TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

अनुभूतिलेश - श्लोक १३६ ते १५०

वामन नरहरी शेष उर्फ वामन पंडित (इ.स.१६३६ ते १६९५) हे १७ व्या शतकात होऊन गेलेले प्रख्यात मराठी कवी होते


श्लोक १३६ ते १५०
अहंप्रत्यय एवात्मा शुद्ध इत्युपदेशत: ।
नश्वरत्वाज्जडं निथ्येत्यद्वैतं तैर्निरूपितम् ॥१३६॥
अहंप्रत्ययची आत्मा शुद्ध हें उपदेशिलें ।
जड मिथ्या नश्वरत्वें इत्यद्वैत निरूपिलें ॥१३६॥

यतो वाचो निवर्तन्ते तदब्रम्हा जडषेधत: ।
उपदिश्य जडे कुंभे तन्मृद्दर्शयिता गुरु: ॥१३७॥
जेथूनि परते वाचा निषेधें जड ब्रम्हा तें ।
उपदेशी जडा कुंभीं तन्मृद्दाखविता गुरू ॥१३७॥

एवं छांदोग्यवचनैर्जिज्ञासा तु यदोस्थिता ।
तदा ते सेविता: ख्याता ये तत्वज्ञा इति क्षितौ ॥१३८॥
ऐशीं छांदोग्यवचनें जिज्ञासा ऊठली जयीं ।
तत्त्वज्ञ जे क्षितितलीं वि क्या सेविले  तयीं ॥१३८॥

न नि:शब्दं ब्रम्हा तेषु येऽहंस्फूर्त्यात्ममानिन: ।
न जडब्रम्हागोरैक्यं वाचा मिथ्येति वादिन: ॥१३९॥
अहंस्फूर्यात्ममानी जे त्यांनाही शब्द ब्रम्हा तें ।
न ऐक्य जड ब्रम्हाचें वाचे मिथ्याच वादि त्यां ॥१३९॥

एवं संस्कृतशास्त्रज्ञा: प्राकृतग्रंथवित्तमा: ।
बहव: सेवितास्तत्त्वमैद्वतं ते वदन्त्विति ॥१४०॥
एवं संस्कृतशास्त्रज्ञ प्राकृतग्रंथवित्तम ।
अद्वैततत्त्व बोलाया सेविले म्यां बहूत ते ॥१४०॥

संस्कृतग्रंथकर्तारो भाष्यकारादयो भुवि ।
यदुक्तवन्तस्तच्चापि ज्ञानं कुत्रापि न श्रुतम् ॥१४१॥
संस्कृतग्रंथकर्ते जे भाष्यकारादि पृथ्विंत ।
जें ज्ञान वोलिले तेंही कोठेंच नाहिं देखिलें ॥१४१॥

प्राकृतग्रंथकर्तारो ये तु वर्षशतात्पुरा ।
त्यक्तिदेहास्तैर्यथोक्तं न तथा ज्ञानिनोऽधुना ॥१४२॥
वर्षसताचिया पूर्वी प्राकृतग्रंथकार जे ।
त्यक्तदेही जे यथोक्त न तैसे ज्ञानि प्रस्तुतीं ॥१४२॥

ततो ज्ञाने निराशोहम जातो नास्तीति भूतले ।
विनिश्चततनुत्याग: सितासितसमागमे ॥१४३॥
होतां निराश ज्ञानातें नच भूतलिं जाणता ।
संगमीं सित असित सिद्धांत तनु त्यागणें ॥१४३॥

यत्र त्यक्त्वा तनुं धीरा अमृतत्त्वमुपागता: ।
जन्मन्यनन्तरे ज्ञानं लब्ध्वा गुरुमुखात्व्कचित् ॥१४४॥
त्यागिली तेथ तनु ज्या धीरांनीं अन्य जन्मिं ते ।
कोठें गुरुमुखें ज्ञान लाभुनी मुक्ति पावले ॥१४४॥

नान्य: पंथा इति श्रुत्या ज्ञानादेवेति निर्णयात् ।
तनुं त्यक्त्वा प्रयागेऽपि ज्ञानान्सुक्तिर्भवान्तरे ॥१४५॥
“नान्य: पंथा” श्रुतीनें या ज्ञानेंच मोक्षनिर्णय ।
मुक्ति जन्मांतरीं ज्ञानें तनुत्यागें प्रयागिंही ॥१४५॥

एवं स्वबुद्धया कृतनिश्चयोहं यदा तदासीन्मलयाद्रिदेशे ।
श्रीशेषशायी यतिवर्य ईशो भूत्वा पथि श्रीगुरुराविरासीत् ॥१४६॥
ऐशा स्वबुद्धि कृतनिश्चयानें, माल्याद्रिदेशीं फिरतां तनूनें ।
श्रीशेषशायी यतिवर्यरूपें, झाला च प्रत्यक्ष गुरुस्वरूपें ॥१४६॥

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं, निषेधमात्रं तमस: परं यत् ।
तद्दर्शितं ब्रम्हा न यत्र वाच:, क्वाहं य आत्मेत्यबुधेषु गीत: ॥१४७॥
अशब्द अस्पर्श अरूप अव्यय, निषेधमात्रें तमस: पर द्वय ।
तें दाखवी ब्रम्हा न जेथ वाणी, आत्मा न हें उक्त अबुध यांनीं ॥१४७॥

एवं विदिततत्त्वोऽपि नाहमानन्दनिर्भर: ।
निषोधितेऽप्यनात्मत्वे द्वैते सति कृत: सुखम् ॥१४८॥
जाणूनिही असें तत्त्व न मी आनंदनिर्भर ।
कीं अनात्मनिषेधेंही द्वैत जों सुख कोठुनी ॥१४८॥

तदह्रद्नतं मम ज्ञात्वा भगवान् यतिरूपधूक ।
अहं वत्स प्रवक्ष्यामि तदद्वैतमत: परम् ॥१४९॥
माझें हद्नत जाणोनी भगवान् यतिर्पधृक् ।
वत्सा मी सांगतों तूतें तें अद्वैत अत:पर ॥१४९॥

अनात्मनोऽन्य आत्मेति द्वैतवादरता अपि ।
वदन्ति पुरुषार्थोऽत्र क्वचिज्जडविवेचने ॥१५०॥
अनात्मा भिन्न आत्मत्व ऐसें जडविवेचनें ।
द्वैतवादरती कोणी बोलती पुरुषार्थ हा ॥१५०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-11-29T05:43:51.7570000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

Epictureanism

  • भोगवाद 
RANDOM WORD

Did you know?

Every hindu follows different traditions, can you explain how?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.