Dictionaries | References

साहित्य समीक्षा

शब्दकोश - साहित्य समीक्षा
Type: Dictionary
Count : 12,056 (Approx.)
Language: English  Marathi


  |  
A.B.C. detergent   A.P.M.   A-amplifier   Aaron's rod   Aasho test   abaca   abacus   abamurus   abatement   abatis   abatjoun   abattoir   abbey   Abbot test   abbreviation   Abellian integral equation   aberrant   aberrate   aberration   aberration of lenses   aberration of light   ability   ablation   ablution stone   Abney level   abnormal   abnormality   abnormal load   abnormity   above ground reservoir   abrasion   abrasive   abridged   abrupt drop   abscissa   abscissa of the point   absolute   absolute acceleration   absolute block   absolute humidity   absolute module   absolute permeability   absolute pressure   absolute value   absolute volume   absolute weight   absorb   absorbability   absorbed water   absorbent   absorbing well   absorptiometer   absorption   absorption and radiation   absorption apparatus   absorption factor   absorption loss   absorption of light   absorption of rays   absorption unit   absorption well   absorptive   absorptivity   Abstract   abstract of rates   absurd   abutment   abutment pier   abutments   abutment v   abutment wall   abuttals   abyss   abyssal   abyssal deposit   Abyssinian tube well   academy   acanthus   accelerate   accelerated   accelerated motion   accelerated stop distance   accelerating force   acceleration   acceleration lane   acceleration of gravity   accelerator   accelerometer   access   accessary   access eye   accessory   accident   acclimation   accommodation   accommodation road   accommodation works   accordion door   accretion   accumulation   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Credits:
  • मराठी भाषा - श्री. संजय भगत
  • परिभाषा कोश १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे धोरण राबविण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक ओएफएल-११५९ बी दिनांक ६ जुलै १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. मराठी राजभाषा असल्याचे घोषित करणारा कायदा विधानमंडळात मंजूर होऊन दिनांक ११ जानेवारी, १९६५ रोजी महाराष्ट्र राजपत्रातून जाहीर झाला व तदन्वये मराठीचा राज्य कारभारात जास्तीत जास्त वापर करण्याचे ठरले. राजभाषा मराठीविषयक शासनाचे धोरण राबवताना आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे विविध विषयावरील शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा कोश तयार करणे, शासन व्यवहारासाठी आवश्यक परिभाषा घडविणे, शब्दावल्या तयार करणे हे भाषा संचालनालयाचे महत्वाचे उद्दिष्ट आहे!

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP