Dictionaries | References

लोकप्रशासन

शब्दकोश - लोकप्रशासन
Source Type: Dictionary, Count : 9,894 (Approx.)
Languages :en  mr


  |  
A.O.B.   A1   AAR   AAR policy   abandon   abandonee   abandonment   abate   abatement   abbreviation   ability   ability-to-pay   able   able-bodied   abnormal   abnormal demand   abnormal profit   abolish   abolition   above par   Above par value   abrasion   abridgement   absenteeism   absentee landlord   absolute   absolute monopoly   absolute value   absolute wages   absorb   absorbing   absorption   abstain   abstinence   abstinence theory of interest   Abstract   abstract of teller's receipts   abstract of title   accelerate   accelerated   accelerated depreciation   acceleration   accept   acceptance   acceptance credit   acceptance for honour   acceptance house   acceptance letter   acceptance of a bill   acceptance register   accept for honour   accepting house   acceptor   acceptor for honour   acceptor's ledger   accept under protest   accession   accessories   accessory   accident   accident benefit   accident insurance   accident risk   accommodation bill   accommodation note   accommodation paper   accommodation party   accord   accord and satisfaction   Account   accountancy   Accountant   account book   account day   accounting   accounting price   accounting rate of interest   account ledger   account payee   account sale   accounts and finance section   accretion   accrued   Accrued income   accrued interest   accumulate   accumulated   accumulating   accumulating society   accumulation   accumulative   accure   acid test ratio   acknowledge   acknowledged   acknowledgment   acknowledgment due   A/c payee   A/c payee crossing   acquire   acquisition   Acquittance   Act   action   active   active balance   active balance of payments   active bond   active capital   active circulation   active delivery   active deposit   active market   active money   Active partner   activity   Act of God   act of honour   actual   actual cost   actual money   actual notice   actual price   actual tare   actual total loss   actuarial   actuarial valuation   actuary   add   adding machine   addition   Additional   additional banking facilities   additional capital   additional invoice   adeem   ademption   adequate personal security   ad hoc   ad hoc licence   ad hoc securities   ad hoc treasury bill   adjourn   adjourned   adjournment   Adjudicate   adjudication   adjudication order   adjust   adjustable   adjustable currency   adjusted   adjusting   adjusting account   adjusting entry   Adjustment   administer   administered prices   administration   administration chart   administration of public debt   administrative   administrative section   Administrator   admission   admission card   admission fee   admit   adult   adulteration   adult franchise   adult suffrage   ad-valorem   ad-valorem duty   ad-valorem import duty   ad-valorem tax   advance   advanced accountancy   advanced banking   advancement   advance payment   advance tax   advantage   adventurer   adverse   adverse balance   adverse possession   advertise   advertisement   advertisement account   advertising   advice   advice book   advice note   advise   Adviser   advisory   Advisory Board   advisory committee   affairs   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Credits:
  • मराठी भाषा - श्री. संजय भगत
  • परिभाषा कोश १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे धोरण राबविण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक ओएफएल-११५९ बी दिनांक ६ जुलै १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. मराठी राजभाषा असल्याचे घोषित करणारा कायदा विधानमंडळात मंजूर होऊन दिनांक ११ जानेवारी, १९६५ रोजी महाराष्ट्र राजपत्रातून जाहीर झाला व तदन्वये मराठीचा राज्य कारभारात जास्तीत जास्त वापर करण्याचे ठरले. राजभाषा मराठीविषयक शासनाचे धोरण राबवताना आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे विविध विषयावरील शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा कोश तयार करणे, शासन व्यवहारासाठी आवश्यक परिभाषा घडविणे, शब्दावल्या तयार करणे हे भाषा संचालनालयाचे महत्वाचे उद्दिष्ट आहे!

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP