Dictionaries | References

मानसशास्त्र

शब्दकोश - मानसशास्त्र
Type: Dictionary
Count : 7,284 (Approx.)
Language: English  Marathi


  |  
a.c. generator   Abbe refractometer   ABC control   abrasion   abrasion resistance   abrasion testing machine   abrasive   abrasive belt sander   abrasive cutting   abrasive cutting fluid   abrasive for buffing   abrasive for dry blasting   abrasive for grinding wheel   abrasive for lapping   abrasive for polishing and buffing   abrasive for superfinishing   abrasive grinding   abrasive material   abrasive stick   abrasive stick for honing   abrasive wear   absolute   absolute block system   absolute ceiling   absolute centre   absolute position   absolute pressure   absolute proper motion   absolute scale   absolute space   absolute temperature   absolute unit   absorbing well   absorptiometer   absorption   absorption apparatus   absorption coefficient   absorption dynamometer   absorption hygrometer   absorptive power   abutement pier   abutment   accelerated draught   accelerating   accelerating force   acceleration   acceleration centre   acceleration diagram   acceleration image   accelerator   accelerator pedal   accessory   access time   accident error   accident prevention   accomplished   accounting   accumulated temperature   accumulator   accuracy   achromatism   Ackermann steering   acknowledgement   acknowledge of signal   acme skrew   acoustical   acoustical condition   acoustical defect   acoustical finishing   acoustical treatment   acoustics   acre   actinometer   action   action phase   action planning   activation   activation energy   active   active force   activity platau   actual cost   actual discharge   actual size   actuating lever   actuating rod   adapter   addendum   adherent   adhesion   adhesive bonding   adhesive fixture   adhesive heat and pressure   adhesive joining   adhesive joint design   adhesive material   adhesive wear   adiabatic equation   adiabatic index   adjecent wheel   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Credits:
  • मराठी भाषा - श्री. संजय भगत
  • परिभाषा कोश १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे धोरण राबविण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक ओएफएल-११५९ बी दिनांक ६ जुलै १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. मराठी राजभाषा असल्याचे घोषित करणारा कायदा विधानमंडळात मंजूर होऊन दिनांक ११ जानेवारी, १९६५ रोजी महाराष्ट्र राजपत्रातून जाहीर झाला व तदन्वये मराठीचा राज्य कारभारात जास्तीत जास्त वापर करण्याचे ठरले. राजभाषा मराठीविषयक शासनाचे धोरण राबवताना आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे विविध विषयावरील शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा कोश तयार करणे, शासन व्यवहारासाठी आवश्यक परिभाषा घडविणे, शब्दावल्या तयार करणे हे भाषा संचालनालयाचे महत्वाचे उद्दिष्ट आहे!

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP