मराठी मुख्य सूची|स्तोत्रे|शिव स्तोत्रे|
हिमालयकृतस्तोत्रम्

हिमालयकृतस्तोत्रम्

शिव हि महान शक्ति असून त्रिमूर्तींपैकी एक आहेत. विश्वाची निर्मीती ब्रह्मदेवाने केली असून नाश करण्याचे कार्य शिवाचे आहे. शिवाचे वास्तव्य कैलास पर्वतावर आहे.

Shiva is one of the gods of the Trinity. He is said to be the 'god of destruction'. Shiva is married to the Goddess Parvati (Uma). Parvati represents Prakriti. Lord Shiva sits in a meditative pose on Mount Kailash against,  Himalayas.


श्रीगणेशाय नम: ॥ हिमालय उवाच ॥

त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णु: परिपालक: ।

त्वं शिव: शिवदोऽनंत: सर्वसंहारकारक: ॥ १ ॥

त्वमीश्‍वरो गुणातीतो ज्योतिरूप सनातन: ।

प्रकृत: प्रकृतीशश्‍च प्राकृत: प्रकृते पर: ॥ २ ॥

नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे ।

येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रूपं बिभर्षि च ॥ ३ ॥

सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधार: सर्वतेजासाम् ।

सोमस्त्वं सस्यपाता च सततं शीररश्मिना ॥ ४ ॥

वायुस्त्वं वरुणत्वं च विद्वांश्‍च विदुषां गुरु: ।

मृत्युञ्जयो मृत्युमृत्यु: कालकालो यमांतक: ॥ ५ ॥

वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदांगपारग: ।

विदुषां जनकस्त्वं च विद्वांश्‍च विदुषं गुरु ॥ ६ ॥

मंत्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्फलप्रद: ।

वाक् त्वं वागधिदेवी त्वं तत्कर्ता तत्‍गुरु स्वयम् ॥ ७ ॥

अहो सरस्वतीबीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्‍वर: ।

इत्येवमुक्त्वा शैलेन्द्रस्तस्थौधृत्वा पदांब्रुजम् ॥ ८ ॥

तत्रोवास तमाबोध्य चावरुह्यवृषाच्छिव: ।

स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसंध्यं य: पठेन्नर: ॥ ९ ॥

मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्‍च भवार्णवे ।

अपुत्रो लभते पुत्रं मासमेकं पठेद्यपि ॥ १० ॥

भार्याहीनो लभेद्भार्या सुशीलां सुमनोहराम्‍ ।

चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवम् ॥ ११ ॥

राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं शंकरस्य प्रसादत: ।

कारागारे श्‍मशाने च शत्रुगस्तेऽतिसंकटे ॥ १२ ॥

नगभीरेऽतिजलाकीर्णे भग्नपोते विषादने ।

रणमध्ये महीभीते हिंस्त्रजन्तुसमन्विते ॥ १३ ॥

सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शंकरस्य प्रसादत: ॥ १४ ॥

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे हिमालयकृतं शिवस्तोत्रम्

N/A

References : N/A
Last Updated : December 19, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP