Dictionaries | References

वाणिज्यशास्त्र

शब्दकोश - वाणिज्यशास्त्र
Source Type: Dictionary, Count : 10,070 (Approx.)
Languages :en  mr


  |  
A.N.F.   A.P.T.   abdomen   abdominal   abdominal actinomycosis   abdominal breathing   abdominal cavity   abdominal wall   abdominal wall tumour   abducens   aberrant   aberration   aberrational   ability   abiotic origin   ablation   abnormal   abnormal cells   abnormality   ABO blood group system   abolish   abort   abortifacient   abortion   abortive   abortus fever   abrase   abrasion   abrasive   abrasive powder   abruptio placentae   abscess   abscess formation   abscissa   absolute   absolute alcohol   absolute count   absolute lymphocytosis   absolute neutrophil count   absolute value(s)   absorb   absorbability   absorbable   absorbance   Absorbed   absorbed fluorescent treponemal antibody test   absorbency   absorbent   absorption   absorption band   absorption curve   absorptionmetry   absorption spectrum   absorptive   abstinence   abut   acantho-   Acanthocephala   acanthocheilonema perstans   acanthocheilonema streptocerum   acanthocyte   acanthoma   acanthosis   acanthosis nigricans   acardia   acardic   acardius amerphus   acarus scabiei   accelerate   accelerated   acceleration   accelerative   accelerator   accelerator globulin   accentuate   accentuated   accentuation   accentuator   accept   acceptance   acceptor   access   accessibility   accessory   accessory body   accessory cell   accessory character   accessory chromosome   accessory factor   accident   accidental   accidental haemcrrhage   accidental host   accidental parasite   acclimate   acclimatization   acclimatize   acclimatized   accommodate   accommodating   accommodation   accommodative   accompany   accumulate   accumulated   accumulation   accumulative   accumulator   accuracy   acellular   acentric   acetabulum   acetic anhydride   aceto acetic   Aceto acetic acid   acetobater   acetone   acetonemia   acetonemic   acetonglycosuria   acetonuria   acetylation   acetylcholine   acetylcholine esterase   acetyl coenzyme A   acetylphenylthydrazine   AC globulin   achalasia   achalasia of esophagus   ache   achlorhydria   acholia   acholic   acholuria   acholuric   acholuric jaundice   achondroplasia   achondroplastic   achondroplasty   achrestic   achrestic anaemia   achroma   achromasia   achromate   achromatic   achromatic lens   achromatism   achromatophil   achromatophilia   achromatosis   achromic   Achromobacter   achromobacteriaceae   achromycin   achylanaemia   achylia   achylia gastrica   acid   acidaemia   acid-base balance   acid dye   acidemia   acidesis   acid excretion test   acid-fast   acid fast bacilli   acid fermentation   acid forming   acid haematin   acidic   acidification   acidified   acidify   acidity   acid mucin   acidophil   acidophil cell   acidophile   acidophilic   acidophilic cell   acidophilous   acidotic   acidotic breathing   acidphosphatase   acid serum test (Ham test)   acinar   acinar cell   acinetobacter   acinetobacter lingieresi   acinetobacter lwoffi   acinetobacter mallei   acinetobacter parapertussis   acinetobator anitras   acinose   acinus   acne   acoustic   acoustic area   acoustic centre   acoustic nerve tumour   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Credits:
  • मराठी भाषा - श्री. संजय भगत
  • परिभाषा कोश १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे धोरण राबविण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक ओएफएल-११५९ बी दिनांक ६ जुलै १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. मराठी राजभाषा असल्याचे घोषित करणारा कायदा विधानमंडळात मंजूर होऊन दिनांक ११ जानेवारी, १९६५ रोजी महाराष्ट्र राजपत्रातून जाहीर झाला व तदन्वये मराठीचा राज्य कारभारात जास्तीत जास्त वापर करण्याचे ठरले. राजभाषा मराठीविषयक शासनाचे धोरण राबवताना आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे विविध विषयावरील शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा कोश तयार करणे, शासन व्यवहारासाठी आवश्यक परिभाषा घडविणे, शब्दावल्या तयार करणे हे भाषा संचालनालयाचे महत्वाचे उद्दिष्ट आहे!

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP