TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

तृतीयाः पाद: - सूत्र १०

ब्रह्मसूत्र वरील हा टीकाग्रंथ आहे. ब्रह्मसूत्र ग्रंथात एकंदर चार अध्याय आहेत.


सूत्र १०
तेजोऽतस्तथा हयाह ॥१०॥

तेजोऽतस्तथा हयाह ।
छान्दोग्ये सन्मूलत्वं तेजस श्रावितं तैत्तिरीयके तु वायुमूलत्वं तत्र तेजोयोनिं प्रति श्रुतिविप्रतिपत्तौ सत्यां प्राप्त तावदब्रम्हायोनिकं तेज इति ।
कुत: । सदेवेत्युपक्रम्य तत्तेजोऽसृजतेत्युपदेशात् ।
सर्वविज्ञानप्रतिज्ञायाश्च ब्रम्हाप्रभवत्वे सर्वस्य संभवात् ।
तज्जलानिति चाविशेषश्रुते: ।
एतस्माज्जायते प्राण इति चोपक्रम्य श्रुत्यन्तरे सर्वस्याविशेपेण ब्रम्हाजतोपदेशात् ।
तैत्तिरीयके च स तपस्तप्त्वा ।
इदसर्वमसृजत । यदिदं किंच ।
इत्यविशेषश्रवणात् ।
तस्माद्वायोरग्निरिति क्रमोपदेशो द्रष्टव्यो वायोरनन्तरमन्गि: संभूत इति ।
एवं प्राप्त उच्यते । तेजोऽतो मातरिश्वनो जायत इति ।
कस्मात् । तथा हयाह वायोरग्निरिति ।
अव्यवहिते हि तेजसो ब्रम्हाजत्वे सत्यसति वायुजत्वे वायोरग्निरितीयं श्रुति:  कदर्थिता स्यात् ।
ननु क्रमार्थैषा भविष्यतीत्युक्तम् ।
नेति ब्रूम: ।
तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: संभूत इति पुरस्तात्संभवत्यपादानस्यात्मन: पञ्चमीनिर्देशात्तस्यैव च संभवतेरिहाधिकारात्परस्तादपि च तदधिकारे पृथिव्या ओषधय इत्यपादानपञ्चमीदर्शनाद्वायोरग्निरित्यपादानपञ्चम्येवैषेति गम्यते ।
अपि च वायोरूर्ध्वमग्नि: संभूत इति कल्प्य उपपदार्थयोग: क्लृप्तस्तु कारकार्थयोगो वायोरग्नि: संभूत इति ।
तस्मादेषा श्रुतिर्वायुयोनित्वं तेजसोऽवगमयति ।
नन्वितरापि श्रुतिर्ब्रम्हायोनित्वं तेजसोऽवगमयति तत्तेजोऽसृजतेति  । न ।
तस्या: पारम्पर्यजत्वेऽप्यविरोधात् ।
यदापि हयाकाशं वायुं च सृष्टवा वायुभावापन्नं ब्रम्हा तेजोऽसृजतेति कल्प्यते तदापि ब्रम्हाजत्वं तेजसो न विरुध्यते यथा तस्या: श्रृतं तस्या दधि तस्या आमिक्षेत्यादि ।
दर्शयति च ब्रम्हाणो विकारात्मनावस्थानं तदात्मान स्वयमकुरुतेति ।
तथा चेश्वरस्मरणं भवति ।
बुद्धिर्ज्ञानमसंमोह इत्याद्यनुक्रम्य भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा इति ।
यद्यपि बुद्धयादय: स्वकारणेभ्य: प्रत्यक्षं भवन्तो दृश्यन्ते तथापि सर्वस्य भावजातस्य साक्षात्प्रणाडया वेश्चरवंश्यत्वात् ।
एतेनाक्रमसृष्टिवादिन्य: श्रुतयो व्याख्याता: ।
तासं सर्वथोपपने: ।
क्रमवत्सृष्टिवादिनीनां त्वन्यथानुपपत्ते: ।
प्रतिज्ञापि सद्वंश्यत्वमात्रमपेक्षते नाव्यवहितजन्यत्वमित्यविरोध: ॥१०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-12-09T19:52:48.4330000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

एकचाली

 • वि. 
 • एका चालीचा ; संवयीचा ; रागाचा ( गाण्यांत ). धाटणीचा . 
 • एकमार्गी ; एखाद्या ठराविक मतांना , संवयींना , पद्धतींना चिकटून बसणारा ; एककल्ली . 
 • सरळ ; प्रामाणिक ; छक्केपंजे माहीत नसणारा . [ एक + चाल ] 
RANDOM WORD

Did you know?

घराच्या दाराबाहेर शुभ-लाभ कां लिहीतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.