TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

तृतीयाः पाद: - सूत्र २१

ब्रह्मसूत्र वरील हा टीका ग्रंथ आहे. ब्रह्मसूत्र ग्रंथात एकंदर चार अध्याय आहेत.


सूत्र २१
नाणुरतच्छ्रुतेरिति चेन्नेतराधिकारात् ॥२१॥

नाणुरतच्छ्रुतेरिति चेन्नेतराधिकारात् ।  
अथापि स्यान्नाणुरयमात्मा ।
कस्मात् । अतच्छ्रुते: ।
अणुत्वविपरीतपरिमाणशअवणादित्यर्थ: ।
स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमय: प्राणेष्वाकाशवत्सर्वगतश्च नित्य: सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रम्होत्येवंजातीयका हि श्रुतिरात्मनोऽणुत्वे विप्रतिषिध्येतेति चेत् ।
नैष दोष: ।
कस्मात् । इतराधिकारात् ।
परस्य हयात्मन: प्रक्रियायामेषा परिमाणान्तरश्रुति: ।
परस्यैवात्मन: प्राधान्येन वेदान्तेषु वेदितव्यत्वेन प्रकृतत्वात् ।
विज: पर आकाशादित्येवंविधाच्च परस्यैवात्मनस्तत्र तत्र विशेषाधिकारात् ।
ननु योऽयं विज्ञानमय: प्राणोष्विति शारीर एव महत्त्वसंबन्धित्वेन प्रतिनिर्दिश्यते ।
शास्त्रदृष्टया त्वेष निर्देशो वामदेववद्द्रष्टव्य: ।
तस्मात्प्राज्ञविषयत्वापरिमाणान्तरश्रवणस्य न जीवस्याणुत्वं विरुध्यते ॥२१॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-12-10T04:58:43.3930000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

आंकडिया

  • वि. मराठ्याच्या मुलुखगिरीच्या काळांत गायकवाडींत समाविष्ट झालेला संस्थानी ( गांव ). यास गायकवाडांस खंडणी द्यावी लागे . - सयाजी १ . ३४५ . ( सं . अंकित ) 
RANDOM WORD

Did you know?

लग्न ठरवितांना पत्रिका पाहणे किती योग्य आहे? पत्रिका पाहूनही कांही विवाह अयशस्वी कां होतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.