Dictionaries | References

भूशास्त्र

शब्दकोश - भूशास्त्र
Type: Dictionary
Count : 7,895 (Approx.)
Language: English  Marathi


  |  
babbit metal   backfolding   background   backland   backlimb   back pressure   back rush   back shore   backsight (methods)   back swamp deposits   backterial oxidation   backward folding   back wash   back wastage   back water   baddeleyite   bad land   bahada   bahamite   bahn metal   bakelite mounting   balance   balanced   balanced forces   balas   bald headed structure   ball and pillow structure   ballas   ballast   ball clay   ball mill   band   banded   banded ore   banded rock   banded structure   banded texture   banded vein   banding   banding segregation   bank   bank deposit   Bar   Barbados earth   barbed   barbed drainage   barchan   bar finger sand   barite   barite rose   barograph   barometer   barometric pressure   barrel   barren   barren area   barrier   barrier beach   barrier island   barrier reef   barysphere   barytes   barytocalcite   basal   basal conflomerate   basal pinacoid   basal plane   basalt   basaltic crystal layer or shell   basal till   basanite   base correction   base exchange   base flow   base height ratio   base level   base-line   base map   basement   basement complex   base metal   base net   base station   basic   basic front   basin   basin and range landscape   basin and range topography   basket of eggs topography   batea   batholith   bathometer   bathyal   bathyal environment   bathyal zone   bathygenesis   bathymetric chart   bathymetry   bathyplankton   bathysphere   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Credits:
  • मराठी भाषा - श्री. संजय भगत
  • परिभाषा कोश १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे धोरण राबविण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक ओएफएल-११५९ बी दिनांक ६ जुलै १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. मराठी राजभाषा असल्याचे घोषित करणारा कायदा विधानमंडळात मंजूर होऊन दिनांक ११ जानेवारी, १९६५ रोजी महाराष्ट्र राजपत्रातून जाहीर झाला व तदन्वये मराठीचा राज्य कारभारात जास्तीत जास्त वापर करण्याचे ठरले. राजभाषा मराठीविषयक शासनाचे धोरण राबवताना आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे विविध विषयावरील शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा कोश तयार करणे, शासन व्यवहारासाठी आवश्यक परिभाषा घडविणे, शब्दावल्या तयार करणे हे भाषा संचालनालयाचे महत्वाचे उद्दिष्ट आहे!

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP