत्ति: ।
किं तहर्यन्यथा चापि व्यपदेशो भवत्यनानात्वस्य प्रतिपादक: ।
तथा हयेके शाखिनो दाशकितवादिभावं ब्रम्हाण आमनन्त्याथर्वणिका: ब्रम्हासूक्ते ब्रम्हादाशा ब्रम्हादासा ब्रम्हौवेमे कितवा इत्यादिना ।
दाशा य एते कैवर्ता: प्रसिद्धा ये चामी दासा: स्वामिष्वात्मानमुपक्षपयन्ति ये चान्ये कितवा द्यूतकृतस्ते सर्वे ब्रम्हौवेति हीनजन्तूदाहरणेन सर्वेषामेव नामरूपकृतकार्यकरणसंघातप्रविष्टानां जीवानां ब्रम्हात्वमाह ।
तथाऽन्यत्रापि ब्रम्हाप्रक्रियायामेवायमर्थ: प्रपञ्च्यते त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारि ।
त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुख इति ।
सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदास्त इति च ।
नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टेत्यादिश्रुतिभ्यश्चास्यार्थस्य सिद्धि: ।
चैतन्यं च विवाशष्ट जीवेश्वरयोर्यथाऽग्निविस्फुलिङ्गयोरौष्ण्यम् ।
अतो भेदाभेदावगमाभ्यामंशत्वावगम: ॥४३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-12-12T01:19:06.9200000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अपघात - अपघात करुन धन मिळे पण उत्तम मान गळे

 • भलत्याच मार्गानेंहि संपत्ति मिळणें शक्य आहे पण अशा मार्गानें संपत्ति मिळविली तर आपणाविषयींचा आदर जनांत राहणें शक्य नाहीं. 
RANDOM WORD

Did you know?

Navchandi Paath explain why it should be done?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.