Dictionaries | References

न्यायव्यवहार

शब्दकोश - न्यायव्यवहार
Source Type: Dictionary, Count : 9,877 (Approx.)
Languages :en  mr


  |  
abalienation   abandoned   abandoned child   abandonee   abandoner   abandonment   abandonment of domicile   abandonment of easement   abandonment of office   abandonment of patent   abandonment of pleadings   abandonment of property   abandonment of wife   abate   abatement   abatement of legacies   abatement of suit   abater   abatment of nuisance   abator   abbrevition   abdiction   abduct   abduction   abductor   abere murder   abet   abetment   abettor   abeyance   abidcate   abide   abiding conviction   ability   ab initio   ab intestato   ab judicate   abjudicatio   abjuration   abjure   able   able-bodied   abolish   abondan   abortion   abortive trial   above par   Above par value   abridge   abridgement   abridgement of damages   abroachment   abrogate   abrogation   abscond   absconder   absconding debtor   absconding offender   absence   absence of accused   absence of charge   absence of evidence   absent   absentee   absentee landlord   absentee landlordism   absent on leave   absolute   absolute and unqualified   absolute discretion   absolute fee-simple   absolutely   absolute occupancy tenant   absolute owner   absolute property   absolution   absolve   absque   abstain from   abstention   abstinence   Abstract   abstract of indictment   abstract of pleas   abstract of title   absurdity   abuse   abuse of discretion   abuse of power   abuse of process of court   abut   abuttals   abutter   abutting   accede   acceleration   accept   acceptance   acceptance for honour   acceptance of bill of exchange   acceptance of proposal   acceptor   acceptor supra protest   access   accession   accession clause   accession of property   accessory   accessory after fact   accessory before fact   accessory during fact   accessory obligation   accessory right   accessory to adultery   accident   accidental   accommodation   accommodation bill or note   accommodation indorser   accomplice   accomplish   Account   accountable   account settled   account stated   accredit   accretion   accrue   accrued   accrue due   accruing   accruing interest   accumulate   accumulation   accumulative   accumulative judgment   accumulative legacy   accumulative sentence   accusation   accuse   accused   accused of   accused person   accuser   accustomed user of right   acknowledge   acknowledgement   acknowledgement of debt of liability   acquaint   acquiescence   acquire   acquired   acquirer   acquisition   acquisition and requisitioning of property   acquisition and termination of citizenship   acquisition proceedings   acquisitions   acquisitum   Acquit   acquittal   acquittal in deed   acquittal in law   Acquittance   Act   act in auter droit   act in bad faith   acting   acting as a banker   acting judge   act in good faith   acting partner   acting together   act in pais   action   actionable   actionable claim   actionable negligence   actionable wrong   action in personam   action in rem   active bond   active concealment   active nationality principle   active service   active trust   activity   act of adultery   act of bankruptcy   act of commission   act of firm   Act of God   Act of Grace   act of honour   act of hostility   Act of Indemnity   act of insolvency   act of law   Act of Legislature   act of omission   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Credits:
  • मराठी भाषा - श्री. संजय भगत
  • परिभाषा कोश १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे धोरण राबविण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक ओएफएल-११५९ बी दिनांक ६ जुलै १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. मराठी राजभाषा असल्याचे घोषित करणारा कायदा विधानमंडळात मंजूर होऊन दिनांक ११ जानेवारी, १९६५ रोजी महाराष्ट्र राजपत्रातून जाहीर झाला व तदन्वये मराठीचा राज्य कारभारात जास्तीत जास्त वापर करण्याचे ठरले. राजभाषा मराठीविषयक शासनाचे धोरण राबवताना आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे विविध विषयावरील शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा कोश तयार करणे, शासन व्यवहारासाठी आवश्यक परिभाषा घडविणे, शब्दावल्या तयार करणे हे भाषा संचालनालयाचे महत्वाचे उद्दिष्ट आहे!

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP