Dictionaries | References

जीवशास्त्र

शब्दकोश - जीवशास्त्र
Source Type: Dictionary, Count : 20,009 (Approx.)
Languages :en  mr


  |  
a-   ab-   abactinal   abactinally   abaxial   abbreviated   abbreviation   abdomen   abdomen proper   abdominal   abdominal air-sac   abdominal appendage   abdominally   abdominal pleuron   abdominal sinus   abdominal sternum   abdominal tergum   abdominal wall   abdomino-   abducens   abducent   abduct   abducting   abduction   abductor   Abelmoschus esculentus   Abelmoschus moschatus   aberrance   aberrant   aberration   aberrational   abhymenial   abiogenesis   abiogenic   abiogenic synthesis   abiogeny   abiological   abiological interface   abiotic   abiotic origin   abiotic substance   abjection   ablation   abnormal   abnormality   ABO group   abomasum   aboospore   aboral   aborally   abortion   abortive   ABO system   Abroma augusta   Abrus precatorius   abscess   abscind   abscission   abscission layer   absciss-phelloid   absence   absent   absolute   absolutely   absolute transpiration   absorb   absorbability   absorbable   absorbance   Absorbed   absorbent   absorption   absorption band   absorption ratio   absorption spectrum   absorptive   Abstract   abstract community   abstricted   abstriction   abundance   abundance density   abundant   abundantly   Abutilon indicum   abysmal   abyss   abyssal   abyssalbenthic   abyssalpelagic   abyssal region   abyssobenthic   abyssopelagic   abyssopelagic forms   Acacia   acacia arabica   Acacia auriculaeformis   acacia catechu   Acacia farnesiara   Acacia leucophloea   Acacia nelotica   Acacia rugata   Acacia suma   Acaena   Acalypha   Acalypha hispida   Acalypha indica   acanaceous   Acanella   acanth-   acantha   acanthaceae   Acantharia   Acanthias   acantho-   Acanthobdellida   acanthocarpous   Acanthocephala   Acanthochiton   acanthocladous   Acanthodidae   Acanthodii   Acanthometridae   acar-   Acarapis   acariform   Acarnia   acaro-   acarodomatium   acaroid   acarologist   acarology   acarophily   acarpelous   acarpous   acarpy   Acarus   acaudate   acaulescence   acaulescent   acaulis   acaulose   Acavidae   accelerate   accelerated   acceleration   accelerator   accentuate   accentuation   accept   acceptor   accessary   accessorius   accessory   accessory acclimatisation   accessory bud   accessory cell   accessory character   accessory chromosome   accessory duct   accessory duct of Santorini   accessory factor   accessory fructification   accessory fruit   accessory heart   accessory multiplication   accessory pancreatic duct   accessory pulsatory organs   accessory reproduction   accessory respiratory organ   accessory scale   accessory shoot   accessory spore   Accipitridae   acclimatation   acclimate   acclimatiise   acclimation   acclimatisation   acclimatised   accomodate   accomodating   accomodation   accomodation reflex   accompanying   accrescence   accrescent   accretion   acculeate   accumbent   accumulate   accumulated   accumulation   accumulative   acellular   acenapthene   acentric   acentric chromosome   acentrous   acephalo-   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Credits:
  • मराठी भाषा - श्री. संजय भगत
  • परिभाषा कोश १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे धोरण राबविण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक ओएफएल-११५९ बी दिनांक ६ जुलै १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. मराठी राजभाषा असल्याचे घोषित करणारा कायदा विधानमंडळात मंजूर होऊन दिनांक ११ जानेवारी, १९६५ रोजी महाराष्ट्र राजपत्रातून जाहीर झाला व तदन्वये मराठीचा राज्य कारभारात जास्तीत जास्त वापर करण्याचे ठरले. राजभाषा मराठीविषयक शासनाचे धोरण राबवताना आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे विविध विषयावरील शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा कोश तयार करणे, शासन व्यवहारासाठी आवश्यक परिभाषा घडविणे, शब्दावल्या तयार करणे हे भाषा संचालनालयाचे महत्वाचे उद्दिष्ट आहे!

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP