Dictionaries | References

कृषिशास्त्र

शब्दकोश - कृषिशास्त्र
Type: Dictionary
Count : 7,740 (Approx.)
Language: English  Marathi


  |  
abdomen   abdominal viscera   ablemosechus esculentus   ablemosechus manibot   abnormality   abnormal milk   abnormal presentation   abolition of zamindari   abomasum   abortion   abrasion   abscess   abscess knife   abscond   absentee iandlord   absidia glauca   absolute   absolute deviation   absolute frequency   absolute measure of dispersion   absolute population   absorbing complex   absorbing loss   absorption of nutrines   absorptive   absrption   Abstract   acacia arabica   acacia catechu   acanthiophilus helienthi   acaricide   accelerated erosion   accelerator   accessory   accessory organ   acclimatization   acclimatized variety   accumulation of salt   acentric   acervulus   acetabulum   acetic acid   acetoin   acetonaemia   acetone   achaea janata   achromobactor radiobacter   acid   acid clay   acidic   acidic anhydride   acidic rock   acidic soil   acidimeter   acidity   acidity test   acidoid   acidosis   acid soil   acid value   acinus   acme harrow   acquired character   acquired immunity   acquisition   acrasia   acre   acreage   acre foot   acre - inch   acre value   actinomycosis   action   activated charcoal   activated sludge   activation   activator   active   active acidity   active congestion of the brain   active ingradient   acute   adapatability   adaptation   additive   additive effect   adenose   adequate   adhere   adhering   adhesion   adhesiveness   adhesive plaster   adjustable hitch   adjusted   adjusted price   adjuster butter   administer   administration   admixture   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Credits:
  • मराठी भाषा - श्री. संजय भगत
  • परिभाषा कोश १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे धोरण राबविण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक ओएफएल-११५९ बी दिनांक ६ जुलै १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. मराठी राजभाषा असल्याचे घोषित करणारा कायदा विधानमंडळात मंजूर होऊन दिनांक ११ जानेवारी, १९६५ रोजी महाराष्ट्र राजपत्रातून जाहीर झाला व तदन्वये मराठीचा राज्य कारभारात जास्तीत जास्त वापर करण्याचे ठरले. राजभाषा मराठीविषयक शासनाचे धोरण राबवताना आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे विविध विषयावरील शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा कोश तयार करणे, शासन व्यवहारासाठी आवश्यक परिभाषा घडविणे, शब्दावल्या तयार करणे हे भाषा संचालनालयाचे महत्वाचे उद्दिष्ट आहे!

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP