Dictionaries | References

व्यवसाय व्यवस्थापन

शब्दकोश - व्यवसाय व्यवस्थापन
Source Type: Dictionary, Count : 22,514 (Approx.)
Languages :en  mr


  |  
A.M.   A.N.   A.P.T.   a.t.   A   abactor   Abalienate   abandon   abandoned   abandonee   abandoner   abandonment   Ab ante   abase   abash   abatable   abate   abatement   abater   abator   abattoir   abborrence   abbreviate   abbreviated   abbreviation   abbreviator   abbreviatory   abbreviature   ABC   abdicate   abdication   abdicator   abdomen   abdominal   abdominal region   abdominal typhus   abduct   abducted   abduction   abductor   aberrant   aberration   abet   abetment   abettor   ab extra   abeyance   abeyant   abhor   abhorrent   abhorrer   abidance   abide   abiding   abiding conviction   ability   ab initio   ab initio mundi   abject   abjection   abject poverty   abjuration   abjure   abjurer   ablaze   able   able-bodied   ably   abnegate   abnegation   abnormal   abnormal child   abnormality   abnormally   abnormity   aboard   abode   abolish   abolition   abominable   abominate   abomination   aboriginal   aborigines   abortion   abortive   abortively   abortus   abound   abounding   about   above   Above average   above-board   above-bounden   above-cited   above-given   above-mentioned   above-named   above-noted   above par   Above par value   above-quoted   above-referred   above-said   above written   abrade   abrasion   abrasive   abridge   abridgment   abroad   abrogable   abrogate   abrogated   abrogation   abrogative   abrogator   abrupt   abruptly   abscess   abscind   abscission   abscond   absconded   abscondence   absconder   absence   absence of mind   absent   absentee   absentee allowance   absenteeism   absentee landlord   absentee landlordism   Absentee statement   absent-minded   absolute   absolute fee-simple   absolute liberty   absolutely   absolute occupancy tenant   absolute right   absolute value   absolution   absolve   absolved   absorb   Absorbed   absorbent   absorber   absorption   absorption pit   absorptive   absorptiveness   abstain   abstainer   abstention   abstinence   abstinent   Abstract   Abstract bill   abstraction   abstract of account   abstract of cost   abstract of estimate   abstract of evidence   abstract of expenditure   abstract of holdings   abstract of mortality   abstract of objections   abstract of pay   abstract of receipts and expenditure   abstract of registered transactions   abstract return   absurd   absurdity   abundance   abundant   abuse   abuser   abusive   abusive language   abut   abutment   abuttals   abutter   abutting   abutting owner   academic   academic costume   academic council   academic distinction   academic freedom   academician   academic institution   academic qualifictions   academic rank   academic session   academic year   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Credits:
  • मराठी भाषा - श्री. संजय भगत
  • परिभाषा कोश १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे धोरण राबविण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक ओएफएल-११५९ बी दिनांक ६ जुलै १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. मराठी राजभाषा असल्याचे घोषित करणारा कायदा विधानमंडळात मंजूर होऊन दिनांक ११ जानेवारी, १९६५ रोजी महाराष्ट्र राजपत्रातून जाहीर झाला व तदन्वये मराठीचा राज्य कारभारात जास्तीत जास्त वापर करण्याचे ठरले. राजभाषा मराठीविषयक शासनाचे धोरण राबवताना आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे विविध विषयावरील शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा कोश तयार करणे, शासन व्यवहारासाठी आवश्यक परिभाषा घडविणे, शब्दावल्या तयार करणे हे भाषा संचालनालयाचे महत्वाचे उद्दिष्ट आहे!

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP