Dictionaries | References
p

process

वैज्ञानिक  | en  mr |   | 
 पु. प्रवर्ध
acromion process अंसकूट प्रवर्ध
alar process पक्षकी प्रवर्ध
alveolar process = processus alveolaris
angular process कोणीय प्रवर्ध
apical process शिखर प्रवर्ध, पेशी प्रवर्ध
articular process = processus articularis
associative process साहचर्य प्रवर्ध
auditory process श्रवण प्रवर्ध
axis cylinder process अक्षदंड प्रवर्ध, अक्षतंतु प्रवर्ध
basilar process आधार प्रवर्ध
capitular process मुंडक प्रवर्ध
caudata process = processus caudatus
cavitation process गुहिकायन प्रवर्ध
ciliary process = processus ciliaris
clinoid process = processus clinoideus
condyloid process = processus condylaris
conoid process शंकुक प्रवर्ध
coracoid process = processus coracoideus
coronoid process = processus coronoideus
dentritic process वृक्षिका प्रवर्ध
dental process दंत प्रवर्ध
ensiform process खङ्गाकार प्रवर्ध
epiphyseal process अधिवर्ध प्रवर्ध
ethmoidal process = processus ethmoidalis
falciform process = processus falciformis
frontonasal process ललाट-नासा प्रवर्ध
frontosphenoidal process ललाट-जतुक प्रवर्ध
funicular process रज्जुक प्रवर्ध
globular process गोलक प्रवर्ध
head process शीर्ष प्रवर्ध
infraorbital process अवनेत्रगुहा प्रवर्ध
infrajugular process = processus infrajugularis
infundibular process शंकुमार्ग प्रवर्ध
jugular process = processus jugularis
lacrimal process = processus lacrimalis
malar process गंड प्रवर्ध
mamillary process = processus mammillaris
mandibular process हनु प्रवर्ध
mastoid process = processus mastoideus
maxillary process = processus maxillaris
mental process चिबुक प्रवर्ध
nasal process नासा प्रवर्ध
odontoid process दंताभ प्रवर्ध
olecranon process कूर्पर प्रवर्ध
orbicular process मुखमंडली प्रवर्ध
palpebral process नेत्रच्छद प्रवर्ध
papillary process = processus papillaris
paroccipital process परापश्चकरोटी प्रवर्ध
petrosal process अश्म प्रवर्ध
phalangeal process अंगुलि प्रवर्ध
pterygoid process = processus pterygoideus
pyramidal process = processus pyramidalis
septal process पट प्रवर्ध
sphenoid process = processus sphenoidalis
spinous process = processus spinosus
styloid process = processus styloideus
transverse process = processus transversus
trochlear process चक्रक प्रवर्ध
uncinate process = processus uncinatus
vaginal process = processus vaginalis
vermiform process = processus vermiformis
vocal process स्वर प्रवर्ध
xiphoid process = processus xiphoideus
zygomatic process = processus zygomaticus

 पु. प्रक्रम
 स्त्री. प्रक्रिया

 स्त्री. (as of manufacturing) प्रक्रिया
 न. संस्करण
 स्त्री. Law आदेशिका
प्रक्रिया करणे
संस्करण करणे

 स्त्री. प्रक्रिया

शरीर परिभाषा  | en  mr |   | 
 स्त्री. प्रक्रिया
 न. संस्करण
comprehensive process समावेशक प्रक्रिया
continuous process अखंड प्रक्रिया
dynamic process गतिशील प्रक्रिया

रसायनशास्त्र  | en  mr |   | 
 न. संस्करण
 स्त्री. आदेशिका
 स्त्री. प्रक्रिया

भूशास्त्र  | en  mr |   | 
 स्त्री. प्रक्रिया
 स्त्री. पद्धति

जीवशास्त्र | en  mr |   | 
प्रक्रिया करणे
 स्त्री. प्रक्रिया
 पु. Zool.(a general term for an extension or projection) प्रसर
 पु. प्रवर्ध
acromion p. अंसकूट प्रवर्ध
alar p. पक्षकी प्रवर्ध
alveolar p.दंतौलूखल प्रवर्ध
angular p.कोणीय प्रवर्ध
apical p. शिखर प्रवर्ध, पेशी प्रवर्ध
articular p.संधी प्रवर्ध
auditory p.श्रवण प्रवर्ध
axis cylinder p.अक्षदंड प्रवर्ध, अक्षतंतु प्रवर्ध
basilar p.आधार प्रवर्ध
capitular p.मुंडक प्रवर्ध
caudate p. सपुच्छ प्रवर्ध
ciliary p. रोमक प्रवर्ध
condyloid p.स्थूलकाभ प्रवर्ध
coracoid p.अंसतुंड प्रवर्ध
coronoid pऍहंचुभ प्रवर्ध
dendritic p. वृक्षिका प्रवर्ध
dental p. दंत प्रवर्ध
epiphyseal p. अधिवर्ध प्रवर्ध
ethmoidal p. झर्झरिका प्रवर्ध
falciform p. दात्राकार प्रवर्ध
frontonasal p.ललाट नासा प्रवर्ध
frontosphenoidal p. ललाट जतुक प्रवर्ध
funicular p. रज्जुक प्रवर्ध
globular p. गोलक प्रवर्ध
head p. शीर्ष प्रवर्ध
infrajugular p. अवगल प्रवर्ध
infraorbital p. अवनेत्रगुहा प्रवर्ध
infundibular p. शंकुमार्ग प्रवर्ध
jugular p गल प्रवर्ध.
lacrimal p. अश्रु प्रवर्ध
malar p. गंड प्रवर्ध
mandibular p. हनु प्रवर्ध
mastoid p. कर्णमूल प्रवर्ध
maxillary p. ऊर्ध्वहनु प्रवर्ध
mental pऍहिबुक प्रवर्ध
nasal pंआसा प्रवर्ध
odontoid p.दंताभ प्रवर्ध
olecranon p. कूर्पर प्रवर्ध
orbicular p.मुखमंडली प्रवर्ध
papillary p. अंकुरक प्रवर्ध
paramastoid p. पराकर्णमल प्रवर्ध
paroccipital p. पराकश्चकरोटी प्रवर्ध
pectineal p. = prepublic p.
petrosal p. अश्म प्रवर्ध
pleural p. प्लूरा प्रवर्ध
prepublic p. पूर्वजघन प्रवर्ध
pterotic p. पक्षकर्ण प्रवर्ध
pterygoid p. पक्षाभ प्रवर्ध
pyramidal p.पिरॅमिडी प्रवर्ध
sphenoid p.जतुक प्रवर्ध
spinous p. कंटक प्रवर्ध
styloid p.शर प्रवर्ध
transverse p.अनुप्रस्थ प्रवर्ध
trochlear pऍहक्रक प्रवर्ध
uncinate p.अंकुश प्रवर्ध
vermiform p.कृमिसम प्रवर्ध
zygomatic p. गंड प्रवर्ध

शासन व्यवहार  | en  mr |   | 
 स्त्री. प्रक्रिया

भौतिकशास्त्र  | en  mr |   | 
प्रक्रम, प्रक्रिया, (प्रावि.) प्रवर्ध

 स्त्री. प्रक्रिया

गणितशास्त्र | en  mr |   | 
 स्त्री. प्रक्रिया

राज्यशास्त्र  | en  mr |   | 
प्रवर्ध
प्रक्रिया, विधी
पृष्ठभागापासून वर किंवा पुढे वाढून आलेले उपांग, उदा. काटे, केसल इ.
अनेक टप्यांनी घडून येणारी जटिल क्रिया, उदा. वितंजन, प्रकाशसंश्लेषण, पचन, प्रजोत्पादन इत्यादी जैव प्रक्रिया.

कृषिशास्त्र | en  mr |   | 
 स्त्री. प्रक्रिया

 स्त्री. प्रक्रिया
 पु. उपस्कार

परिभाषा  | en  mr |   | 
 स्त्री. प्रक्रिया
 न. संस्करण
 न. (Titchener) वेदन-बोधन
 पु. प्रवर्ध

लोकप्रशासन  | en  mr |   | 
 स्त्री. (as, of manufacturing, etc.) प्रक्रिया
 न. संस्करण
 स्त्री. Law आदेशिका
v.t.
प्रक्रिया करणे
संस्करण करणे

अर्थशास्त्र | en  mr |   | 
 स्त्री. (as of manufacturing etc.) प्रक्रिया
 न. संस्करण
 स्त्री. आदेशिका
प्रक्रिया करणे
संस्करण करणे

न्यायव्यवहार  | en  mr |   | 
 स्त्री. आदेशिका
 स्त्री. प्रक्रिया

A Dictionary: English and Sanskrit | en  sa |   | 
PROCESS , s.
(Proceeding on, progressive course) प्रगमनं, अग्रगमनं,प्रयाणं, प्रक्रमः, प्रवृत्तिःf., प्रसरः, गतिःf.
(Gradual course) क्रमः-मणं, क्रमे क्रमे गमनं, क्रमशो गमनं or गतिःf., क्रमिकगतिःf.
(Of time) कालगतिःf., कालपर्य्यायः, कालावृत्तिःf., कालान्तरं;
‘in process of time,’ कालान्तरे, दिनेषु गच्छत्सु. —
(Regular course or order) क्रमः, अनुक्रमः, रीतिःf., मार्गः, पर्य्यायः, प्रसङ्गः, नियमः,व्यवस्था, पद्धतिःf., परिपाटी, परिपाटिःf., विधिःm., धारा, गतिःf., वृत्तिःf., प्रबन्धः. —
(Course of proceeding) क्रियाप्रसङ्गः, क्रिया- विधिःm., क्रियाप्रबन्धः. —
(Legal) व्यवहारः, व्यवहारमार्गः, व्यवहरणं,कार्य्यं, अक्षः.

मानसशास्त्र  | en  mr |   | 
 स्त्री. प्रक्रिया

वित्तीय  | en  mr |   | 
 स्त्री. प्रक्रिया

औषधशास्त्र | en  mr |   | 
 स्त्री. प्रक्रिया

 स्त्री. प्रक्रिया
method, batch process, घाणा प्रक्रिया, खंडित प्रक्रिया, chemical process, रासायनिक प्रक्रिया, continuous process, अखंड प्रक्रिया, hypothetical process, परिकल्पनात्मक प्रक्रिया, परिकल्पित प्रक्रिया

प्रक्रिया, प्रवर्ध

भूगोल  | en  mr |   | 
 स्त्री. (usu. suggests a division of entire series into steps or stages) प्रक्रिया
method
प्रक्रिया करणे
(as to treat in order to preserve) संस्करण करणे

Search results

No pages matched!

Related Pages

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP