Dictionaries | References

लोकप्रशासन

शब्दकोश - लोकप्रशासन
Type: Dictionary
Count : 9,894 (Approx.)
Language: English  Marathi


  |  
A.O.B.   A1   AAR   AAR policy   abandon   abandonee   abandonment   abate   abatement   abbreviation   ability   ability-to-pay   able   able-bodied   abnormal   abnormal demand   abnormal profit   abolish   abolition   above par   Above par value   abrasion   abridgement   absenteeism   absentee landlord   absolute   absolute monopoly   absolute value   absolute wages   absorb   absorbing   absorption   abstain   abstinence   abstinence theory of interest   Abstract   abstract of teller's receipts   abstract of title   accelerate   accelerated   accelerated depreciation   acceleration   accept   acceptance   acceptance credit   acceptance for honour   acceptance house   acceptance letter   acceptance of a bill   acceptance register   accept for honour   accepting house   acceptor   acceptor for honour   acceptor's ledger   accept under protest   accession   accessories   accessory   accident   accident benefit   accident insurance   accident risk   accommodation bill   accommodation note   accommodation paper   accommodation party   accord   accord and satisfaction   Account   accountancy   Accountant   account book   account day   accounting   accounting price   accounting rate of interest   account ledger   account payee   account sale   accounts and finance section   accretion   accrued   Accrued income   accrued interest   accumulate   accumulated   accumulating   accumulating society   accumulation   accumulative   accure   acid test ratio   acknowledge   acknowledged   acknowledgment   acknowledgment due   A/c payee   A/c payee crossing   acquire   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Credits:
  • मराठी भाषा - श्री. संजय भगत
  • परिभाषा कोश १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे धोरण राबविण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक ओएफएल-११५९ बी दिनांक ६ जुलै १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. मराठी राजभाषा असल्याचे घोषित करणारा कायदा विधानमंडळात मंजूर होऊन दिनांक ११ जानेवारी, १९६५ रोजी महाराष्ट्र राजपत्रातून जाहीर झाला व तदन्वये मराठीचा राज्य कारभारात जास्तीत जास्त वापर करण्याचे ठरले. राजभाषा मराठीविषयक शासनाचे धोरण राबवताना आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे विविध विषयावरील शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा कोश तयार करणे, शासन व्यवहारासाठी आवश्यक परिभाषा घडविणे, शब्दावल्या तयार करणे हे भाषा संचालनालयाचे महत्वाचे उद्दिष्ट आहे!

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP