TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी पुस्तके|श्रीज्ञानेश्वरांची गाथा|
अभंग २०१ ते २०६

श्रीहरीचे वर्णन - अभंग २०१ ते २०६

श्रीज्ञानेश्वर महाराजांची गाथा म्हणजे विठ्ठल प्राप्तीचा एक सोपा मार्ग. यात विठ्ठ्लाच्या सगुणनिर्गुण रूपाचे मोहक वर्णन केलेले आहे.


श्रीहरीचे वर्णन

२०१

आधी चरे पाठी प्रसवे ।

कैसी प्रतिदिनी गाभास जायेरे ।

विउनियां वांझ जालीरे ।

ती उन्हाळा मासां वोळलीरे कान्हो ॥१॥

दुहतां पान्हा न संवरेरे ।

पैल पर्वता सुटले झरेरे कान्हो ॥२॥

मोहें वाटायाच्या चा़डेरे ।

दोहीं तयावरि पडेरे ।

वत्स देखोनि उफ़राटी उडेरे ।

तया केलीया तिन्ही बाडेरे कान्हो ॥३॥

तिहीं त्रिपुटी हे चरतां दिसेरे ।

तिहीं वाडियां वेगळी बैसेरे ।

ज्ञानदेव म्हणे गुरुतें पुसारे ।

ते वोळतां लयलक्ष कैसेरे कान्हो ॥४॥

२०२

गावी तिचें निरंजनीं वाडेरे ।

तीसवें पाडेरे ।

तिनें दैत्य मारिले कुवाडेरे गाईचें

सांगतां बहुत कुवाडेरे कान्हो ॥१॥

ते सांग पा धेनु कवण रे ।

तिसी नाहीं तिन्हीं गुणरे कान्हो ॥२॥

बापरखुमादेविवरु विठ्ठलुरे ।

ते उभी पुंडलिकाचे द्वारीरे कान्हो ॥३॥

२०३

तिही त्रिपुटीचे वाडेरे ।

सवालक्ष चरावया जायरे ।

ते दैत्यापाठी हुंबरत लागेरे ।

भक्ता घरीं दुभे सानुरागेरे कान्हो ॥१॥

तिचें नाम शांभवी आहेरे ।

तिची रुपरेखा कायरे कान्हो ॥२॥

येकी चौमुखी गाय पाहेरे ।

तिचा विस्तार बहु आहेरे ।

तिच्या नाभिकमळीं जन्म वासु सांगेरे ।

तिसी आदि पुरुषु बापमायेरे कान्हो ॥३॥

बापरखुमादेविवरु विठ्ठलु पाहीरे ।

ते भक्ता ओळली आहेरे ।

ते दोहतां भरणा पाहेरे ।

चारी धारा वर्षत आहेरे कान्हो ॥४॥

२०४

काळी कोसी कपिला धेनुरे ।

तिचें दुभतें काय वानुरे ।

तिसी बापमाय दोन्ही नाहींरे ।

ते असक्रिया वेगळी पाहेरे कान्हो ॥१॥

ते अखरीं चरेरे ।

सर्वसाक्षी वरती जायरे कान्हो ॥२॥

पैल येकी सहस्त्रमुखीरे ।

तिहीहुनि येकी आहेरे ।

तिचीं नावें अनंत पाहेरे ।

तिसी बापमाय कोणरे कान्हो ॥३॥

बापरखुमादेविवरी विठ्ठली पाहेरे ।

ते पुंडलिकाचे द्वारीं जायेरे ।

तिचें दुभतें अपरंपाररे ।

तें दुभतें सहस्त्रधारीरे कान्हो ॥४॥

२०५

आगरींचे क्षीर सागरीं पैल डोंगरी दुभते गायरे ।

दोहों जाणे त्याचे दुभतें जेवित्याची मेलि मायरे ॥१॥

कान्हो पाहालेरे कान्हो पाहालेरे नवल विपरित कैसें ।

जाणत्या नेणत्या झांसा पै चतुरा लागलें पिसें ॥२॥

पाणियानें विस्तव पेटविला ।

वारियानें लाविली वाती ।

आपें आप दीप प्रकाशला ।

तेथें न दिसे दिवस रातीरे ॥३॥

खोकरीं आधन ठेविलें ।

तेथें न दिसे माझी भाक ।

इंधनाविण पेटविले ।

तेथें चुलि नाहीं राख ॥४॥

जाणत्या नेणत्या झांसा ।

पैल चतुरा बोलिजे ह्याळीं ।

निवृत्तिप्रसादें ज्ञानदेव बोले ढिवर पडिले जाळीं ॥५॥

२०६

साई खडियातें घेवोनिया माते ।

तैसा संसारातें येत रया ॥१॥

सोय ध्यान उन्मनि पांचांची मिळणी ।

सत्रावीचे कानीं गोष्टी सांगे ॥२॥

दुभोनिया खडाणि नैश्वर्य ध्याय गगन ।

चेतलिया मन क्षीर देत ॥३॥

ज्ञानदेवीं समभाव त्रिगुणी नाहीं ठाव ।

आपेआप राणिव साई खडिया ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-02-25T21:23:06.2470000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

खुसकी

  • खुश पहा . 
RANDOM WORD

Did you know?

सूतक कोणाचे नसते?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site