TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

तृतीयाः पाद: - सूत्र १५

ब्रह्मसूत्र वरील हा टीका ग्रंथ आहे. ब्रह्मसूत्र ग्रंथात एकंदर चार अध्याय आहेत.


सूत्र १५
अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तल्लिङ्गादिति चेन्नाविशेषात् ॥१५॥

अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तल्लिङ्गादिति चेन्नाविशेषात् ।
भूतानामुत्पित्तप्रलयावनुलोमप्रतिलोमक्रमाभ्यां भवत इत्युक्तम् ।
आत्मादिरुत्पत्ति: प्रलयश्चात्मान्त इत्यप्युक्तम् ।
सेन्द्रियस्य तु मनसो बुद्धेश्च सद्भाव: प्रसिद्ध: श्रुतिस्मृत्यो: ।
बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मन: प्रग्रहमेव च ।
इन्द्रियाणि हयानाहुरित्यादिलिङ्गेभ्य: ।
तयोरपि कस्मिंश्चिदन्तराले क्रमेणोत्पत्तिप्रलयावुपसंग्राहय़ौ ।
सर्वस्य वस्तुजातस्य ब्रम्हाजत्वाभ्युपगमात् ।
अपि चाथर्वण उत्पत्तिप्रकरणे भूतानामात्मनश्चान्तराले कारणान्यनुक्रम्यन्त एतस्माज्जायते प्राणो मन: सर्वेन्द्रियाणि च ।
खं वायुर्ज्योतिराप: पृथिवी विश्वस्य धारिणिति ।
तस्मात्पूर्वोक्तोत्पत्तिप्रलयक्रमभङ्गप्रसङ्गो भूतानामिति चेत् । न ।
अविशेषात् ।
यदि तावद्भौतिकानि करणानि ततो भूतोत्पत्तिप्रलयाभ्यामेवैषामुत्पत्तिप्रलयौ भवत इति नैतयो: क्रमान्तरं मृग्यम् ।
भवति च भौतिकत्वे लिङ्गं करणानामन्नमयं हि सोम्य मन आपोमय: प्राणस्तेजोमयी वागित्येवं जातीयकम् ।
व्यपदेशोऽपि क्वचिद्भुतानां करणानां च ब्राम्हाणपरिव्राजकन्यायेन नेतव्य:
अथ त्वभौतिकानि करणानि तथापि भूतोत्पत्तिक्रमो न करणैर्विशेष्यते प्रथमं करणान्युत्पद्यन्ते चरमं भूतानि प्रथमं वा भूतान्युत्पद्यन्ते चरणं वा करणानीति ।
आथर्वणे तु समान्नान्नायक्रममात्रं करणानां भूतानां च ।
न तत्रोत्पत्तिक्रम उच्यते ।
तथान्यत्रापि पृथगेव भूतक्रमात्करणक्रम आन्नायते प्रजापतिर्वा इदमग्र आसीत्स आत्मानमैक्षत स मनोऽसृजत तन्मन एवासीत्तदात्मानमैक्षत तद्वाचमसृजतेत्यादिना ।
तस्मान्नासिस्ति भूतोत्पत्तिक्रमस्य भङ्ग: ॥१५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-12-09T20:06:05.5630000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

तरण

 • न. तांदुळाच्या कण्या , डाळ इ० पुष्कळ पाण्यांत शिजवून व त्यांत तिखट , मीठ , मसाला घालून केलेले पातळ खाद्य ; कांजी ; कढण . करुनिया पातळ तरण । कुटुंबरक्षण करीतसे । म्ह ० नवरा रडतो तरणास आणि वर्‍हाडी रडतात वरणास = जेथे जावयास सुद्धां तरणासाठी रडावे लागते तेथे वर्‍हाडी मंडळींना वरण कोठून मिळणार ? मुख्य माणसाची सुद्धा जेथे बरदास्त नाही तेथे इतरांस कोण विचारतो ! ( तुल . ) जांवई रडे अळणास आणि व्याही रडे कळणास . 
 • न. १ तरणे ; तरंगणे ; तरुन जाणे . - जै ६४ . ३ . कंठी बांधोनि शिळा बाहुबळे जेवि सागरी तरण । - मोकर्ण २६ . २८ . २ होडी ; तराफा ; तरण्याचे साधन . [ सं . ] 
 • n  Water in which split pulse, &c. have been boiled. Floating. 
RANDOM WORD

Did you know?

विविध पूजा अथवा होम प्रसंगी स्त्रीने पुरूषाच्या कोणत्या अंगास बसावे आणि हाताला हात कां लावावा?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.