Dictionaries | References

परिभाषा

शब्दकोश - परिभाषा
Source Type: Dictionary, Count : 8,954 (Approx.)
Languages :en  mr


  |  
abasement   abasement need   abclution   abdominal reflex   abducens nucleus   abducent nerve   aberration   abience   ability   ability grouping   ability test   ablation   Abney's law   abnormal   abnormality   abnormal psychology   aboulia   abreaction   abscissa   absolute   absolute accommodation   absolute error   absolute impression   absolute judgement   absolute-judgement method   absolute limen   absolute luminosity   absolute measurement   absolute pitch   absolute refractory period   absolute scale   absolute sensitivity   absolute threshold   absolute value   absolute zero   absorption spectrum   Abstract   abstract ability   abstract intelligence   abstraction   abstract-set   absurdity test   abulia   abundancy motive   academic   academic promise test   acalculia   acanthesthesia   acarophobia   acatamathesia   acataphasia   acceleration   acceptance   access   accessory nerve   accidental error   accident proneness   accommodation   accommodation time   accomplishment   accomplishment quotient   acculturation   accumulator   accuracy   accuracy compulsion   ACE test   acetylcholine   achieve   achievement   achievement age   achievement battery   achievement behaviour   achievement motive   achievement need   achievement proneness   achievement quotient   achievement test   achievement value   achluophobia   achromatic   achromatic colour   achromatic colour contrast   achromatic colour response   achromatic response   achromatism   acmesthesia   acoasm   acoustic filter   acoustic nerve   acoustic pressure   acoustics   acoustic spectrum   acquiescence   acquired   acquired character   acquired characteristic   acquired drive   acquired stimulus distinctiveness   acquisition   acquisitiveness   acquisitive want   acroanaesthesia   acrocinesia   acroesthesia   acromegaly   acroparesthesia   acrophobia   Act   acting-out   action   action current   action inquiry   action oriented   action potential   action research   action system   activation   activation level   activation pattern   activation theory of emotions   active   active analysis   active avoidance   active introversion   active learning   active therapy   active vocabulary   activity   activity analysis   activity analysis inventory   activity cage   activity cycle   activity drive   activity inventory   activity quotient   activity sampling   activity system   activity vector analysis   actone   act psychology   act regression   actualisation striving   actual neurosis   actuarial approach   actuarial method   acuesthesia   acuity   acuity grating   acute   acute brain disorder   acute preparation   adaptation   adaptation level   adaptation syndrome   adaptation time   adaptive   adaptive act   adaptive behaviour   adaptive behaviour scale   adaptive radiation   adaptometer   Addison's disease   additional score   additive   additive scale   additive W.   address   adequate stimulus   adhesion   adience   adient response   adiposogenital dystrophy   adipsia   adjuster neuron   Adjustment   adjustment inventory   adjustment mechanism   adjustment method   adjustment of observtions   adjuvant therapy   Adlerian psychology   admiration   adolescence   adolescent   adolescent psychology   adrenal cortex   adrenal glands   adrenalin   adrenergic   adrenergic-response state   adrenin   adult intelligence   adult psychology   advanced placement programme   adventitious deafness   advertising psychology   advice   adynamia   aerial perspective   aerophagia   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Credits:
  • मराठी भाषा - श्री. संजय भगत
  • परिभाषा कोश १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे धोरण राबविण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक ओएफएल-११५९ बी दिनांक ६ जुलै १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. मराठी राजभाषा असल्याचे घोषित करणारा कायदा विधानमंडळात मंजूर होऊन दिनांक ११ जानेवारी, १९६५ रोजी महाराष्ट्र राजपत्रातून जाहीर झाला व तदन्वये मराठीचा राज्य कारभारात जास्तीत जास्त वापर करण्याचे ठरले. राजभाषा मराठीविषयक शासनाचे धोरण राबवताना आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे विविध विषयावरील शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा कोश तयार करणे, शासन व्यवहारासाठी आवश्यक परिभाषा घडविणे, शब्दावल्या तयार करणे हे भाषा संचालनालयाचे महत्वाचे उद्दिष्ट आहे!

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP